Головна Головна -> Підручники -> Підручник Контроль і ревізія (Мурашко) скачати онлайн-> 2.2. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу

2.2. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу


Ревізійний процес є рядом послідовних етапів (стадій) перевірки. Він включає в себе підготовку до ревізії і складання її програми, організацію інвентаризації цінностей коштів на підприємстві, обстеження об’єктів ревізії і документальну перевірку операцій та облікових даних (рис. 3).

Рис. 3. Послідовність контрольно-ревізійного процесу при проведенні ревізії підприємства
Підготовка починається з моменту затвердження плану і багато в чому визначає успіх майбутньої ревізії. У період підготовки доцільно систематизувати інструкційні матеріали у довідниках або щоденниках ревізорів, щоб не випустити з уваги важливі питання, які стосуються ревізії. Дуже важливо забезпечити попереднє вивчення даних бухгалтерської (фінансової) звітності, яка може бути використана при підготовці до ревізії. Необхідно також використовувати дані аналізу підприємств, ознайомитися з службовим листуванням, вказівками та розпорядженнями відповідних органів.
Підготовка до проведення комплексних ревізій має свої особливості. У цих випадках підготовчу роботу ведуть не тільки ревізори, а й інші спеціалісти, які будуть брати участь при проведенні цієї ревізії.
Керівництво проведенням комплексної ревізії покладається на одного з ревізорів (керівника бригади). З метою глибокого і всебічного дослідження матеріалів і документів, які стосуються діяльності підприємства, що підлягатиме ревізії, необхідно давати ревізорам можливість та час для підготовки до майбутньої ревізії та вивчення змісту попереднього акта ревізії фінансово-господарської діяльності і матеріалів інших перевірок.
Керівник контрольно-ревізійного підрозділу органу управління, що назначив ревізію та затвердив ревізійну бригаду і її керівника, складає за їх участю програму ревізії, форма якої наведена в таблиці 3. До програми включаються об’єкти ревізії (контролю) відповідно до структури акта комплексної ревізії, а також їх значимість у галузевій спрямованості підприємства. Так, для виробничого підприємства основними об’єктами ревізії є: виробництво і реалізація продукції, грошові кошти, касові і банківські операції, товарно-матеріальні цінності, їх раціональне використання і зберігання тощо. Ці ж об’єкти контролю висвітлюються у вигляді окремих розділах акта комплексної ревізії. Крім того, наведені об’єкти контролю вимагають різноманітної професійної компетентності членів ревізійної бригади. Наприклад, комплексна ревізія касових і банківських операцій повинна проводитися з обов’язковою участю економіста-фінансиста; використання і оновлення основних засобів перевіряють у процесі ревізії з участю інженера-технолога.

Таблиця 3
Програма комплексної ревізії виробничої та фінансово-господарської діяльності Київського об’єднання «Хімволокно» за період від 01.01.2000 до 31.12.2000

№ п/п Об’ єкт контролю Зміст контрольно-ревізійної процедури Періоди, що пере­віряються, та обсяг перевірки
1. Операції щодо виробництва і реалізації про­дукції Аналітична і зустрічна пе­ревірка документів, порів­няння їх змісту за даними обліку, обґрунтованість ре­алізації за обсягом, струк­турою, строками постачан­ня, що визначені договором За звітний період, вибірково за чер­вень та грудень
2. Грошові кошти , касові і банків­ські операції Раптова ревізія каси, доку­ментальна перевірка руху і збереження грошових кош­тів Окремо за кожний місяць суцільна пе­ревірка
3. Товарно-мате­ріальні цінності та операції з ними Вибіркова інвентаризація цінностей, контрольний за­пуск сировини, лаборатор­не дослідження, докумен­тальна перевірка наявності, збереження, руху цінностей Те ж
4. Основні засоби їх збереження і використання Вибіркова інвентаризація основних засобів та доку­ментальна перевірка їх руху: надходження, списання і реалізація За звітний період, вибірково за чер­вень та грудень
5. Трудові ресурси і фонд заробітної плати ( оплата праці, викори­стання фонду зарплати та ефек­тивність вико­ристання тру­дових ресурсів ) Документальна перевірка дотримання трудової дис­ципліни і використання ро­бочого часу, створення та використання фонду заро­бітної плати, аналіз про­дуктивності праці та її оплати Окремо за кожним місяцем вибіркова перевірка
І т. д.

Начальник контрольно-ревізійного відділу    (підпис)     Н.Т. Задорожний
Для того, щоб програма комплексної ревізії була економічно обґрунтована і виконана в повному обсязі, у строк, призначений наказом про призначення ревізії, керівник ревізійної бригади складає план-графік проведення комплексної ревізії діяльності підприємства (табл. 4), який узгоджується з керівником відповідного підрозділу контрольно-ревізійної служби. Об’єкти контролю за цим планом-графіком повинні бути розподілені між членами ревізійної бригади відповідно до їх професіональних знань, обсягу роботи і граничних строків її виконання, виходячи із встановленого часу для проведення комплексної ревізії. Дослідження об’єктів контролю може здійснюватися послідовно у порядку, що вказаний у програмі ревізії, паралельно і змішано. Так, у прикладі, наведеному вище, виходячи із необхідності раптової перевірки збереження грошових коштів, ревізію каси передбачено здійснити негайно з прибуттям ревізійної бригади на підприємство.
Для забезпечення належної підготовки і систематичного вивчення необхідних матеріалів, що стосуються ревізії, дуже важливо, щоб начальники відповідних відділів контрольно-ревізійної служби вчасно ознайомлювали ревізорів з усіма новими законодавчими актами, які стосуються роботи ревізуючих. Особливо змістовно ревізори повинні знайомитись з актами попередніх ревізій, з’ясовувати, як виконані пропозиції за їх результатами.
Після підготовки до ревізії і складання плану необхідно розробити програму ревізійних дій, яка має враховувати весь обсяг ревізії і брати до уваги конкретні особливості та умови роботи.
Щоб не допустити вуалювання недостач і приховування їх під час ревізії, необхідно правильно організувати інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей і здійснювати за їх проведенням належний контроль. Важливе значення під час ревізії має також інвентаризація розрахунків із дебіторами, кредиторами, постачальниками та покупцями. Для цього дуже важливо провести звірку розрахунків з тим, щоб вона відповідала або перекривала період проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.
Важливе значення під час організації процедур контролю має попереднє ознайомлення зі структурою ревізованого підприємства, функціями його відділів, станом роботи та організацією обліку на підприємстві.

Таблиця 4
Робочий план ревізорів контрольно-ревізійного управління в м. Києві Капитоненко Д.І., Головащенко Н.П. та Устимович В.І. щодо проведення комплексної ревізії підприємства за період з 1 січня до 1 грудня 2000 р.

№ п/п Назва робіт Обсяг ревізії і порядок її проведення Виконавці Термін виконання
За планом Фак­тично
1 2 3 4 5 6
1. Ревізія коштів , касових опе­рацій і підзвіт­них сум Суцільна пе­ревірка за весь період Ревізор Устимо­вич В.І., фахі­вець фінансо­вого відділу Павлова Н.І. 1–5 грудня 1–5 грудня
2. Ревізія банків­ських операцій та перевірка стану розра­хунково-пла­тіжної дис­ципліни Суцільна пе­ревірка та ана­ліз стану роз­рахунково-пла­тіжної дисцип­ліни за весь період – // – 5–7 грудня 5–7 грудня
3. Ревізія опера­цій з товарно-матеріальними цінностями, їх розміщенням та зберіганням Інвентаризація товарно-мате­ріальних цін­ностей, аналіз їх розміщення та зберігання Ревізор Капи­тенко Д.І., фахі­вець фінансо­вого відділу Павлова Н.І., ревізор інвен­таризатор Ва­сильєв Г.В. 1–10 грудня 1–10 грудня
4. Ревізія витрат на виробниц­тво і собівар­тості продук­ції Вибіркова пе­ревірка доку­ментів, даних облікових ре­єстрів за весь період Ревізор Устимо­вич В.І., заступ­ник головного бухгалтера Петрова З.І. 1–8

грудня

1–8 грудня
5. Ревізія вироб­ництва і реа­лізації готової продукції Вибіркова пе­ревірка доку­ментів і запи­сів в облікових реєстрах за весь період Ревізор Устимо­вич В.І., заступ­ник головного бухгалтера Пет­рова З.І. 1–10 грудня 1–10

грудня

6. Ревізія основ­них засобів і інших необо­ротних мате­ріальних акти­вів Вибіркова пе­ревірка опера­цій за доку­ментами і об­ліковими ре­єстрами за весь період Ревізор Капито­ненко Д.І, зас­тупник головно­го бухгалтера Петрова З.І. 11–14 грудня 11–14 грудня
7. Ревізія резуль­татів діяльно­сті підприєм­ства Суцільна пе­ревірка за весь період Ревізор Голова­щенко Н.П . та фахівець фінан­сового відділу Павлова Н.І. 1–14 грудня 1–14 грудня
8. Перевірка фі­нансового стану підприємства Вибіркова пе­ревірка доку­ментів фінан­сового стану та його аналіз Ревізор Голова­щенко Н.П., зас­тупник голов­ного бухгалте­ра Петрова З.І. 1–16 грудня 1–16 грудня
9. Ревізія органі­зації бухгал­терського об­ліку, звітності і стану обліко­вої політики Вибіркова пе­ревірка доку­ментів і запи­сів в обліко­вих реєстрах і звітності Ревізор Голова­щенко Н.П. і зас­тупник головно­го бухгалтера Петрова З.І. 11–14 грудня 11–14 грудня
10. Складання акта ревізії фінансо­во -господарсь­кої діяльності підприємства, висновків і про­позицій Узагальнення матеріалів ре­візії Увесь склад ре­візійної групи 16–18 грудня 16–18 грудня
11. Затвердження результатів ре­візії підприєм­ства керівни­ком контроль­но-ревізійного підрозділу Вивчення зміс­ту результатів ревізії та вияв­лення причин недоліків Керівник конт­рольно-ревізій­ного підрозділу Кавтуненко Г.В . 19 грудня 19 грудня

Керівник контрольно-ревізійної групи    (підпис)    Н.П. Головащенко

З метою раціонального витрачання робочого часу, відведеного для проведення ревізії, ревізор повинен після прибуття на підприємство скласти робочий план (табл. 4) і контролювати його основні розділи, що сприяє забезпеченню правильного орієнтиру під час проведення ревізії.
Після організації інвентаризацій та здійснення інших першочергових контрольних процедур починається перевірка фінансово-господарської діяльності за документами і бухгалтерськими даними. Перевіряють реальність і законність операцій, дотримання фінансової та кошторисної дисципліни, а також організацію бухгалтерського обліку і документообороту.
Ревізію необхідно організовувати так, щоб менше відволікати працівників підприємства від основної роботи, не обтяжувати їх підготовкою різних матеріалів, вибірок та довідок. Завдання ревізора полягає не тільки в тому, щоб розкрити окремі порушення, а й в тому, щоб глибоко вивчити стан господарської діяльності, встановити причини недоліків.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Контроль і ревізія (Мурашко)