Головна Головна -> Підручники -> Підручник Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А та ін.) скачати онлайн-> 6.3. Об’єкти захисту від недобросовісної конкуренції

6.3. Об’єкти захисту від недобросовісної конкуренції


Зазначені об’єкти захисту від недобросовісної конкуренції в точному значенні цього слова не є об’єктами промислової власності. Але вони прирівняні до них, оскільки мають своєю метою захист від недобросовісної конкуренції.
Відомо, що конкуренти в боротьбі за ринок вдаються часто до використання неправомірних засобів у цій боротьбі. Ця неправомірна діяльність набуває досить загрозливих масштабів, які наносять велику шкоду економіці будь-якої держави. Тому вже в Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. недобросовісна конкуренція була проголошена як протиправна дія, спрямована на порушення прав на об’єкти промислової власності. Конвенція поклала на своїх членів обов’язок забезпечити громадянам країн, що стали членами Паризького союзу, ефективний захист проти недобросовісної конкуренції. Актом недобросовісної конкуренції Конвенція вважає будь-який акт конкуренції, який суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні:
1) всі дії, здатні будь-яким способом викликати змішування стосовно підприємства, продуктів або промислової чи торговельної діяльності конкурента;
2) неправдиві твердження при здійсненні комерційної діяльності, здатні дискредитувати підприємство, продукти або промислову чи торговельну діяльність конкурента;
3) вказівки або твердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману стосовно характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування або кількості товарів.
Захист від недобросовісної конкуренції в Україні здійснюється Законом України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р. Закон визначає дії, які визнаються недобросовісною конкуренцією. Ними визнаються будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.
Відносини, які складаються у зв’язку з захистом від недобросовісної конкуренції, регулюються зазначеним Законом, а також Законами України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, “Про Антимонопольний комітет України”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, іншими актами законодавства, виданими на підставі законів і постанов Верховної Ради України.
Об’єктами захисту від недобросовісної конкуренції є своєрідні дії. Якщо об’єктами правової охорони результатів інтелектуальної діяльності є її результати, то об’єктами захисту від недобросовісної конкуренції є також результати інтелектуальної діяльності від неправомірних посягань. Але в першому випадку передбачається охорона прав у широкому значенні цього слова, а в другому — лише захист проти неправомірних дій третіх осіб.
Об’єктами захисту від недобросовісної конкуренції можуть бути неправомірні дії, які в Законі згруповані в три групи: 1) неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта (підприємця); 2) створення перепон (перешкод) господарюючим суб’єктам (підприємцям) в процесі конкуренції і досягнення неправомірних переваг в конкуренції; 3) неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці.
Кожна з цих груп складається з окремих видів неправомірних дій. До першої групи відносяться:
Неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки. Неправомірним визнається використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень місць походження товарів, що може привести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.
Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної особи не визнається неправомірним, якщо до власного імені подається який-небудь відрізняльний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця).
Неправомірне використання товару іншого виробника. Неправомірним використанням товару іншого виробника є введення в господарський оборот під своїм позначенням товару іншого виробника без дозволу уповноваженої на те особи.
Копіювання зовнішнього вигляду виробу. Копіюванням зовнішнього вигляду виробу є відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого господарюючого суб’єкта (підприємця) в господарському обігу без однозначної вказівки виробника копії, що може привести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця).
Порівняльна реклама. Порівняльною є реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця). Проте не визнається неправомірним порівняння в рекламі, якщо наведені відомості про товари, роботи, послуги підтверджені фактичними даними, є достовірними, об’єктивними, корисними для інформування споживачів.
До другої групи неправомірних дій, які визнаються недобросовісною конкуренцією, входять такі їх види:
Дискредитація господарюючого суб’єкта (підприємця). Дискредитацією господарюючого суб’єкта (підприємця) є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністю господарюючого суб’єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб’єкта (підприємця).
Купівля-продаж товарів, виконаних робіт, надання послуг із примусовим асортиментом. Такими визнаються дії по купівлі-продажу одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, непотрібних споживачеві або контрагенту.
Схилення до бойкоту господарюючого суб’єкта (підприємця). Схиленням до бойкоту господарюючого суб’єкта (підприємця) вважається спонукання конкурентом іншої особи, безпосередньо або через посередника, до відмови від встановлення договірних зв’язків із цим господарюючим суб’єктом (підприємцем).
Схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника). Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через посередника, до надання постачальником конкуренту покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником) без достатніх на те підстав.
Схилення господарюючого суб’єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом. Схиленням господарюючого суб’єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом іншого господарюючого суб’єкта (підприємця) є вчинене з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб спонукання господарюючого суб’єкта (підприємця) — учасника договору до невиконання або виконання неналежним чином договірних зобов’язань перед цим конкурентом шляхом надання або пропонування господарюючому суб’єкту (підприємцю) — учаснику договору, безпосередньо або через посередника, компенсації або інших переваг.
Підкуп працівника постачальника. Це надання або пропонування йому конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через посередника, матеріальних цінностей, майнових чи немайнових благ за неналежне виконання або невиконання працівником службових обов’язків, що випливають з укладеного або пов’язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або могло призвести до отримання конкурентом покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником).
Підкуп працівника покупця. Ті ж самі дії, що і працівника постачальника.
Досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання таких відносно іншого господарюючого суб’єкта (підприємця) шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджене рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією.
Третю групу неправомірних дій, спрямованих на порушення добросовісної конкуренції, складають:
Неправомірне збирання комерційної таємниці. Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добування протиправним способом відомостей, які відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало або могло завдати шкоди господарюючому суб’єкту (підприємцю).
Розголошення комерційної таємниці. Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, які відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомими у зв’язку з виконанням службових обов’язків, якщо це завдало або могло завдати шкоди господарюючому суб’єкту (підприємцю).
Схилення до розголошення комерційної таємниці. Схиленням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомими у зв’язку з виконанням службових обов’язків відомості, що відповідно до чинного законодавства становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало або могло завдати шкоди господарюючому суб’єкту (підприємцю).
Неправомірне використання комерційної таємниці. Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.

Питання для контролю
1. Поняття об’єктів нетрадиційних рішень.
2. Поняття відкриття.
3. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.
4. Поняття захисту проти недобросовісної конкуренції.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А та ін.)