Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> Додаток З. Теми курсових робіт

Додаток З. Теми курсових робіт


1. Співвідношення філософії історії з іншими галузями філософ ського знання.

2. Філософія історії та історична наука: спільні риси й особливості.

3. Місце і роль філософії історії в системі сучасного суспільствознавства.

4. Філософія історії і соціальна філософія: спільні риси та особливості.

5. Філософія історії і філософія права.

6. Філософія історії, філософія політики та ідеологія: особливості взаємовпливу.

7. Предмет філософії історії: специфіка історичних змін.

8. Особливості структури філософії історії.

9. Основні складові філософії історії.

10. Історіософія як різновид філософсько-історичного знання.

11. Теорія історичного пізнання: формування, став” перспективи.

12. Структура й функції’ методології історії.

13. Історичний монізм: історія, можливості, межі.

14. Історичний плюралізм: особливості формування і сучасний стан.

15. Натуралізм як парадигма філософсько-історичного мислення.

16. Філософія історії як соціологія.

17. Прогресистська філософія історії: етапи і концепції.

18. Регресистська філософія історії: основні ідеї, стан, перспективи.

19. Циклічна філософія історії: основоположні системи.

20. Філософсько-історичний сенс міфології.

21. Філософсько-історичні ідеї Стародавнього Сходу.

22. Філософія історії Стародавнього Китаю.

23. Антична філософія історії.

24. Філософія історії Полібія та Сима Цяня: порівняльний аналіз.

25. Філософія історії Августіна.

26. Філософсько-історичні ідеї Євсевія Памфіла та Сократа Схоластика.

27. Філософія історії патристики.

28. Філософсько-історичні ідеї істориків ранньої Візантії.

29. Філософсько-історичне значення ранніх слов’янських писемних пам’яток.

30. Схоластична філософія історії як явище духовної культури.

31. Філософія історії Відродження

32. Філософія історії Макіавеллі.

33. Філософсько-історична концепція Д. Віко.

34. Філософія історії Просвітництва.

35. Філософія історії Монтеск’є.

36. Філософія історії Вольтера.

37. Філософія історії Кондорсе.

38. Філософсько-історичні ідеї “Політики” Юрія Крижанича.

39. Філософія історії німецького романтизму.

40. Філософсько-історичні ідеї І. Канта.

41. Філософія історії Гердера.

42. Проблема свободи у філософії історії Фіхте.

43. Філософія історії Гегеля.

44. Історичний матеріалізм і філософія історії: особливості та збіг.

45. Історичний світогляд основоположників позитивізму.

46. Теорія суспільно-економічних формацій: претензії та реальні можливості.

47. Історія як предмет філософії Ніцше.

48. Філософія історії неокантіанства.

49. Філософсько-історична герменевтика Дільтея.

50. Морфологія історії О. Шпенглера.

51. Культурно-історична типологія М. Данилевського.

52. Теорія цивілізацій А. Тойнбі.

53. Ідея історії: версія Коллінгвуда.

54. Філософія історії Г. Зіммеля.

55. Долісна філософія історії М. Хайдеггера.

56. Теорія культурно-історичних суперсистем П. Сорокіна.

57. Історія, свобода та абсурд: А. Камю.

58. Філософсько-історична концепція Ж. П. Сартра.

59. Школа “Анналів”: спроба історичного синтезу.

60. Історична реальність як предмет сучасної німецької практичної філософії.

61. Філософія історії М. Бердяева.

62. Філософія історії Л. Карсавіна.

63. Теоцентрична концепція історії В. Соловйова.

64. Утопія як форма історичного мислення.

65. Цивілізаційна концепція С. Хантінгтона.

66. Теорія індустріального суспільства Р. Арона.

67. Історична концепція Д. Белла.

68. Теорія індустріального та постіндустріального суспільства: Гелбрайт, Масуда, Фурастьє.

69. Концепція “Третьої хвилі” А. Тофлера.

70. Історична герменевтика Г.Г. Гадамера.

71. Філософія історії Л.Шестова.

72. Філософія історії як соціологія: Ф. Тьонніс, Е. Дюркгейм, М. Вебер.

73. Історіософія в Україні.

74. Антропосоціогенез як проблема філософії.

75. Проблема суб’єкта історії.

76. Людина та історія: філософсько-історичний аспект взаємозв’язку

77. Відповідальність суб’єкта перед історією за умов глоба антропологічної кризи.

78. Проблема початку історії.

79. Проблема спрямованості історії.

80. Проблема мети та сенсу історії.

81. Проблема кінця історії.

82. Духовність як історичний феномен.

83. Духовність як атрибут локальної історичної культури.

84. Духовність цивілізації як надломленої культури.

85. Особливості осягнення історичної реальності.

86. Проблема об’єктивності істини в історії.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)