Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> Завдання та запитання

Завдання та запитання


1. Що таке філософія історії? Дайте їй загальну характеристику.

2. У чому полягає “двозначність” положення філософії історії щодо філософського та історичного пізнання?

3. Хто автор терміна “філософія історії”? Розкрийте суть його поглядів на філософію історії.

4. Розкрийте особливості зміни історичних уявлень про філософію історії.

5. У чому полягають відмінності та особливості розвитку філософії як сукупності ідей та галузі пізнання?

6. Дайте загальну характеристику міфологічного світогляду як першого типу осягнення історії.

7. Розкрийте характер співвідношення міфології та міфологічного історичного світогляду.

8. Проаналізуйте основні особливості міфологічного осягнення історичного процесу.

9. У чому полягає відмінність між традиційним і сучасним міфологічним осмисленням історії?

10. Розкрийте основні риси історичної міфології XX ст.

11. Схарактеризуйте особливості здійсненого Томасом Манном гуманістичного переосмислення ролі міфологічного осягнення історії.

12. У чому полягає своєрідність запропонованого К.Г.Юнгом підходу до розгляду історичного процесу?

13. Що вирізняє постмодерністський підхід до міфологічного осмислення історії?

14. Дайте загальну характеристику релігійного світосприйняття історії.

15. З’ясуйте специфіку релігії як культурно-історичного феномену та її роль в осмисленні історичного процесу.

16. Як співвідносяться релігія та релігійний історичний світогляд?

17. У чому полягає своєрідність релігійного бачення світу історії?

18. Дайте характеристику віри у надприродне як визначальної риси релігійного розуміння історії.

19. Проаналізуйте основні риси та ідеї релігійного історичного світогляду.

20. У чому полягає історіософське значення релігії як соціального інституту?

21. Яке місце посідає релігія у системі сучасних форм світогляд, ного осмислення історії?

22. Розкрийте загальні особливості філософсько-світоглядного осягнення історії.

23. Чому філософське осмислення історичного процесу постає як єдність філогенезу та онтогенезу?

24. Чим відрізняється історія як хронологічна послідовність подій та історія як культура?

25. Що таке історичні універсали та архетипи? З’ясуйте їх спільні риси та особливості.

26. Дайте загальну характеристику змісту і структури філософського історичного світогляду.

27. Схарактеризуйте відмінності наукоцентричного та наукобіжно-го філософського історичного світогляду.

28. Проведіть порівняльний аналіз філософського, релігійного та міфологічного осягнення історії.

29. Які пізнавальні здатності відіграють засадничу роль у світоглядному осмисленні історичного процесу? Які з цих здатностей відіграють особливу роль у кожному з типів історичного світогляду?

30. Схарактеризуйте основні рівні світоглядного осмислення історії. Який із цих рівнів є провідним для кожного з типів історичного світогляду?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)