Головна Головна -> Підручники -> Підручник Політологія (Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько) скачати онлайн-> Політична свідомість як відображення політичних відносин у суспільстві

Політична свідомість як відображення політичних відносин у суспільстві


Політична свідомість є своєрідним різновидом суспільної свідомості, що відображає політичне буття суспільства в усій його різноманітності. Оскільки політика є доцільною діяльністю, то вона потребує формування в громадян відповідних уявлень і знань про політичну дійсність, усвідомлення своїх домагань, визначення цілей і завдань, а також засобів і методів досягнення їх.
Об´єктом дослідження (відображення) політичної свідомості є політичні відносини й процеси, діяльність різних суб´єктів політики, політичні явища, політичне життя суспільства в цілому. Але ключовою проблемою політики, а відповідно й політичної свідомості, є проблема політичної влади. Саме навколо цієї проблеми в усі часи розгорталася боротьба, точилися й тривають нині гострі дискусії різних політичних сил і лідерів.
У політологічній літературі можна знайти різні підходи до визначення політичної свідомості. Так, у політологічному енциклопедичному словнику політична свідомість характеризується як опосередковане відображення політичного життя суспільства, суттю якого є проблема влади, формування й задоволення інтересів і потреб суб´єктів політики. Вказується також, що це — сукупність поглядів, оцінок, установок, які відображають політико-владні відносини.
Близьким до такого визначення є й характеристика політичної свідомості, що наводиться в підручнику “Політологія” за загальною редакцією І.С. Дзюбка і К.М. Левківського.
Важливий аспект політичної свідомості констатує B.A. Ребкало, розглядаючи політичну свідомість як засіб специфічного відображення людиною, групою, суспільством усезагального процесу саморегулювання суспільного життя, що матеріалізується в політичній системі завдяки феноменові влади і владно-політичних відносин. Конструктивним тут є прагнення поєднати духовний і практичний компоненти політичної свідомості.
Отже, політична свідомість — явище складне й багатогранне. Сутність політичної свідомості полягає в тому, що вона опосередковано відображає політичне життя суспільства у формі певних почуттів і настроїв, поглядів, знань та ідей, які характеризують політико-владні відносини, політичні інтереси суб´єктів, які матеріалізуються у функціонуванні політичної системи.
Політична свідомість охоплює собою широкий комплекс питань духовного осмислення політичних реалій, ключовою серед яких є політична влада, а також питання практичної реалізації інтересів і потреб суб´єктів політики, соціально-політичного розвитку загалом.
Історія світового розвитку засвідчує, що політичне життя суспільства є сферою постійного змагання, боротьби інтересів різних соціальних верств, класів і політичних сил. Саме політичні інтереси є спонукальними мотивами й рушійними силами діяльності громадян та їхніх об´єднань. Прагнення реалізувати свої інтереси й потреби визначає ставлення громадян до влади й політичних інституцій, що здійснюють управління суспільними процесами.
Важливим тут є й те, що через виконання управлінських функцій, що їх здійснюють інститути політичної системи, політичні відносини так чи інак впливають на всі сфери суспільного буття і, відповідно, все це є об´єктом політичної свідомості.
Отже, політична свідомість за своїм змістом охоплює різноманітні уявлення людей, що опосередковують об´єктивні зв´язки як з інститутами влади, так і між собою з приводу участі в управлінні справами держави й суспільства.
Як феномен, який відображає широкий спектр політико-владних відносин, політична свідомість диференціюється за її носіями, тобто суб´єктами політики. Виділяють масову політичну свідомість, політичну свідомість нації, класу, певної верстви, індивідуальну (особисту) політичну свідомість, а також громадську думку. Усі вони взаємопов´язані і здійснюють взаємовплив одна на одну.
Якщо витоками й матеріальною основою політичної свідомості є реальні політичні відносини, то політична свідомість нації, масова політична свідомість є основою формування індивідуальної політичної свідомості.
Важливість формування політичної свідомості громадян для будь-якого суспільства полягає в тому, що вирішення цього завдання є необхідною умовою функціонування політичної системи, забезпечення її легітимності.
Формування політичної свідомості — процес складний і суперечливий, оскільки суперечливими є соціальні інтереси різних груп і верств, а узгодження приватних і загальнодержавних, загальнолюдських інтересів є однією з найактуальніших проблем політики.
Функціональна роль політичної свідомості проявляється в тому, що вона не лише відображає реальне політичне життя суспільства, а й здатна прогнозувати його розвиток, як, власне, і створювати неадекватне уявлення про політичну сферу. Саме завдяки виконанню політико-психологічних, політико-ідеологічних та діяльнісно-практичних функцій політична свідомість і виконує таку важливу роль у суспільному житті.
Значно зростає роль політичної свідомості в умовах трансформації суспільно-політичних відносин, коли відбуваються значні зміни всіх сфер суспільного життя, руйнуються попередні світоглядні стереотипи сприйняття усталених соціальних норм і цінностей, які в нових умовах не здатні виконувати свої світоглядні функції. За таких обставин виникає потреба розробити адекватні новим умовам політико-ідеологічні концепції й теорії, які б могли сприяти формуванню в громадян відповідних, адекватних моделей світосприйняття й життєдіяльності.
Показовим тут є політичне життя постсоціалістичних країн, у тому числі й України. Проголошення суверенітету й незалежності України, демократичного шляху розвитку зумовило потребу реформувати політичну культуру громадян. Зміст цих процесів пов´язаний з відродженням традиційних українських національних цінностей, з розбудовою української суверенної держави, спрямуванням її діяльності на забезпечення прав і свобод громадян.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Політологія (Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько)