Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія (Щерба) скачати онлайн-> ВСТУП

ВСТУП


Філософія завжди відігравала важливу роль у житті людини, визначенні її статусу, формуванні світогляду, виробленні життєвої стратегії. Її роль значно зросла в XX столітті, яке не має собі рівних за масштабами й ґрунтовністю перетворень. Вона ще більше зросте в нашому столітті, яке продовжуватимутьрозди-рати глобальні проблеми. У їх осмисленні і вирішенні філософія займе першорядну роль. Тому XXI століття стане століттям філософії.
Розвиваючись стрімкими темпами, суспільство сьогодні часто змінює уклад свого життя. Ці зміни зачіпають усі сфери суспільства і кожного зокрема. І якими б різними не були інтереси і цілілюдей, наперше місце все ж має стати те, що об’єднує їх (спільнадоля, загальнолюдські цінності та ідеали). Все це має бути добре осмислено і зайняти першорядне місце, стати керівництвом до дії при плануванні майбутнього. Кожен повинен зробити свій внесок у розв’язання сучасних глобальних проблем. Для цього йому необхідно відкривати, розвивати і реалізувати свої здібності.
Процес становлення й розвитку нашої держави вимагає підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які в будь-якій сфері життя могли б проявити неабиякі знання, здібності, таланти. Тому кожному з нас слід розумно ставитися до вирішення настійних проблем, прагнучи до того, щоб думки були конкретними й обгрунтованими, вміти терпимо ставитись до позиції іншого.
Проте слід знати, що здатність до ефективного раціонального мислення не з’являється сама собою. Для цього необхідна велика і копітка робота щодо освоєння знань, які створило людство, і в першу чергу, досягнень філософської культури. Без їх освоєння особа буде користуватися лише побутовим мисленням, уявленнями, які не проникаютьу суть речей, а охоплюють лише їх поверхню. Такий спосіб мислення не дозволить їй правильно сформувати свої життєві позиції, ідеали, цінності. Шлях до розумного мислення лежить лише через оволодіння філософією, яка допомагає сягнути глибин людського буття з його складнощами й суперечностями. Філософія передбачає й критичне ставлення до дійсності, і перш за все, до того, що відживає. Воназай- ятапошукомновоговсамійреальності/псуперечностях, напрямах та засобах розвитку. Вона спрямовує свій пошук в русло перетворення реальності, практики, яка є засобом розв’язання філософських проблем і виявом могутності людського розуму.
Автори посібника —викладачіЖитомирськихвузів—поставили перед собою мету допомогти тим, хто вивчає філософію і вдоступній формі сформулювати уявлення про її проблематику, засоби й методи, поняття й категорії, що допомогло бїм самостійно орієнтуватися в проблемах сучасності.
Автори не дають готових істин, а показують різні підходи при вирішенні тих чи інших питань і запрошують читача до участівїхрозв’язанні. Вони виходятьз того, щоберучи в цьому участь, читач сам навчиться розумно мислити. В цьому зв’язку зроблена спроба формування філософського (розумного) мислення — уміння оперувати поняттями, висувати й обґрунтовувати новідумки, критикувати хибні судження, відділяти суттєве від другорядного, розкривати взаємозв’язки між явищами, виявляти й аналізувати протиріччя, бачити все в постійній зміні та розвитку. У вирішенні цих проблем ставиться акцент на: науковості й об’єктивності, усуненні зайвих ідеологічних моментів; відкритості до світової філософської думки, відмови від духу конфронтації, заміні його духом діалогу, осмисленні й засвоєнні найкращого, що міститься в цій думці; посиленні проблемного характеру навчання, удосконаленні логічної структури курсу;
стимулюванні самостійного мислення студентів; відмові від нав’язування якихось «істин в останній інстанції». Все це дозволить зробити належний аналіз тих змін, які відбуваються в нашому суспільстві і світі в цілому. В навчальному посібнику виділяються три основні частини. Першою з них є історико-філософська. У ній зроблено короткий виклад основних філософських шкіл минувшини й сучасності. Це обумовлено тим, що на кожному етапі свого розвитку людство постійно звертається до попереднього досвіду, щоб черпати з нього мудрість і не допускати помилок, а цей досвід найкраще виражає історія філософії.
Друга частинаприсвяченарозглядуосновнихпроблем власне філософії. В ньому розглядаються проблеми буття і його різновидів; проблеми розвитку природи, людини, невідомості; можливості, форми і методи пізнання світу.
В останній частині аналізуються проблеми соціальноїфіло-софії, йдеться просуспільство, основи його існування, основні феномени та перспективи розвитку. Проголошуються гуманістичні ідеали й моральні цінності, вказується на необхідність боротьби за рівністьі справедливість, демократію і виживання людства.
В посібнику червоною ниткою проходить думка про те, що жодна з філософських концепцій, у тому числі й марксистська, не може претендувати на абсолютну істину в останній інстанції. Філософський монізм і монополізм тут не збігаються. Основою, яка може об’єднати всі напрями в філософії, мо-жутьбути лише загальнолюдські цінності. Саме вони визначають, наскільки та чи інша філософська система, школа відповідають насущним проблемам сучасності.
Підкреслюється, що філософія — це особлива галузь знання, яка відрізняється від інших галузей знань. її особл и вий статус проявляється в своєрідному стилі. Вона впливає не лише на інтелект, ай наемоціїлюдини,навесьспектрїїдуховнихздібно-стей, має свої способи обгрунтування й доказовості.
Для того щоб збагнути філософські проблеми, студентам потрібно освоїти необхідні першоджерела, систематично готуватися до семінарських занять, дискусій тощо.
Посібник розрахований на студентів вузів.
Автори посібника будуть вдячні всім, хто висловить критичні зауваження, поради, побажання.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія (Щерба)