Вступ


Друга частина першого тому підручника з історії держави і права України є логічним продовженням першої частини тому. Вона присвячена надзвичайно складному і важкому періоду в істо­рії українського народу — XIX — початку XX ст. (до Лютневої ре­волюції 1917 p.).

Упродовж зазначеного періоду українські землі були роз’єд­нані. Більша частина — Східна, або Наддніпрянська Україна — пе­ребувала у складі Російської імперії, а західноукраїнські землі — Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття — під владою Австрійської (пізніше — Австро-Угорської) монархії. Український народ не мав у той період своєї державності, а відтак економічне, соціальне і політичне життя на території України цілком визнача­лося імперськими державними структурами. Зміни в цих структу­рах автоматично відбивалися на політичному устрої України. Саме ці процеси й висвітлюються в другій частині першого тому курсу історії держави і права України.

Значна увага у книзі приділяється також змінам у праві, та­ким важливим явищам у його розвитку, як систематизація і коди­фікація права України і Росії в першій половині XIX ст., буржуазні реформи і контрреформи другої половини XIX ст. і початку XX ст. Простежується взаємовплив змін у праві і в політичному житті в Росії та Україні.

Російський та австро-угорський уряд проводили гнобительсь­ку політику щодо України не тільки в політичному і соціально-еко­номічному відношенні. Вони прагнули денаціоналізувати, асимулю-вати українців, ліквідувати їх як самобутню націю.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія держави і права України (В.Я. Тацій, А.Й. Рогожин, В.Д. Гончаренко)