ЗМІСТ


ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО КУРСУ
Лекція 1
ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА ДАВНЬОЇ РУСІ
Лекції 2—3
1. СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН ЯЗИЧНИЦЬКОЇ ДОБИ
2. Організація державності. Християнізація русі як зміна світоглядних та культурно-ціннісних орієнтирів
3. Джерела формування філософської думки стародавньої русі
4. Філософські і суспільно-політичні ідеї київських книжників
Іларіон
Лука Жидята
Феодосій Печерський
„ Ізборник Святослава 1073 року “
„Ізборник 1076 року”
НЄСТ0Р
НИКИФОР
Володимир Мономах
Климент Смолятич
Кирило Туровський
Даниїл Заточник
ТЕМА. Філософські ідеї в духовній культурі України ХІІІ – ХV ст.
Лекція 4
1. СОЦІОКУЛЬТУРНЕ БУТТЯ УКРАЇНИ ХІІІ – ХV ст.
2. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ХІІІ—XV ст. ТЕНДЕНЦІЇ І ЯВИЩА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДВІДРОДЖЕННЯ
Галицько-Волинський літопис
Єретичні вчення та ідеї вільнодумства
Літературні та культурне життя України в XV ст.
„Логіка Авіасафа” та „Промова Мойсея Єгиптянина”
„Арістотелеві врата”, або „Тайная тайних”
„Шестокрил”, „Космографія”
Юрій Дрогобич
ТЕМА. РЕНЕСАНСНИЙ ГУМАНІЗМ В УКРАЇНІ XVI — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.
Лекція 5
1. СУТНІСТЬ ГУМАНІЗМУ ТА УМОВИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
2. РАННІЙ І ГРОМАДЯНСЬКИЙ ГУМАНІЗМ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ XVI ст.
Павло Русин
Лукаш з Нового Міста
Станіслав Оріховський-Роксолан
3. ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ ПРАЦЯХ ЛАТИНО- ТА ПОЛЬСЬКОМОВНИХ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ XVI – ПОЧАТКУ XVII ст.
Симон Пекалід
Шимон Шимонович
Йосип Верещинський
Адам Чагровський
Іван Домбровського
Севастьян Кленович
Юрій Немирич
ТЕМА. РЕФОРМАЦІЙНІ ВЧЕННЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – ПОЧАТКУ ХVIІ ст.
Лекція 6
1. СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В УКРАЇНІ І ЙОГО ІДЕОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
2. ОСТРОЗЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ДУХОВНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
Кирило Лукаріс
Никифор Парасхес
Іоанн Лятош
Кіпріан
Герасим Смотрицький
Христофор Філалета
Клірик Острозький
Дем’ян Наливайко
3. РЕФОРМАЦІЙНІ ВЧЕННЯ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII ст. НА ОСНОВІ ВІЗАНТІЙСЬКО-ДАВНЬОРУСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
Василь Суразький
Іван Вишенський
Йов Княгиницький
ТЕМА. ВІД БРАТСЬКИХ ШКІЛ ДО КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ (ідеї гуманізму і реформації в братських школах)
Лекція 7
1. РОЗВИТОК РЕНЕСАНСНО-ГУМАНІСТИЧНИХ І РЕФОРМАЦІЙНИХ ІДЕЙ ЛЬВІВСЬКОЮ БРАТСЬКОЮ ШКОЛОЮ
Стефан Зизаній
Кирило Транквіліон-Ставровецький
2. КИЇВСЬКІ БРАТСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ГУМАНІСТИЧНИХ І РЕФОРМАЦІЙНИХ ІДЕЙ В УКРАЇНІ
Ісая Копинський
Мелетій Смотрицький
Касіян Сакович
Хома Євлевич
3. ГУМАНІЗМ ВЧЕНОГО ГУРТКА КИЄВО-ПЄЧЄРСЬКОЇ ЛАВРСЬКОЇ ДРУКАРНІ
Єлисей Плетенецький
Захарія Копистенський
Лаврентій Зизаній
Павло Беринда
Тарасій Земка
Гаврило Дорофієвич
ТЕМА. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ — ЦЕНТР ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII І XVIII ст. (українське просвітництво)
Лекції 8—9
1. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА 1646-1056 рр. ЇЇ ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ В УКРАЇНІ
Єпифаній Славинецький
2. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ — НОВІЙ ТИП ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СХІДНИХ І ПІВДЕННИХ СЛОВ’ЯН
Петро Могила
3. ЗМІСТ І СПРЯМОВАНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКИХ КУРСІВ ПРОФЕСОРІВ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
Йосип Кононович-Горбацький
Інокентій Гізель
Лазар Баранович
Іоаникій Галятовський
Данило Туптало (Ростовський)
Іоасаф Кроковський
Стефан Яворський
ТЕОФАН ПРОКОПОВИЧ
Михайло Козачинський
Георгій Кониський
4. УКРАЇНА І ПРОСВІТНИЦТВО. ФІЛОСОФІЯ Г. СКОВОРОДИ
Григорій Сковорода
ТЕМА. УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНТИЗМ: ФІЛОСОФІЯ І СВІТОГЛЯД
Лекції 10—11
1. СУТНІСТЬ РОМАНТИЗМУ, УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ І СПЕЦИФІКА
2. РОМАНТИЗМ — СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА
Іван Котляревський
Михайло Максимович
Маркіян Шашкевич
Микола Гоголь
3. ВПЛИВ РОМАНТИЧНОГО ШЕЛЛІНГІАНСТВА НА СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
Данило Велланський
Микола Курляндцев
Костянтин Зеленецький
Йосип Міхневич
4. КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО
Микола Костомаров
Пантелеймон Кулиш
Тарас Шевченко
5. ЕЛЕМЕНТИ РОМАНІЗМУ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.
Олександр Потебня
ТЕМА. УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ XIX ст.
Лекції 12—13
1. АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ І ЗМІНА ТИПУ ФІЛОСОФСТВУВАННЯ
Петро Лодій
Іван Рижський
Іоанн Баптист Шад
Андрій Дудрович
Тимофій Осиповський
Іван Скворцов
Василь Карпов
Петро Авсенєв
2. О. НОВИЦЬКИЙ ПРО ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ПОСТУПАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
3. СИЛЬВЕСТОР ГОГОЦЬКИЙ ЯК ІСТОРИК ФІЛООФІЇ
ТЕМА. ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
Лекція 14
1. “ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ” П. ЮРКЕВИЧА
2. ПЕТРО ЛІНИЦЬКИЙ ЯК ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ XIX ст.
3. НАПРЯМИ ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.
Володимир Лесевич
Олексій Козлов
Олексій Гіляров
Георгій Челпанов
ТЕМА. РОЗВИТОК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ І ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ПУБЛІЦИСТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
Лекції 15—16
1. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ОРІЄНТАЦІЇ ГРОМАДІВЦІВ
Володимир Антонович
Павло Чубинський
Олександр Кістяківський
Михайло Драгоманов
2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ І ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ТА ПУБЛІЦИСТІВ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ ст.
Сергій Подолинський
Остап Терлецький
Михайло Павлик
Іван Франко
Леся Українка
Михайло Коцюбинський
Павло Грабовський
Борис Грінченко
3. ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІАЛЬНІ ВИТОКИ ІСТОРІОСОФІЇ М. ГРУШЕВСЬКОГО
4. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА Б. КІСТЯКІВСЬКОГО
5. ФІЛОСОФСЬКИЙ СВІТ ІДЕЙ В. ВЕРНАДСЬКОГО
ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКА ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
Лекції 17—18
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
2. ПРОФЕСІЙНА ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
Василь Зеньковський
Георгій Флоровський
Лева Шестов
Дмитро Чижевський
Віктор Петров
Олександр Кульчицький
Богдан Цимбалістий
3. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ В. ВИННИЧЕНКА
4. ІНТЕГРАЛЬНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ Д. ДОНЦОВА
5. ІДЕЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ В. ЛИПИНСЬКОГО
ТЕМА. ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ РАДЯНСЬКОЇ ТА ПОСТРАДЯНСЬКОЇ ДОБИ
Лекція 19
Семковський (Бронштейн) Семен Юлійович
Юринець Володимир Олександрович
Демчук Петро Іванович
Асмус Валентин Фердинандович
Шлєпаков Микола Степанович
Копнін Павло Васильович
Острянин Данило Хомич
Логвин Мирон Онисимович
Танчер Володимир Карлович
Дмитриченко Володимир Савелійович
Лисенко Олександр Якимович
Павлов Василь Терентійович
Куценко Володимир Ілліч
Парнюк Михайло Олексійович
Депенчук Надія Павлівна
Дученко Микола Васильович
Яценко Олексій Іванович
Іванов Вадим Петрович
Канарський Анатолій Станіславович
Тарасенко Микола ФедосійовичПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.)