Головна Головна -> Підручники -> Підручник Контроль і ревізія (Мурашко) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 4 КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ РОЗРАХУНКІВ 4.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків

РОЗДІЛ 4 КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ РОЗРАХУНКІВ 4.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків


У зміцненні фінансового стану і платоспроможності підприємств значна роль належить контролю за станом розрахунків, динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості. Завдання контролю полягає в перевірці дотримання нормативно-правового регулювання розрахункових операцій і стану розрахунково-платіжної дисципліни.
Організація розрахунків багато в чому залежить від стану обліку і документального забезпечення розрахунків. Несвоєчасне виявлення помилок у розрахунково-платіжних документах призводить до виникнення різних суперечок під час розрахунків, виникнення конфліктних ситуацій. Особливо це стосується претензійної заборгованості, пов’язаної з нестачами цінностей при їх відпуску, транспортуванні і прийманні. Тому завдання контролю полягає не тільки в перевірці нормативно-правового забезпечення під час здійснення розрахунків, але й їх документального обґрунтування. Особливу увагу необхідно звернути на законність розрахунків, їх доцільність, документальну обґрунтованість і правильність відображення розрахункових операцій у бухгалтерському обліку.
Об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків наведені на рисунку 8.
Об’єктами контролю розрахунків є використання коштів під час розрахунків та їх облік.
Під час контролю і ревізії розрахункових операцій важливе значення має використання фактографічної інформації, яка є обліковою інформацією. Частково ця інформація, її зміст і використання в контрольному процесі наведені в таблиці 8.

Рис. 8. Організаційна модель контролю і ревізії розрахункових операцій

Таблиця 8
Фактографічна інформація, яка використовується під час контролю розрахункових операцій

№ п/п Найменування

документа

Зміст Використання в контрольному процесі
1. Договір поставки Зобов’язання сторін на пос­тавку товарів та розрахун­ків за них Контроль за наявні­стю договору
2. Платіжне дору­чення , платіжна вимога-дору­чення та інші Сума коштів платежу, його цільове призначення, дата перерахування, дані платни­ка та одержувача Контроль за досто­вірністю суми пла­тіжного документа, а також за терміном перерахування та цільовим призна­ченням коштів
3. Виписка банку Використання коштів і їх залишок на розрахунковому та інших рахунках Контроль за досто­вірністю викорис­тання коштів на різні платежі, а та­кож залишку коштів
4. Претензійний лист Лист постачальнику про розбіжності в цінах, що надійшли Виявлення необґрун­тованої претензії
5. Розрахунок претензій Представлення розрахунку сум розбіжностей Контроль за досто­вірністю розрахунків

Джерелами нормативно-законодавчої інформації є та, що законодавчо обґрунтовує розрахунки, тобто інформація, що підтверджує законність (або незаконність) тих або інших розрахункових операцій.
Обликова інформація, яка використовується під час контролю і ревізії розрахунків, дає можливість ревізору обґрунтувати дійсність звершення або недостовірність розрахункових операцій. Під час контролю і ревізії розрахунків з постачальниками поряд з нормативно-законодавчою інформацією використовують первинні розрахунково-платіжні документи, виписки банку і записи в бухгалтерських реєстрах. Згідно з новим Планом рахунків бухгалтерського обліку під час ревізії розрахунків із постачальниками використовується інформація, що відображена у відповідному обліковому реєстрі за рахунком 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”, де ведеться облік за кожним постачальником та підрядником у розрізі кожного документа (рахунка) та оплати. Ця інформація використовується для перевірки розрахунків з постачальниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги.
Інформацією для контролю розрахунків із покупцями згідно із зазначеним Планом рахунків є записи відповідного облікового реєстру за рахунком 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками”. На підставі операцій, що відображені за дебетом цього рахунка, перевіряється правильність визначення продажної вартості реалізованої продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг (зокрема, за виконання бартерних операцій), яка повинна включати податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів. На підставі залишків за кредитом зазначеного рахунка перевіряють суму платежів, що надійшли на рахунки підприємства в банківських установах або в касу та перевіряють інші види розрахунків.
Під час ревізії розрахунків із різними дебіторами і кредиторами використовуються також розрахунково-платіжні документи, виписки банку, акти взаємозвірки та облікові реєстри за рахунком 37 “Розрахунки з різними дебіторами”. Перевірка виникнення і погашення дебіторської заборгованості здійснюється за відповідними субрахунками в розрізі аналітичного обліку.
На відміну від дебіторської заборгованості джерелами інформації контролю кредиторської заборгованості є записи в облікових реєстрах субрахунків та аналітичного обліку за рахунком 68-5 “Розрахунки з іншими кредиторами”.
У системі методичних прийомів контролю розрахункових операцій важливе значення має інвентаризація розрахунків. Загальні підсумки інвентаризації розрахунків із дебіторами, кредиторами, постачальниками і покупцями оформляють актом (таблиця 9). Для складання цього акта необхідно звірити розрахунки, що здійснюються різними методами. Так, при розрахунках, що здійснюються поза межами знаходження підприємства, дебіторам надсилають виписки із особових рахунків. Підприємства дебітори або підтверджують заборгованість, або повідомляють свої заперечення з зазначенням суми розходжень. При розрахунках у межах діяльності підприємства ревізор організує їх взаємозвірення, що оформляється актом звірення розрахунків (таблиця 10).
Взаємозвіряння розрахунків дає можливість ревізору підтвердити достовірність і реальність заборгованості. На субрахунках рахунка 37 “Розрахунки з різними дебіторами” повинні залишитись виключно погоджені суми. При розбіжностях суми дебіторської заборгованості, що рахується в обліку підприємства, з цими даними інших підприємств матеріали передаються на вирішення відповідним органам. Якщо під час інвентаризації дебіторської заборгованості виявлена заборгованість, термін позовної давності якої вже минув, до акта інвентаризації додається довідка. Ревізор встановлює осіб, винних у пропуску терміну позовної давності дебіторської заборгованості, визначає підстави і термін її виникнення та обґрунтовує причини пропуску позовної давності.
У такому ж порядку під час ревізії підтверджується достовірність і реальність кредиторської заборгованості в розрізі особових рахунків аналітичного обліку.
Достовірність заборгованості постачальників і покупців при розрахунках через банк можна підтвердити даними розрахунково-платіжних документів, що прикладені до виписок банку з відповідного рахунка.
Розрахунково-аналітичні методичні прийоми контролю розрахунків потребують застосування методів аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості. Це дає можливість її проаналізувати, виявити динаміку цієї заборгованості та з’ясувати причини утворення нереальних сум заборгованості.
Документальні методичні прийоми потребують застосування прийомів дослідження суті і змісту розрахункових операцій, їх достовірності, законності та правильності відображення в обліку. Методика документальної перевірки розрахунків розглянута в наступних параграфах.
Виявлені порушення розрахунків відображають у відповідному розділі акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. До акта додаються групувальні відомості встановлених ревізією порушень і зловживань, акти інвентаризації заборгованості з дебіторами, кредиторами, постачальниками і покупцями та акти звірення розрахунків.

Таблиця 9
А К Т

інвентаризації розрахунків із постачальниками, покупцями,
різними дебіторами і кредиторами Яготинського цукрового комбінату станом на 1 січня 2000 року

Мною, ревізором контрольно-ревізійного управління у Київській області Васильченко З.К. за участю директора Яготинського цукрового комбінату Єфименко Р.Г. і головного бухгалтера Аникієнко О.І., проведена інвентаризація розрахункових операцій Яготинського цукрового комбінату. Інвентаризацією встановлено:
1. За дебіторською заборгованістю

Назва рахунків і субрахунків Сума, що записана в балансі Зокрема
Рахунків Субрахунків Звірено актами та виписками з рахунків Безнадійна забор­гованість Підлягає перерахуванню на інші рахунки

рахунка

Сума
36 1 Розрахунки з вітчизняними покупцями 4930 4810 120 38 “Резерв сумнівних боргів” 120
37 Розрахунки з різними дебіторами 1950 1300 361 “Розрахунки з вітчизня­ними покуп­цями” 650
в тому числі
371 Розрахунки за виданими авансами 910 910
377 Розрахунки з іншими дебіторами 1040 390 361 “Розрахунки з вітчизня­ними покуп­цями” 650
Разом 6880 6110 770

Продовження таблиці 9
2. За кредиторською заборгованістю

Назва рахунків і субрахунків Сума, що записана в балансі Зокрема Крім того, підлягає пере­рахуванню на прибуток
Рахунків субрахунків Звірено актами та виписками з рахунків Безнадійна заборгованість Підлягає перерахуванню на інші рахунки
№ рахунка Сума
63 1 Розрахунки з вітчизняними постачальни­ками 7500 6800 400 37-4 “Розрахун­ки за пре­тензіями” 200 100
685 Розрахунки з іншими кредиторами 1050 910 140
682 Внутрішні розрахунки 4140 3940 37-4 “Розрахун­ки з пре­тензіями” 200
Разом 12690 11650 400 400 240

Ревізор контрольно-ревізійного управління у Київській області (підпис)
Директор Яготинського цукрового комбінату (підпис)
Головний бухгалтер комбінату (підпис)

Таблиця 10
АКТ ЗВІРЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

“11” січня 2000 р. м. Київ

Мною, ревізором контрольно-ревізійного управління у Київській області Якименко В.І. за участю головного бухгалтера Яготинського цукрового комбінату Прибуденко Л.В. з одного боку та головного бухгалтера Інструментального заводу № 50 м. Києва Сизоненка П.І. з другого боку здійснено звірення розрахунків між Яготинським цукровим комбінатом і Інструментальним заводом № 50 станом на 1 січня 2000 р.
Звіренням встановлено:

Показники За даними бухгалтерського обліку Яготинського цукрового комбінату За даними бухгалтерського обліку Інструменталь­ного заводу № 50 м. Київ
Дебет Кредит Дебет Кредит
Стан розрахунків на 1 січня 2000 р. 1060 1420
Виправні записи
Потрібно   заборгованість Яготинського цукрового комбінату:
а) за рахунком № 165 за 5 травня 1999 р. внаслідок помилки в підрахунках за одержані цінності 150
б) і т. д.
Потрібно заборгованість інструментального заводу № 50:
а) за рахунком № 217 від 17 лютого 1999 р. внаслідок помилкового нарахування транспортних витрат 110
б) і т. д.
Разом виправлених записів 150 110
Стягнення розрахунків на дату зві­рення, тобто на 1 січня 2000 р. з ура­хуванням погоджених виправлених записів 1210 1210
Розходження в розрахунках

Продовження таблиці 10

зокрема:

а) розходжень немає
б) _______________

Заключення за результатами звіряння розрахунків:
1. Дві сторони визнали погоджену заборгованість станом на 1 січня 2000 року на користь Інструментального заводу № 50 м. Київ в сумі 1210 гривень (одна тисяча двісті десять гривень), яка повинна бути перерахована не пізніше 20 січня 2000 року.
2. Розходження в розрахунках після їх затвердження відсутні.
Ревізор контрольно-ревізійного управління у Київській області (підпис)
Головний бухгалтер Яготинського цукрового комбінату (підпис)
Головний бухгалтер Інструментального заводу № 50 м. Київ (підпис)Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Контроль і ревізія (Мурашко)