Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.) скачати онлайн-> „Логіка Авіасафа” та „Промова Мойсея Єгиптянина”

„Логіка Авіасафа” та „Промова Мойсея Єгиптянина”


Ці праці мають вигляд логічних трактатів. Перша з них дійшла до нас в одному примірнику, датованому 1483 р. Була перекладена в Києві в

1462 р. її часто називають “Київською логікою”. Ця логічна праця є першою частиною “Логіки” з трактату арабського філософа кінця XI — початку XII ст. Аль-Газалі “Спростування філософів”. Переклад здійснено досить скорочено не з арабської, а з староєврейської мови. Будучи містиком, Аль-Газалі обґрунтовував містицизм на певному скептицизмі щодо здібностей людського пізнання. Тому перекладачі взяли з трактату “Вступ до філософії”, де викладено філософську термінологію, систему початків теоретико-пізнавальної логіки і метафізики. Саме в цьому відношенні праця Аль-Газалі викликала цікавість і серед діячів європейського Ренесансу і була перекладена латинською мовою 1506 р. у Венеції. “Промова Мойсея Єгиптянина”, про яку говорить Д. Чижевський, дійшла до нас в шести примірниках, так званих “Московської препедевтики”, або “Московського органону”. На думку дослідників, “Московський органон” підготовлений у Києві і входив до “Логіки Авіасафа”, проте пізніше був відокремлений від неї. Він складається із вступу, “Логічного словника” єврейського вченого Мойсея Маймоніда, названого в перекладах “Словесниця Мойсея Єгиптянина”, або “Промова Мойсея Єгиптянина”, окремих розділів другої частини метафізичної праці Аль-Газалі “Повчання філософів” та невеликої післямови.

У найбільш загальному плані “Логіка Авіасафа” і “Логічний словник” Маймоніда — це виклад основ формальної логіки Арістотеля, а точніше, “Першої Аналітики”. Тут подано арістотелівське розуміння понять, суджень, наведено їх класифікацію, вчення про силогізм та онтологічні проблеми, хоча й вони спеціально не розглядаються. Ці проблеми постають при висвітленні основних категорій буття: субстанція, матерія, форма, тіло, єдине; вичерпно трактується атомістична гіпотеза, за якою тіло складається з неподільних як у бутті, так і в мисленні часток. Однак тут досить повно представлена і протилежна точка зору, за якою тіло не є складовою з матерії і форми, а постає як дещо єдиносутнє по істині і в бутті. Звертаючись до класифікації наук, у зазначених працях наголошується, що кожна наука має свій суб’єкт, є продуктом діяльності людини, відповідно до чого науки поділяють на активні і споглядальні. До активних (практичних) наук належать етика, економія, політика. Споглядальними науками є ті, які залежать від предмета зацікавленості: Бог, небеса, земля, суть життя, рослинний світ, метали, мінерали тощо. Істотним є поділ на предмети як такі, що існують поза всякою матерією (Бог, ангели, єдине), і такі, які можуть існувати тільки в матерії. Першими має займатися теологія, або божественна наука, предметом якої є абсолютне буття, другими — фізика в арістотелівському розумінні. “Київські переклади логічних трактатів в другій половині XV ст., — справедливо зазначає І. В. Паславський, — унікальне явище для свого часу. їх поява — одна з перших спроб в європейській науковій практиці перекласти логічні праці широкодоступною національною мовою” (Паславський І. В. Зародження ідей раннього гуманізму // Кашу ба М. В., Паславський І. В., Захара І. С. та ін. філософія Відродження на Україні. — К., 1990. — С. 63). До речі, цей трактат Маймоніда був виданий в Європі латинською мовою тільки на початку XVI ст. (Ба-зель, 1527; Венеція, 1550).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.)