Т


ТАБЛИЦЯ СМЕРТНОСТІ (mortality (life) table) – форма подання статистичних даних, в якій містяться розрахункові показники, що характеризують смертність населення в різному віці і дожиття при переході від однієї вікової групи до іншої. Т. с. складається в цілому за населенням і щодо чоловічої та жіночої статі. Використовується при проведенні актуарних розрахунків.
ТАНТЬЄМА (profit commission) – комісія з отриманого прибутку, яку перестраховик щорічно виплачує цедентові за наслідками проходження договорів перестрахування. Застереження про Т. є формою заохочення перестраховиком цеденту за надану участь у договорах перестрахування і обережне ведення справи.
ТЕНДЕРНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ (tender clause) – вимога в полісах зі страхування суден, яка зобов’язує страхувальника негайно сповіщати страховикові про всі аварії судна, що можуть бути об’єктом подання претензій до страховика.
ТЕРМІН СТРАХУВАННЯ (insurance term) – період дії договору страхування. Звичайно починається не раніше від терміну сплати першого внеску страхової премії і закінчується з наступом страхового випадку, за яким виплачена вся страхова сума, припинення дії договору через несплату чергових платежів або з інших причин, а також після закінчення визначеного договором терміну страхування.
ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ (technical reserves) – сукупність обчислених за видами страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості). Т. р. утворюються страховиками, які здійснюють види страхування, відмінні від страхування життя, з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування.
ТОВАРИСТВО ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАННЯ (mutual insurance society) – форма організації страхування на основі створення страхових фондів шляхом пайової участі членів товариства. Страхувальникам належать усі активи товариства. У багатьох країнах Т. в. с. набули значного поширення в особистому страхуванні, страхуванні урожаю сільськогосподарських культур та ін. видах.
ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ (transport insurance) – узагальнене поняття при страхуванні всіх видів транспортних ризиків. Т. с. можуть бути охоплені як самі транспортні засоби (див.СТРАХУ ВАННЯ КАСКО), страхування вантажів (СТРАХУВАННЯ КАРГО) а також відповідальності перевізника перед третіми особами, у тому числі й пасажирами.
ТРАНСФЕР РИЗИКУ (transfer) – у страхуванні – переведення, перекладання наслідків ризику на когось шляхом укладання договору страхування, перестрахування або ретроцесії.
ТРЕТЯ СТОРОНА (third party) – особа, що не є страховиком або страхувальником за конкретним договором (полісом).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Словник страхових термінів (Конспект лекцій)