І


ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ (risks identification) – початковий етап ри-зик-менеджменту. Він полягає у своєчасному виявленні ризиків, характерних для певного виду діяльності, та у визначенні їх характеристик.
ІНВЕСТИЦІЇ (investments) – 1) довгострокові вкладення капіталу в будь-яке підприємство, справу, різні галузі господарства, переведення грошей у менш ліквідну форму з метою отримання прибутку; 2) грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; 3) форма диверсифікації діяльності страховика, яка полягає у виході компанії за традиційні рамки страхування. Це пояснюється прагненням вигідно вкласти свої тимчасово вільні кошти в суміжний бізнес, дочірні підприємства, банківську справу з метою отримання прибутку і підвищення фінансової надійності компанії.
ІНВЕСТОР (investor) – юридична або фізична особа, яка здійснює довготермінове вкладення капіталу в певну справу з метою отримання прибутку.
ІНДОСАМЕНТ (indorsement) – а) напис, що засвідчує передання страхового полісу або коносаменту особі, до якої перейшли права на майно; б) документ, що додається до полісу в разі зміни умов договору. І. може бути іменним (на конкретну особу) або бланковим (на пред’явника).
ІНКОТЕРМС (incpterms) – зведений перелік термінів і правил міжнародної торгівлі. І. дає змогу уникнути помилок, зумовлених неоднозначним тлумаченням термінів, зокрема страховиками в різних країнах.
ІНСТАЛМЕНТ (installment) – частина річної премії, що виплачується в розстрочку. І., як правило, використовується в разі непропорційного перестрахування.
ІНФРАКЦІЯ (infraction) – порушення страхувальником або страховиком умов, зафіксованих у договорі страхування.
ІРРЕЙТА (errath) – напис на страховому документі, що засвідчує виправлення незначної помилки (описки), допущеної при його оформленні.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Словник страхових термінів (Конспект лекцій)