Головна Головна -> Підручники -> Підручник Психологія (Варій М.Й.) скачати онлайн-> Зміст

Зміст


ПЕРЕДМОВА

Глава 1. РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ
1.1. Основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки
1.2. Психологія як наука про душу
1.3. Психологія як наука про свідомість
1.4. Психологія як наука про поведінку
1.5. Психологія – наука про психіку як єдність свідомого і несвідомого, зовнішнього і внутрішнього психічного у взаємодії людини зі світом

Глава 2. ПСИХОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ І КОНЦЕПЦІЇ
2.1. Структуралізм, функціоналізм і гештальтпсихологія
Структуралізм
Функціоналізм
Гештальтпсихологія
2.2. Фройдизм, психоаналіз
Неофройдизм
2.3. Трансперсональна психологія
2.4. Біхевіоризм
Необіхевіоризм
Оперантний біхевіоризм
2.5. Когнітивізм і гуманістична психологія
2.6. Гуманістична психологія
2.7. Психологічні концепції
Концепція Піаже: стадії розвитку інтелекту
Концепція Л.С.Виготського: теорія вищих психічних функцій

Глава 3. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
3.1. Предмет і завдання сучасної психології
3.2. Місце психології в системі наук
3.3. Галузі психології

Глава 4. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ, ЇЇ ПСИХІКА І ВСЕСВІТ У СВОЇЙ ЄДНОСТІ ТА САМОСТІЙНОСТІ
4.1. Структура і функціонування центральної нервової системи людини
4.2. Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу
4.3. Розвиток психіки в онтогенезі

Глава 5. ПСИХІЧНА НОРМА ТА ВІДХИЛЕННЯ
5.1. Психічна норма, нормативні відхилення та аномалії
5.2. Причини та наслідки ненормативного психічного розвитку
5.3. Рівні ненормативного психічного розвитку

Глава 6. МЕТОДОЛОГІЯ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ
6.1. Методологічний простір психології
6.2. Принципи психології
6.3. Методи психології

Глава 7. ОСОБИСТІСТЬ У ВИМІРАХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
7.1. Особистість у психоаналізі, трансперсональній психології, біхевіоризмі
7.2. Особистість у когнітивній та гуманістичній психології
7.3. Жіночі теорії особистості
7.4. Факторні теорії особистості
7.5. Теорії особистості В. Райха, Дж. Келлі, Г. Стек Саллівана, К. Левіна, Р. Мей, А.Бандури, Дж. Роттера, Е. Дюркгейма, В. Франта, В. Джемса
7.6. Особистість у психології Сходу
7.7. Типологія особистостей О.Ф. Лазурського
7.8. Особистість у радянській та українській психології
7.9. Людина як багатосистемне явище
7.10. Концепція психоенергетичної цілісності особистості

Глава 8. ЛЮДСЬКА ПСИХІКА І ПСИХІЧНЕ
8.1. Сутність людської психіки і психічного
8.2. Багаторівневість психіки
8.3. Багатосистемність психіки

Глава 9. БІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ
9.1. Загальна характеристика біопсихічної підструктури особистості
9.2. Генетичні, вікові й статеві особливості особистості
9.3. Темперамент

Глава 10. МЕНТАЛЬНО-ПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ

Глава 11. ІНТРАІНДИВІДУАЛЬНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
11.1. Поняття інтраіндивідуальної підструктури особистості
11.2. Особливості функціонування інтраіндивідуальної підструктури особистості

Глава 12. ВІДЧУТТЯ
12.1. Відчуття як явище
12.2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів
12.3. Класифікація та різновиди відчуттів
12.4. Загальні властивості відчуттів

Глава 13. СПРИЙНЯТТЯ
13.1. Поняття сприйняття
13.2. Функції, характеристика образу сприйняття та його процесуальність
13.3. Теорії і методи дослідження сприйняття
13.4. Властивості та види сприйняття

Глава 14. ПАМ’ЯТЬ
14.1. Поняття пам’яті та її теорії
14.2. Фізіологічне підґрунтя пам’яті
14.3. Процеси пам’яті
14.4. Різновиди пам’яті
14.5. Пам’ять та організація знань
14.6. Індивідуальні особливості пам’яті
14.7. Шляхи розвитку пам’яті

Глава 15. МИСЛЕННЯ
15.1. Поняття мислення
15.2. Теорії мислення
15.3. Розумові дії та операції мислення
15.4. Форми мислення та його різновиди
15.5. Процес мислення і розуміння
15.6. Індивідуальні особливості мислення

Глава 16. МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ
16.1. Види мислення і репрезентації
16.2. Індивідуальні особливості інтелекту
16.3. Теорії інтелекту

Глава 17. УЯВА
17.1. Поняття уяви
17.2. Види уяви
17.3. Процеси уяви

Глава 18. ПСИХОСЕМАНТИКА
18.1. Поняття психосемантики
18.2. Сутність психосемантики
18.3. Основні психосемантичні методи
18.4. Психологічні закономірності й моделі семантичної обробки
18.5. Суб’єктивна психосемантика

Глава 19. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ
19.1. Розуміння емоцій та почуттів
19.2. Класифікація емоцій та почуттів
19.3. Експресивний компонент емоційного реагування
19.4. Характеристика різних видів емоційного реагування
19.5. Теорії емоцій
19.6. Роль і функції емоцій у керуванні поведінкою та діяльністю
19.7. Прикладна роль емоцій

Глава 20. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ЕМОЦІЙ
20.1. Емоції очікування й прогнозу
20.2. Фрустраційні емоції
20.3. Комунікативні емоції
20.4. Інтелектуальні емоції, або афективно-когнітивні комплекси
20.5. Характеристика емоційних станів, які виникають у процесі діяльності
20.6. Емоційні властивості людини

Глава 21. РОЗУМІННЯ ЕМОЦІЙ ІНШОЇ ЛЮДИНИ ТА УПРАВЛІННЯ СВОЇМИ ЕМОЦІЯМИ
21.1. Розуміння емоцій інших людей та емоційна здатність
21.2. Ідентифікація емоцій за мімікою та пантомімікою
21.3. Керування емоціями

Глава 22. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ПОЧУТТІВ

Глава 23. ЕМОЦІЙНО ЗУМОВЛЕНА ПОВЕДІНКА ТА ЕМОЦІЙНІ ТИПИ
23.1. Емоційна поведінка
23.2. Емоційні типи

Глава 24. ПРОФЕСІЙНІ, ВІКОВІ, СТАТЕВІ ТА ПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ЛЮДИНИ
24.1. Особливості емоційної сфери у представників деяких професій
24.2. Вікові й статеві особливості емоційної сфери особистості
24.3. Емоції при патології

Глава 25. ВОЛЯ
25.1. Поняття волі та її функцій
25.2. Типи критеріїв волі та локус контролю. Вольові дії
25.3. Фази та ознаки вольових дій, їх стимулювання
25.4. Вольові якості

Глава 26. ЗДІБНОСТІ
26.1. Поняття здібностей та їхнього розвитку
26.2. Види здібностей
26.3. Розвиток здібностей

Глава 27. СОЦІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ
27.1. Досвід
27.2. Характер
27.3. Акцентуації характеру
27.4. Спрямованість

Глава 28. ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ «СВІДОМІСТЬ-САМОСВІДОМІСТЬ»
28.1. Свідомість особистості
28.2. Самосвідомість особистості
28.3. «Я-концепція»

Глава 29. ПСИХІЧНІ СТАНИ
29.1. Сутність психічних станів
29.2. Класифікація психічних станів
29.3. Особливості психічних станів
29.4. Фізіологічні основи і зовнішні вияви психічних станів
29.5. Психічні стани особистості в різних ситуаціях життєдіяльності
29.6. Стан страху та шляхи його подолання

Глава 30. УВАГА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
30.1. Поняття уваги
30.2. Фізіологічне підґрунтя уваги
30.3. Теорії уваги
30.4. Методи дослідження уваги
30.5. Моделі уваги
30.6. Основні властивості та види уваги

Глава 31. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
31.1. Поняття діяльності
31.2. Психологічна структура діяльності
31.3. Рухи і дії
31.4. Знання, навички і вміння
31.5. Перенесення та інтерференція
31.6. Основні види діяльності

Глава 32. ПСИХОМОТОРИКА
32.1. Сутність психомоторики
32.2. Будова психомоторики
32.3. Функції психомоторики
32.4. Регулятори і продукти психомоторики
32.5. Механізми регуляції психомоторної дії

Глава 33. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ НАУЧАННЯ
33.1. Поняття научання, навчання та учіння
33.2. Научання і розвиток
33.3. Класичні концепції научання
33.4. Моделі научання
33.5. Типологія научання

Глава 34. МОВА І МОВЛЕННЯ. ПСИХОЛІНГВІСТИКА
34.1. Предметна сфера
34.2. Мова та її функції
34.3. Фізіологічні механізми мовної діяльності
34.4. Різновиди мовлення

Глава 35. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
35.1. Поняття соціалізації
35.2. Особливості, умови й механізми соціалізації
35.3. Процес соціалізації

Глава 36. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТОСТІ
36.1. Загальне уявлення про «психологічний захист» і його функції
36.2. Різновиди психологічного захисту та їхня характеристика
36.3. Особливості психологічного захисту в дітей
36.4. Використання захисту в життєдіяльності

Глава 37. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА І ДЕПРИВАЦІЯ
37.1. Психологічне розуміння відхильної поведінки
37.2. Особливості особистості з девіантною поведінкою
37.3. Депривація

Глава 38. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
38.1. Розуміння психічного здоров’я
38.2. Вплив суспільної дійсності на психічне здоров’я особистості

Глава 39. ГАРМОНІЯ ОСОБИСТОСТІ
39.1. Поняття гармонії особистості
39.2. Гармонія взаємин особистості, її сенс життя, духовність і свобода
39.3. Шлях особистості як сукупність життєвих процесів
39.4. Психічна стійкість
39.5. Залежна поведінка як наслідок зниження психічної стійкості
39.6. Самоуправління і саморегулювання

Глава 40. САНОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ
40.1. Розуміння саногенного потенціалу особистості
40.2. Благополуччя як позитивний саногенний потенціал особистості
40.3. Активізація саногенного потенціалу у важких життєвих умовах

Глава 41. КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
41.1. Розуміння криз особистості у психології
41.2. Типи криз особистості
41.3. Ставлення до кризи та її подолання

Глава 42. КОНТРОЛЬ І ПЛАНУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ
42.1. Поняття психологічних механізмів цілеспрямованої поведінки
42.2. Теоретичні підходи до аналізу структури регуляції дії
42.3. Вплив мети на поведінковий акт
42.4. Зворотний зв’язок та ефективність наступної дії

Глава 43. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
43.1. Підходи і теорії розвитку особистості
43.2. Гармонійний і дисгармонійний розвиток особистості
43.3. Формування змісту особистості

Глава 44. РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
44.1. Розуміння поняття «конкурентоспроможна особистість»
44.2. Етапи розвитку конкурентоспроможної особистості
44.3. Психологічні основи розвитку інтегральних характеристик конкурентоспроможної особистості

Словник психологічних понятьПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Психологія (Варій М.Й.)