Л


ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (League of Insurance Organizations of Ukraine) – некомерційне об’єднання страховиків з метою обстоювання їхніх інтересів у владних структурах, сприяння удосконаленню страхового законодавства, підвищенню кваліфікації персоналу та інформаційного забезпечення страхових компаній, налагодженню контактів з відповідними об’єднаннями (асоціаціями) інших держав.
ЛІЗИНГ (equipment leasing) – це довгострокова оренда приміщень виробничого призначення, машин, обладнання, транспортних засобів з можливістю їх подальшого викупу. Лізингодавцями часто бувають банки. Л. – одна з форм кредитування виробничника.
ЛІКВІДАЦІЯ (liguidation) – процедура припинення функціонування суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного банкрутом за рішенням арбітражного суду. Л. здійснюється з метою вжиття заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів у результаті продажу його майна.
ЛІКВІДАЦІЯ ЗБИТКІВ (settlement of losses) – термін означає комплекс робіт з визначення й виплати страхового відшкодування в страхуванні майна і відповідальності.
ЛІКВІДНІСТЬ (liquidity) – 1) спроможність страховика своєчасно виконувати свої фінансові зобов’язання, передусім сплачувати борги; 2) показник того, як швидко можна реалізувати матеріальні цінності й отримати кошти, необхідні для покриття зобов’язань.
ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА (limit of indemnity) – гранична відповідальність страховика з окремого ризику або страхового випадку, що випливає з умов укладеного договору страхування або закону.
ЛІМІТ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ (insurance cover limit) – гранична страхова сума, яку можна визначити стосовно конкретного ризику, прийнятого на страхування.
ЛІНІЯ ЕКСЦЕДЕНТА (surplus line) – частка відповідальності в договорі ексцедента суми, що дорівнює розміру власного утримання це-дента.
ЛІЦЕНЗІЯ НА СТРАХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (insurance licence) – документ, що засвідчує право страхової компанії брати на страхування (перестрахування) страхові ризики певного виду. Видається Уповноваженим органом (зараз – Мінфіном України), має спеціальну форму і містить такі обов’язкові реквізити: повну і скорочену назви страховика та його юридичну адресу, перелік видів добровільного і обов’язкового страхування, назву території, на якій страховик і його філії мають право укладати договори страхування, термін дії, реєстраційний номер і дату видачі ліцензії, підпис уповноважених осіб. У разі порушення страхового законодавства ліцензію може бути відкликано.
ЛЛОЙД (Lloyd’s) – 1) міжнародний страховий ринок, заснований 1734 року й розташований у Лондонському Сіті; 2) корпорація (об’єднання) юридичне незалежних страховиків, кожний з яких самостійно приймає на страхування ризики, виходячи зі своїх фінансових можливостей. Кожний член Л. на забезпечення своєї діяльності має внести вагому суму у вигляді депозиту. Члени Л. об’єднані в синдикати, очолювані андеррайтерами, кожний з яких приймає ризики на страхування від імені членів відповідного синдикату. Останні приймають на страхування ризики від імені членів синдикату. Нині Л. є великим страховиком і перестраховиком, особливо морських, авіаційних, автомобільних, нафтогазодобувних ризиків. Багато українських страховиків перестраховують ризики на ринку Л.
ЛОКАЛІЗАЦІЯ (localization) – заходи з просторового обмеження поширення ризику.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Словник страхових термінів (Конспект лекцій)