Зміст


Розділ 1. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
§ 1. Виникнення і сутність міжнародного права
§ 2. Визначення міжнародного права
§ 3. Функції міжнародного права
§ 4. Характеристика міжнародного права
§ 5. Сучасний стан міжнародного права
§ 6. Система міжнародного права
§ 7. Державні інтереси, політика та міжнародне право
§ 8. Право та справедливість
§ 9. Міжнародне право та процес глобалізації

Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
§ 1. Періодизація історії міжнародного права
§ 2. Розвиток міжнародного права від найдавніших часів до Вестфальського конгресу
§ 3. Міжнародне право між Вестфальським конгресом 1648 р. й епохою Великої французької революції (межа XVIII—XIX століть)
§ 4. Розвиток міжнародного права від епохи Великої французької революції до створення Версальської системи
§ 5. Міжнародне право від створення Версальської системи до наших днів

Розділ 3. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття та класифікація суб’єктів міжнародного права
§ 2. Держава як основний суб’єкт міжнародного права
§ 3. Визнання держав і урядів
§ 4. Міжнародне правонаступництво держав
§ 5. Державоподібні утворення: Ватикан, вільні міста та ін.
§ 6. Міжнародна правосуб’єктність народів (націй)
§ 7. Міжнародні організації
§ 8. Людина в міжнародному праві

Розділ 4. ДЖЕРЕЛА ТА НОРМИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
§ 1. Поняття та види джерел міжнародного права
§ 2. Міжнародні договори
§ 3. Міжнародно-правовий звичай
§ 4. Загальні принципи права, що визнаються цивілізованими націями
§ 5. Судові рішення
§ 6. Доктрина
§ 7. “М’яке” міжнародне право
§ 8. Односторонні акти держав
§ 9. Питання про юридичну силу резолюцій міжнародних міжурядових організацій
§ 10. Норми міжнародного права та їхня класифікація
§ 11. Ієрархія норм міжнародного права

Розділ 5. ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА
§ 1. Питання про співвідношення міжнародного права та внутрішнього права
§ 2. Теорії взаємодії міжнародного та внутрішнього права
§ 3. Вплив міжнародного права на внутрішнє право
§ 4. Вплив внутрішнього права на міжнародне
§ 5. Питання про виключну внутрішню компетенцію держави
§ 6. Українське законодавство про співвідношення міжнародного й українського права

Розділ 6. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
§ 1. Поняття та джерела права міжнародних договорів
§ 2. Поняття та класифікація міжнародних договорів
§ 3. Стадії укладання міжнародного договору
§ 4. Реєстрація й опублікування договорів
§ 5. Тлумачення міжнародних договорів
§ 6. Припинення міжнародних договорів і зупинення їхньої дії

Розділ 7. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ
§ 1. Поняття території в міжнародному праві
§ 2. Державна територія
§ 3. Правові підстави зміни державної території
§ 4. Протиправні зміни державної території
§ 5. Оренда території
§ 6. Державна територія з міжнародно-правовим режимом
§ 7. Міжнародно-правовий режим рік і озер
§ 8. Режим судноплавства по Дунаю
§ 9. Архіпелаг Шпіцберген

Розділ 8. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ
§ 1. Міжнародне морське право
§ 2. Виникнення та розвиток міжнародного морського права
§ 3. Поняття відкритого моря та його свободи
§ 4. Прапор судна
§ 5. Територіальне море
§ 6. Внутрішні морські води
§ 7. Прилегла зона
§ 8. Правовий режим виключної економічної зони
§ 9. Континентальний шельф
§ 10. Морське дно
§ 11. Міжнародні протоки
§ 12. Міжнародні канали
§ 13. Питання про міжнародно-правовий режим Арктики

Розділ 9. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ
§ 1. Поняття, принципи та джерела міжнародного повітряного права
§ 2. Правовий режим повітряного простору України
§ 3. Польоти в міжнародному повітряному просторі
§ 4. Комерційна діяльність у міжнародних повітряних сполученнях
§ 5. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)

Розділ 10. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
§ 1. Виникнення та розвиток міжнародно-правового регулювання космічного простору
§ 2. Космічний простір і небесні тіла
§ 3. Космічні об’єкти
§ 4. Космонавти

Розділ 11. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН
§ 1. Зовнішні зносини в сучасному світі
§ 2. Дипломатичні зносини та дипломатичні представництва
§ 3. Дипломатичні привілеї й імунітети
§ 4. Привілеї й імунітети дипломатичних представництв
§ 5. Особисті дипломатичні привілеї й імунітети
§ 6. Консульські зносини та консульські представництва
§ 7. Функції консульських представництв
§ 8. Консульські привілеї й імунітети
§ 9. Привілеї й імунітети консульських представництв
§ 10. Особисті консульські привілеї й імунітети
§ 11. Спеціальні місії
§ 12. Привілеї й імунітети спеціальних місій і їхнього персоналу
§ 13. Зовнішні зносини за участю міжнародних організацій
§ 14. Привілеї й імунітети органів зовнішніх зносин за участю міжнародних організацій і їхнього персоналу

Розділ 12. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
§ 1. Поняття й ознаки міжнародної міжурядової організації
§ 2. Класифікація ММУО
§ 3. Організація Об’єднаних Націй (ООН)
§ 4. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)
§ 5. Організація Північноатлантичного договору (НАТО)
§ 6. Рада Європи (РЄ)
§ 7. Співдружність Незалежних Держав (СНД)

Розділ 13. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
§ 1. Виникнення та розвиток міжнародно-правового співробітництва в галузі прав людини
§ 2. Становлення міжнародного права прав людини
§ 3. Природність і невід’ємність прав людини, основних свобод і можливість їх обмеження
§ 4. Універсальні та спеціальні права людини, їх поняття та призначення в міжнародному праві
§ 5. Міжнародно-правовий захист осіб, що належать до певних груп населення
§ 6. Міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини

Розділ 14. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЮРИСДИКЦІЇ
§ 1. Розвиток міжнародного регулювання питань юрисдикції
§ 2. Міжнародно-правове регулювання загальних питань конфлікту юрисдикцій у різних територіальних просторах
§ 3. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю
§ 4. Уніфікація кримінального законодавства держав
§ 5. Міжнародна правова допомога
§ 6. Міжнародне кримінальне право
§ 7. Міжнародні кримінальні судові органи
§ 8. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

Розділ 15. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
§ 1. Поняття міжнародного економічного права
§ 2. Джерела міжнародного економічного права
§ 3. Принципи міжнародного економічного права
§ 4. Система міжнародних економічних організацій
§ 5. Міжнародне економічне співробітництво в межах СНД

Розділ 16. ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
§ 1. Правова природа Європейського Союзу
§ 2. Організаційна структура Європейського Союзу
§ 3. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі
§ 4. Громадянство Європейського Союзу
§ 5. Джерела права Європейського Союзу
§ 6. Особливості права Європейського Співтовариства
§ 7. Перша опора Європейського Союзу: економічне та соціальне співробітництво в рамках Європейського співтовариства
§ 8. Друга опора Європейського Союзу: спільна закордонна та безпекова політика
§ 9. Третя опора Європейського Союзу: співробітництво в галузі кримінальної юстиції

Розділ 17. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ
§ 1. Проблема міжнародної військової безпеки та міжнародно-правові принципи її забезпечення
§ 2. Нормативні засоби забезпечення миру та безпеки
§ 3. Організаційні засоби забезпечення міжнародної безпеки (системи міжнародної безпеки)
§ 4. Матеріальні засоби забезпечення міжнародної безпеки
§ 5. Заходи зміцнення довіри та міжнародний контроль за обмеженням озброєнь і роззброєнням

Розділ 18. МИРНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ
§ 1. Історія становлення в міжнародному праві зобов’язання мирного вирішення міжнародних спорів
§ 2. Характеристика міжнародно-правового зобов’язання мирного вирішення міжнародних спорів
§ 3. Зміст принципу мирного вирішення міжнародних спорів
§ 4. Поняття міжнародного спору, класифікація міжнародних спорів
§ 5. Поняття та класифікація мирних засобів вирішення міжнародних спорів
§ 6. Дипломатичні засоби врегулювання спорів
§ 7. Правові засоби вирішення спорів
§ 8. Міжнародний Суд
§ 9. Вирішення спорів у межах міжнародних організацій
§ 10. Вирішення міжнародних спорів між державами та юридичними і фізичними особами

Розділ 19. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
§ 1. Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів
§ 2. Види збройних конфліктів. Учасники збройних конфліктів
§ 3. Початок війни та його правові наслідки, театр війни
§ 4. Обмеження засобів і методів ведення війни
§ 5. Ведення морської війни
§ 6. Міжнародно-правовий захист жертв війни
§ 7. Захист цивільних об’єктів і культурних цінностей
§ 8. Нейтралітет у збройному конфлікті
§ 9. Міжнародно-правове регулювання закінчення воєнних дій і стану війни
§ 10. Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

Розділ 20. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
§ 1. Значення міжнародно-правової відповідальності, цілі, принципи, поняття відповідальності
§ 2. Підстави для міжнародно-правової відповідальності
§ 3. Ознаки міжнародного правопорушення
§ 4. Класифікація міжнародних правопорушень
§ 5. Відмежування правопорушень від схожих (суміжних) діянь
§ 6. Обставини звільнення від міжнародно-правової відповідальності
§ 7. Види та форми міжнародної відповідальності держав
§ 8. Міжнародно-правові санкціїПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Міжнародне право (Буроменський М.В.)