Головна Головна -> Підручники -> Підручник Дидактика (Малафіїк І.В.) скачати онлайн-> Зміст

Зміст


Від автора

Розділ 1. ДИДАКТИКА ЯК НАУКА
§ 1. Головні поняття і категорії дидактики
§ 2. Дидактична система
§ 3. Об’єкт і предмет дидактики, її зв’язок з іншими науками
§ 4. Дидактичні дослідження
§ 5. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

Розділ 2. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ
§ 1. Загальна характеристика процесу навчання
§ 2. Уміння – діяльність учня
§ 3. Приклади застосування діяльнісного підходу
§ 4. Опосередкованість процесу навчання рівнями засвоєння знань
§ 5. Викладання (научування) — діяльність учителя
§ 6. Дидактичний цикл — клітина процесу навчання
§ 7. Формування мотивів навчання

Розділ 3. ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ І ПРАВИЛА НАВЧАННЯ
§ 1. Про суть законів, принципів і правил навчання
§ 2. Принцип природовідповідності — аксіома педагогіки
§ 3. Принципи науковості і доступності
§ 4. Принцип наочності
§ 5. Знаково-символічна наочність і розвиток абстрактного мислення
§ 6. Принцип систематичності і послідовності
§ 7. Принцип зв’язку теорії з практикою та принцип єдності навчання і самонавчання, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку
§ 8. Принцип системності
§ 9. Закони і закономірності навчання
§ 10. Правила навчання за А. Дістервегом

Розділ 4. ЦІЛІ НАВЧАННЯ ЯК СИСТЕМОТВІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ
§ 1. Мета і цілі навчання
§ 2. Знання — як категорія вираження цілей навчання
§ 3. Уміння і навички як категорії вираження цілей навчання
§ 4. Досвід творчої діяльності як категорія вираження цілей навчання
§ 5. Емоційно-оцінне ставлення людини до навколишньої дійсності як категорія вираження цілей навчання
§ 6. Характеристики особистості як категорії вираження цілей навчання

Розділ 5. ПОДІЛ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ НА ГРУПИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
§ 1. Класифікація цілей навчання
§ 2. Група навчальних цілей
§ 3. Таксономія Блума
§ 4. Політехнічні цілі навчання
§ 5. Цілі розвивальної групи
§ 6. Цілі виховної групи

Розділ 6. ЗМІСТ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ
§ 1. Проблема змісту освіти і навчання
§ 2. Питання теорії змісту освіти
§ 3. Предметна структура змісту навчання
§ 4. Базовий навчальний план, навчальні програми

Розділ 7. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ
§ 1. Загальна характеристика методу навчання
§ 2. Класифікації методів навчання
§ 3. Узагальнююча класифікація методів навчання
§ 4. Методи контролю, перевірки й оцінки навчальних досягнень учнів
§ 5. Засоби навчання і їхні функції

Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ
§ 1. Різноманітність форм організації навчання
§ 2. Урок — основний елемент класно-урочної системи навчання
§ 3. Теорії уроку

Розділ 9. НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ
§ 1. Нетрадиційний урок – як розвиток структури традиційного уроку
§ 2. Різні види нетрадиційних уроків

Розділ 10. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
§ 1. Технологія навчання
§ 2. Програмоване навчання
§ 3. Проблемне навчання
§ 4. Диференційоване навчання
§ 5. Теоретичні засади розвивального навчання
§ 6. Системно-модульне навчання
§ 7. Продуктивне навчання
§ 8. Деякі системи і технології розвивального навчання (матеріал для ознайомлення)

Додаток 1. Народна дидактикаПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Дидактика (Малафіїк І.В.)