В


ВАЛОВЕ УТРИМАННЯ (gross line) – сумарний обсяг зобов’язань, узятих страховиком на свій ризик за всіма договорами страхування.
ВАЛОВИЙ ЗБИТОК (gross loss) – максимальний збиток, що зумовлює потребу виплати всієї страхової суми.
ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ (currency of insurance) – валюта, якою сплачуватимуться страхові премії та здійснюватимуться страхові виплати.
ВАЛЮТНИЙ КУРС (currency rate) – ціна грошової одиниці однієї країни, виражена через грошову одиницю іншої країни або міжнародну грошову одиницю (наприклад, євро). Має вирішальне значення для забезпечення еквівалентності у стосунках із суб’єктами інших держав. В Україні В. к. визначається Національним банком України.
ВАУЧЕР СТРАХОВИЙ (insurance voucher) – зобов’язання страховика відшкодувати витрати страхувальника на лікування в іншій країні.
ВЕКСЕЛЬ (draft) – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
ВЗАЄМНЕ СТРАХУВАННЯ (mutual insurance) – форма страхового захисту, за якої страхувальники, котрі мають споріднені майнові інтереси та ризики, одночасно є членами страхового товариства. В. с. – довготермінова домовленість між групою осіб (юридичних і фізичних) про відшкодування один одному у певних частках збитків у разі настання страхових випадків. Нині В. с. має значне поширення в зарубіжних країнах, особливо в особистому страхуванні, страхуванні сільськогосподарських, морських ризиків. В. с. в Україні ще не розвинулось.
ВЗАЄМНІСТЬ У СТРАХУВАННІ (insurance recip-rocity) – умова, згідно з якою цедент перестраховує свої договори в компаніях, які, у свою чергу, передають йому на перестрахування власні договори страхування. В. у с. може застосовуватися за критеріями обсягу премій або наслідків проходження договорів.
ВИД СТРАХУВАННЯ (line of insurance) – страхування однорідних об’єктів від характерних для них небезпек.
ВИГОДОНАБУВАЧ (beneficiary) – особа, визначена страхувальником для отримання належних сум страхових виплат тоді, коли страхувальник (застрахований) не буде здатний скористатися ними самостійно. В особистому страхуванні виплати В. здійснюються у випадку смерті застрахованого. В майновому страхуванні права В. можуть набувати орендодавці, кредитори, застраховане майно яких знищено або пошкоджено. Див. також бенефіціар.
ВИКУПНА СУМА (redemption sum) – сума, на яку може претендувати власник полісу зі страхування життя в разі припинення дії полісу. Розмір В. с. залежить від суми й терміну, на який було укладено договір, та фактично здійснених внесків і тривалості дії договору.
ВИНА СТРАХУВАЛЬНИКА (insured’s fault) – відношення страхувальника до своєї протиправної поведінки і її можливих наслідків, що може спричинитися до завдання шкоди. Розрізняють вину двох видів: навмисні дії і необережність. Остання, у свою чергу, поділяється на просту і грубу необережність. Наявність навмисної дії або грубої необережності може бути підставою для повного або часткового звільнення страховика від його обов’язків з виплати страхового відшкодування.
ВІДКРИТИЙ КОВЕР (open cover) – форма автоматичного страхування вантажів на тривалий час без визначення будь-яких загальних лімітів. В. к. діє в межах генерального полісу. Самостійної юридичної сили не має.
ВІДНОВЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ (renewal of insurance contract) – продовження дії договору страхування на новий термін. На практиці В. с. здійснюється укладанням нового договору або оформленням спеціального додатка до чинного договору. Часто страховики надають страхувальникам, які щороку й своєчасно поновлюють поліси, знижки зі страхових премій, визначають пільговий час для поновлення договору.
ВІДШКОДУВАННЯ СТРАХОВЕ (insurance compensation) – сума, що виплачується страховиком на компенсацію збитку, заподіяного страховим випадком на об’єктах страхування майна і цивільної відповідальності страхувальника за матеріальну шкоду перед третіми особами. Якщо страхова сума менша від збитку, В. с. здійснюється пропорційно до відношення страхової суми до страхової вартості об’єкта. У разі подвійного страхування В. с. фактичного збитку здійснюють усі страховики в межах страхової вартості об’єкта страхування пропорційно до частки кожного в загальній страховій сумі. Умовами договору страхування може передбачатись заміна виплати страхового відшкодування компенсацією збитку в натуральній формі.
ВІЛЬНІ АКТИВИ (free assets) – кошти, які вільні від будь-яких зобов’язань, крім вимог акціонерів.
ВЛАСНЕ УТРИМАННЯ (deductable) – частина страхової суми, в межах якої цедент несе відповідальність за застрахованим ризиком, передаючи решту у перестрахування. У разі виникнення страхового випадку страхувальник звертається до страховика з претензією про відшкодування всієї суми збитку (але у межах страхової суми). Це-дент вимагає від перестраховика відшкодування йому збитку по заявлених претензіях у долі страхової суми, яка була передана в перестрахування.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Словник страхових термінів (Конспект лекцій)