Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> КАТЕГОРІЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

КАТЕГОРІЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ


— універсальні, всезагальні форми історичної діяльності, мислення та свідомості людей. К.і.н. — поняття полісемантичне; його змістом можуть бути: а) основні форми історичної життєдіяльності (спільнота, культура, цивілізація, формація) і роди соціально-історичного буття людей (економіка, соціальна сфера, політика, духовне життя); б) форми історичного мислення, що використовуються людьми інстинктоподібно, “поза спиною їх свідомості”; в) наріжні характеристики історичного пізнання, що осягаються істориками як найзагальніші і фундаментальні поняття історії як науки; г) форми історичної самосвідомості.

Категоріальна структура історичного мислення формується на основі соціально-історичної життєдіяльності людей, у ході відтворення та темпорольних глибинних змін явищ життєвого світу та їх взаємозв’язків. Інваріантні форми та співвідношення історичних подій і процесів, багато разів повторюючись у діяльності і відносинах людей, постають як онтологічний вимір категорій, і в подальшому поступово закріплюються у свідомості людей вже як форми історичного мислення. Вже як форми мислення історичні категорії відображають загальні хронотопічні властивості людського співжиття, структуру, перебіг, ритм і взаємозалежності процесів суспільної динаміки і водночас використовуються (переважно стихійно, в неусвідомленій формі) як способи фіксації повторюваності в історії, виокремлення закономірного, віднесення одиничних, випадкових історичних подій до відповідних детерміністських вузлів перетину мережі загальних і необхідних зв’язків історичного процесу.

Пізніше, в міру самоідентифікаціі та самоздійснення того чи іншого суспільства, культури, народу тощо історичні категорії поступово усвідомлюються і з синкретичних, що діють інстинктоподібно, способів фіксації й вираження необхідного та всезагального в історії перетворюються на такі пізнавальні засоби, що свідомо формуються і застосовуються. В цьому аспекті історичні категорії виступають найзагальнішими, цілеспрямовано і свідомо розробленими поняттями історичної науки, вищий ступінь загальності, категоріальна природа яких зумовлена тим, що вони у вигляді універсалій чи архетипів схоплюють у відповідному зрізі історичний процес як цілісність. На цій основі вони свідомо використовуються вченими як дійові інструменти історичного пізнання, як смислові вузли, щаблі такого пізнання, покликані сприяти автентичному осягненню і повнокровному залученню до перебігу процесів суспільної життєдіяльності. Тому історичні категорії істотно відрізняються від спеціально-наукових понять різноманітних галузевих історичних дисциплін, які є суто розсудковими, абстрактно-теоретичними. На відміну від них К.і.н. на сучасному етапі постають цілісними духовними утвореннями, що актуалізують і репрезентують не тільки розсудкові, а й усі інші пізнавальні здатності людини (всю почуттєву сферу — від відчуттів до духовних почуттів, продуктивну та репродуктивну уяву, волю, розум).

Отже, К.і.н. спроможні відігравати роль не лише неусвідомлено вживаних форм мислення чи понятійних, абстрактно-розсудкових засобів пізнання у його класичному розумінні, тобто як суб’єкт-об’єктної взаємодії, а й виступати своєрідними екзистенціалами, формування і дія яких засновується, крім розсудково-раціональних моментів, на переживанні та співпереживанні; на ідеосинкразійній симпатії та “відбірковій спорідненості” (Гете), співчутті й співстражданні; на залученні не лише зовнішнього, а й внутрішнього досвіду; на роз-предмеченні історичного “апріорі” та осягненні історії як конгеніальної людині сукупності існувань інших людей, і уможливлює повернення суб’єктивності до витоків та виявів її автентичного буття.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)