Зміст


Вступ

Розділ 1. Предмет, метод, принципи і система аграрного права
§ 1. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості
§ 2. Предмет аграрного права України; його зміст та особливості
§ 3. Принципи аграрного права України
§ 4. Система аграрного права України

Розділ 2. Розвиток науки аграрного права
§ 1. Поняття науки аграрного права
§ 2. Становлення української науки сільськогосподарського (аграрного) права
§ 3. Основні напрями аграрно-правових наукових досліджень на сучасному етапі
3.1. Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні
3.2. Наука про розвиток сучасного аграрного законодавства та розробку його теоретичних засад
3.3. Нові правові інститути аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні
§ 4. Представники науки аграрного права України

Розділ З. Джерела аграрного права
§ 1. Особливості джерел аграрного права
§ 2. Конституція України — правова основа джерел аграрного права
§ 3. Закони — основні джерела аграрного права
§ 4. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права
§ 5. Локальні нормативні акти

Розділ 4. Аграрні правовідносини
§ 1. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин
§ 2. Внутрішні аграрні правовідносини
§ 3. Зовнішні аграрні правовідносини

Розділ 5. Суб’єкти аграрного права
§ 1. Поняття і класифікація суб’єктів аграрного права
§ 2. Особливості правового статусу суб’єктів аграрного господарювання
§ 3. Загальні засади створення та ліквідації суб’єктів аграрного господарювання

Розділ 6. Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК
§ 1. Загальні питання ринкових перетворень на селі
§ 2. Правове регулювання приватизації в АПК
§ 3. Правове регулювання паювання
§ 4. Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку
§ 5. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі
§ 6. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки
§ 7. Правове регулювання ринку зерна
§ 8. Правове регулювання ринку цукру
§ 9. Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну

Розділ 7. Державне регулювання сільського господарства
§ 1. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві
§ 2. Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві
§ 3. Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства
§ 4. Органи державного контролю та інспекції в АПК

Розділ 8. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій
§ 1. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання
§ 2. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання

Розділ 9. Організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села
§ 1. Поняття соціального розвитку села
§ 2. Правовий режим об’єктів соціальної сфери села
§ 3. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовки кадрів для села та зайнятості сільського населення
§ 4. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожного господарства на селі
§ 5. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів сільського населення

Розділ 10. Відповідальність за порушення аграрного законодавства
§ 1. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства
§ 2. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві
§ 3. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств
§ 4. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення
§ 5. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства

Розділ 11. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
§ 1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення
§ 2. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання
§ 3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
§ 4. Права та обов’язки сільськогосподарських землекористувачів

Розділ 12. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві
§ 1. Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві
§ 2. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві
§ 3. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві
§ 4. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському господарстві
§ 5. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві
§ 6. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві

Розділ 13. Правове становище господарських товариств в АПК
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК
§ 2. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств
§ 3. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю
§ 4. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю
§ 5. Особливості ліквідації сільськогосподарських акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю

Розділ 14. Правовий статус сільськогосподарського кооперативу
§ 1. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів
§ 2. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів
§ 3. Статути сільськогосподарських кооперативів
§ 4. Членство в сільськогосподарських кооперативах
§ 5. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу
§ 6. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція
§ 7. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів

Розділ 15. Правове становище фермерських господарств
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств
§ 2. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності
§ 3. Земельні правовідносини у фермерському господарстві
§ 4. Майнові правовідносини у фермерському господарстві
§ 5. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства
§ 6. Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими установами та страховими організаціями

Розділ 16. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств
§ 1. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства
§ 2. Правовий режим майна особистого селянського господарства
§ 3. Правовий режим земель особистого селянського господарства
§ 4. Державна підтримка особистих селянських господарств

Розділ 17. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
§ 2. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствами

Розділ 18. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності
§ 1. Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності
А. Правове регулювання тваринництва
§ 2. Загальна характеристика правового регулювання галузі тваринництва
§ 3. Правове регулювання племінної справи у тваринництві
§ 4. Правове регулювання бджільництва
§ 5. Правове регулювання виробництва рибної продукції
§ 6. Правове регулювання ветеринарної медицини
§ 7. Правова охорона прав на штами мікроорганізмів
Б. Правове регулювання рослинництва
§ 8. Правова охорона прав на сорти рослин
§ 9. Правове регулювання насінництва
§ 10. Правове регулювання захисту рослин
§ 11. Правові аспекти вирощування наркотичних рослин

Розділ 19. Договірні відносини сільськогосподарських організацій (орендні відносини)
§ 1. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві
§ 2. Класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві
§ 3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції
§ 4. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції

Розділ 20. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві
§ 1. Науково-технічна продукція як об’єкт правового регулювання та обігу в сільському господарстві
§ 2. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання
2.1. Права на сорт як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції
2.2. Права на селекційні досягнення у тваринництві як окремий предмет договору на  використання науково-технічної продукції
§ 3. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства

Розділ 21. Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
§ 2. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
§ 3. Права, обов’язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

Розділ 22. Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві
§ 1. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві
§ 2. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві
§ 3. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві
§ 4. Правове регулювання хімізації сільського господарства
§ 5. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства
§ 6. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві
§ 7. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуаційПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аграрне право України (Погрібний О.О.)