Г


ГАРАНТІЙНИЙ ФОНД СТРАХОВИКА (quarantee fund of the insurer) – додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку. Г. ф. с. беруться до уваги при визначенні платоспроможності страховика.
ГАРАНТІЯ СТРАХОВА (insurance guarantee) – письмове заручення страховика за свого страхувальника щодо його кредитоспроможності. Це означає, що страхова компанія бере на себе зобов’язання в разі настання обумовлених подій сплатити банкові суму неплатежу за свій рахунок.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПОЛІС (general policy) – а) письмова угода з фіксованою страховою сумою, розмір якої дає змогу покрити страхуванням кілька відправлень вантажів за умови, що про них буде своєчасно декларовано страховику. Г. п. діє доти, доки не буде використано (задекларовано) увесь ліміт установленої страхової суми; б) договір, на підставі якого протягом обумовленого часу страхувальник передає, а страховик приймає на страхування всі об’єкти, що відповідають угоді.
ГРОШОВЕ ПОКРИТТЯ (insurance cover) – наявність у страховика грошового забезпечення, необхідного для здійснення всіх платежів в установлений термін.
ГУДВІЛ (goodwill) – нематеріальний актив (наприклад, репутація, технічна компетенція, маркетингові досягнення і т. ін.), вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю, котра утворюється завдяки управлінській майстерності менеджерів компанії, застосуванню новітніх технологій тощо.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Словник страхових термінів (Конспект лекцій)