К


КАСКО (casco) – страхування корпуса та механізмів транспортного засобу. Відшкодовуються збитки, зумовлені здебільшого пошкодженням або конструктивним знищенням автомобіля, судна, літака.
КАТАСТРОФА (disaster) – великомасштабна аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків. К. може розглядатися як страховий випадок або ризикова обставина.
КАФ (caf) – умова поставки вантажу морським транспортом за зовнішньоекономічним договором. Права та обов’язки за договором К. подібні до умов договору СІФ, проте страхування товару не входить в обов’язки продавця.
КВОТА У СТРАХУВАННІ (quota in insurance) – а) частка участі страховика в загальній страховій сумі в разі страхування об’єкта на умовах співстрахування; б) частка кожного з учасників у договорі перестрахування.
КВОТНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (guota share reinurance) – перестрахування на базі квоти. Це означає, що страховик передає перестрахо-викові в погодженій частці всі без винятку прийняті на страхування ризики за певним видом (групою видів) страхування. У цій самій пропорції перестраховикові передається отримана цедентом від страхувальника премія, а перестраховик відшкодовує цедентові сплачені збитки в межах своєї частки страхової суми.
КЕПТИВНІ СТРАХОВІ КОМПАНІЇ (captive insurance company) – компанії, що створюються промисловими, торговельними, банківськими та іншими структурами з метою задоволення їхніх потреб у страхових послугах.
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ДІЇ ПОЛІСУ (expiry date) – дата закінчення покриття полісу. Не поширюється на поліси, що передбачають автоматичну виплату суми в кінці періоду страхування (страхування на дожиття, довесільне страхування тощо).
КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ (insurance classification) – система поділу страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі, види і форми. К. с. має на меті сприяти формуванню страхового ринку, впорядкуванню звітності та державному регулюванню страхової діяльності, розвитку міжнародної інтеграції у страхуванні.
КЛАУЗУЛА (clause) – застереження, які вносяться до договору страхування.
КОВЕР-НОТА СТРАХОВА (cover note) – свідоцтво про страхування, яке видається брокером страхувальникові на знак підтвердження укладення договору страхування з переліком списку страховиків. К.-н. с. не має юридичної сили, а виконує лише довідкову функцію. В обумовлений час брокер має вручити страхувальникові поліс. К,-н. с. застосовується і в перестрахуванні, де може мати юридичну силу і замінювати сліп.
КОЕФІЦІЄНТ ЗБИТКІВ (claims or loss ratio) – показник, що розраховується як відношення оплачених і тих, що підлягають оплаті, претензій до зароблених премій.
КОЛЕКТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (collective life insurance) – страхування, при якому може укладатися договір на страхування за рахунок коштів підприємства всіх працівників або їх групи. У К. с. ж. страхувальником є підприємство, а застрахованим – кожний працівник, прізвище якого заноситься до списку, що є невіддільною частиною полісу.
КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ (commercial credit) – короткостроковий кредит, що надається одним господарським суб’єктом іншому у формі відстрочки платежу за продані товари (послуги). Звичайно оформляється переказним векселем. Відсоток за К. к. входить до ціни товару та суми векселя і здебільшого є нижчим, ніж за банківським кредитом.
КОМІСІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (commission on extraordinary events) – комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій, підприємств, установ, організацій.
КОМІСІЯ СТРАХОВА (insurance commission) – винагорода, що виплачується страховиком посередникам (брокерам і агентам) за залучення об’єктів на страхування, оформлення документації, інкасацію страхових внесків, а в деяких випадках – і за розгляд страхових претензій (див. Брокеридж). К. с. нараховується у відсотках від страхових премій (внесків). Розмір відсотка залежить від виду страхування та деяких інших чинників.
КОНВЕРСІЯ (conversion) – заміна полісу з одного виду страхування життя на інший.
КОНТР АЛІМЕНТ (counters aliment) – отриманий перестрахувальний інтерес.
КОСТ ЕНД ФРЕЙТ (cost and freight) – ціна товару в порту відправлення плюс морський фрахт до порту призначення. Не включає витрат зі страхування.
КОТИРУВАННЯ (quotation) – визначення страховиком ставки премії, за якою він готовий застрахувати ризик.
КУМУЛЯЦІЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ (cumulation) – а) концентрація страхових ризиків в одній компанії в обсязі, що може призвести до багатьох збитків унаслідок одного страхового випадку; б) зосередження застрахованих об’єктів на одній території, вулиці, будинку порту, залізничній станції, судні, що в разі одночасного страхового випадку (наприклад, землетрусу) може призвести до порушення фінансової стабільності страховика. К. с. р. має враховуватися при визначенні частини ризику, що залишається на утриманні страховика.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Словник страхових термінів (Конспект лекцій)