Головна Головна -> Підручники -> Підручник Розміщення продуктивних сил (Єрьомін) скачати онлайн-> Предмет, методологія та завдання курсу

Предмет, методологія та завдання курсу


РПС вивчає специфічні, просторові аспекти вияву економічних заходів.
Об’єкт вивчення – продуктивні сили, наступні елементи просторової (територіальної) організації продуктивних сил: ПРП, людський та працересурсний потенціал, галузеві та міжгалузеві комплекси, соціальна інфраструктура, територіальні системи господарювання.
Предмет науки – територіальний стан та розвиток, просторова організація продуктивних сил, вивчення якої здійснюється на різних рівнях: населений пункт, адміністративний район, область, економічний район, країна в цілому. Продуктивні сили мають не лише територіальний аспект розвитку; в такому разі вони вивчаються іншими науками.
Продуктивні сили – це система суб’єктивних (людина) і речових (засоби виробництва) елементів, які виражають активне ставлення людей до природи. У процесі виробництва освоюються природні ресурси, відтворюються умови існування людей, відбувається соціальний розвиток.
Продуктивні сили складаються з трудових ресурсів та засобів виробництва. Предмети праці включають природні ресурси, тобто ті матеріали, які були піддані якійсь обробці. Головним складовим продуктивних сил є праця. Робоча сила характеризується кількісними та якісними показниками.
Природні ресурси – це тіла, сили та явища природи, суспільна корисніть яких змінюється у процесі трудової діяльності. НТП перетворив науку на безпосередню продуктивну силу. Сполучення праці предметами і засобами праці утворює процес виробництва. Сфера виробництва є об’єктом вивчення науки “РПС”.
Розміщення продуктивних сил – це їх просторова фіксація разом з процесом їхнього розвитку у просторі. Продуктивні сили весь час перебувають в динаміці. Розміщення продуктивних сил є динамічний стан, що характеризує поділ продуктивних сил на території згідно з природними, соціальними та екологічними умовами окремих регіонів і визначається особливостями територіального поділу праці, властивостями даної соціально-економічної системи.
РПС є наслідком суспільного поділу праці в територіальній формі. Для науки РПС, на відміну від економічної географії, яка вивчає стан продуктивних сил на конкретний момент часу, важливим є економічний результат територіальної організації продуктивних сил, ефективність розміщення виробництва (“Як саме”). РПС вивчає закономірності і принципи розміщення продуктивних сил, територіальну організацію виробництва.
Поняття РПС близьке до регіональної економіки. РПС вивчає загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх конкретний прояв у галузевому та територіальному аспектах на регіональному і міжрегіональному рівнях; економічну результативність територіальної організації виробництва з метою обгрунтування ефективної регіональної політики. Україна є однією з найбільших держав світу за економічним потенціалом, але продукування національного продукту на душу населення істотно відстає від багатьох країн світу, спостерігається зниження природного приросту населення.
В Україні зосереджені матеріало- та енергомісткі види виробництва. У нас спостерігається нераціональне регіональне розміщення виробництва: надлишкова концентрація матеріаломістких галузей у Донбасі і Придніпров’ї та недовикористання ресурсів Західного регіону і Півдня. Структурна перебудова економіки неможлива без конверсії. Окремо виступають екологічні проблеми.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Розміщення продуктивних сил (Єрьомін)