Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.) скачати онлайн-> 1. РОЗВИТОК РЕНЕСАНСНО-ГУМАНІСТИЧНИХ І РЕФОРМАЦІЙНИХ ІДЕЙ ЛЬВІВСЬКОЮ БРАТСЬКОЮ ШКОЛОЮ

1. РОЗВИТОК РЕНЕСАНСНО-ГУМАНІСТИЧНИХ І РЕФОРМАЦІЙНИХ ІДЕЙ ЛЬВІВСЬКОЮ БРАТСЬКОЮ ШКОЛОЮ


Найстарішим і найвпливовішим із братств було Львівське. Установча грамота братству при церкві св. Миколая була підписана Львівським єпископом Макарієм Тучапським 18 лютого 1544 р., однак найбільш активна його діяльність розпочинається з 1586 р., після того як антионіхійський патріарх Йоаким V за дорученням константинопольського патріарха затвердив новий статут братства при Успенському соборі, надав йому широкі повноваження і права, обмежив владу єпископа (статус Ставропігії). В цьому ж році при братстві було відкрито школу, статут та програми якої стали основою для більшості братських шкіл. Він відрізнявся демократичністю, визнанням рівності всіх людей, наголошуючи, що багаті над бідними “в школе нƀвчим вишшіи не мають бити, только самою наукою, плотію же равни вси…” [Пам’ятки братських шкіл на Україні. — С. 39). Як видно із статуту школи, в ній навчали читати, писати, рахувати, володіти граматикою і слов’янською мовою. Враховуючи необхідність використання тієї зброї, якою користувалися противники православ’я — науки та освіти, в школі викладалися початки поетики, риторики, діалектики, астрономії, музики. Філософія хоча і зазначалася в програмі, але, очевидно, як окремий предмет не викладалася. Філософські проблеми розглядалися при вивченні логіки (діалектики) та інших наук, де учням давалася певна сума філософських знань. До послуг учнів була бібліотека, в якій крім праць Максима Грека, Іоанна Златоуста, Василя Великого та ін. були твори як грецьких, так і латинських (Платона, Арістотеля, Плутарха, Ціцерона, Вергілія, Горація, Овідія, Лукіана) авторів. Логіка читалася за Іоанном Дамаскіним, за трактатом Й. Спангеніорга у перекладі А. Курбського.

Певний філософський зміст мали й такі навчальні посібники в школі, як “О воспитании чад” із Іоанна Златоуста”, “Душевних”, передмови до яких, складені вітчизняними авторами, містили ряд гуманістичних ідей. Так, у першому підкреслювалась роль і значення освіти, виховання не тільки для окремої людини, а й для суспільства, наголошувалося, що саме завдяки науці (освіті і вихованню) формується особистість, громадянин з високими моральними якостями, не байдужий до загальних інтересів, у той час як недостатня увага до шкільної справи неминуче призводить суспільство до занепаду.

У “Душевнику” авторитет Біблії протиставлявся авторитету церкви, що було властиве реформаційним ідеям того часу. Людина розглядалася тут як єдність душі і тіла, на відміну від середньовічного мислення, в якому душа трактувалася вищою за тіло, стверджувалася їх рівноправність, висловлювалися погляди, згідно з якими визнання душі без тіла не піддаються доведенню засобами розуму, який постає головним критерієм істини. Значне місце відводилося тут критиці панівної верхівки суспільства, яка живе за рахунок гноблення простого народу, церкви за те, що вона замість того, щоб наставляти людей у доброчесті в земному житті, втішає їх даремною надією на потойбічне життя, починає дбати про їх душі після смерті, що є, на думку авторів, безглуздим заняттям. Широко використовувалися в “Душевнику” апокрифи, зокрема книги Маккавеїв, Юдифі, Товіна, Ісуса Сіраха, книги премудрості Соломона, книга Варуха, Посланія

Ієремії, книга Ездри, доповнення до книг Даніїла та Есфірі, а також ряд неканонічних Євангелій. На формування світогляду учнів не могли не впливати і погляди провідних її вчителів, серед яких такі видатні діячі української культури, як Ст. Зизаній, К. Транквіліон-Ставровецький, И. Борецький, І. Копинський, М. Смотрицький та ін.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.)