Головна Головна -> Підручники -> Підручник Контроль і ревізія (Мурашко) скачати онлайн-> 7.2. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю і ревізії

7.2. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю і ревізії


Ревізію операцій, пов’язаних з наявністю і рухом готової продукції, здійснюють у нерозривному зв’язку з ревізією виробництва продукції. Завданням ревізії є забезпечення контролю за випуском і оприбуткуванням готової продукції, зберіганням її на складах і в дорозі до покупців, додержанням договірної дисципліни при відвантаженні продукції покупцям, правильністю її списання з підзвіту матеріально відповідальної особи згідно з документами на відвантаження або відпуск продукції, своєчасністю і повнотою оплати розрахункових документів покупцями, обґрунтованістю документів покупців і розрахунків за претензійними сумами, своєчасним і правильним відображенням операцій, пов’язаних з випуском, оприбуткуванням і реалізацією готової продукції в бухгалтерському обліку.
Контрольні процедури процесу ревізії операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією готової продукції наведені на рисунку 15. Цей процес включає як стадії контролю збереження готової продукції на складах за допомогою методів її інвентаризації, так і документальні методи перевірки операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією продукції.
Відповідно до завдань контролю наявності і руху готової продукції та процедур процесу ревізії цих операцій визначають об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми процедур контролю і ревізії випуску і реалізації продукції (рис. 16).
Об’єкти контролю – це процеси, що пов’язані з укладанням комерційних договорів і угод та їх виконанням, операції, пов’язані з реалізацією і збереженням продукції, позавиробничими витратами, обліком та звітністю про її реалізацію.
Згідно з організаційною моделлю визначена нормативно-законодавча і облікова інформація, яка використовується під час контролю і ревізії операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією продукції. Нормативно-законодавча інформація використовується під час ревізії з метою перевірки законності взаємних відносин підприємств із постачальниками і покупцями, що регулюються договірними і комерційними угодами. Облікова інформація, що відображена в документах і облікових реєстрах перевіряється з погляду документального обґрунтування, законності і достовірності операцій, пов’язаних із випуском і реалізацією продукції.

Рис. 15. Контрольні процедури процесу ревізії операцій щодо випуску і реалізації продукції

Рис. 16. Організаційна модель контролю і ревізії реалізації продукції

Система процедур ревізії операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією продукції, включає комплекс органолептичних, розрахунково-аналітичних і документальних методичних прийомів контролю. У системі цих методичних прийомів контролю операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією продукції, важливе місце займає інвентаризація, що дає можливість перевірити фактичну наявність продукції і зіставити її за даними обліку. Використовуючи методи інвентаризації готової продукції вибіркового та суцільного спостереження, ревізор перевіряє її збереження на об’єктах.
Експертна оцінка готової продукції використовується як метод технологічного контролю, пов’язаного з перевіркою якості випуску продукції та її реалізації. Службове розслідування – це сукупність прийомів перевірки додержання посадовими і матеріально відповідальними особами нормативно-законодавчих актів, що регулюють процеси, пов’язані з реалізацією продукції. У зв’язку з цим важливе значення має перевірка виконання договорів на реалізацію продукції. Виявлені порушення договорів доцільно оформити відповідною таблицею (таблиця 15).
Основними методичними принципами, що пов’язані з перевіркою операцій щодо випуска і реалізації продукції, є документальні методичні прийоми. Вони включають в себе комплекс дослідження документів і облікових реєстрів із випуску і реалізації продукції. Методика перевірки документів і облікових реєстрів із випуску і реалізації продукції висвітлена в наступних параграфах даного розділу.
Поряд з методами фактичного і документального контролю під час ревізії можуть використовуватися розрахунково-аналітичні методичні прийоми, що ґрунтуються на використанні методів економічного і логічного аналізу операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією продукції. Ревізію обґрунтовують деякі процеси на підставі застосування аналітичних розрахунків.
Узагальнення результатів контролю під час ревізії дає можливість систематизувати виявлені недоліки і порушення і оформити їх у відповідному розділі акта, за її результатами прийняти відповідні рішення та здійснити контроль за їх виконанням.

Таблиця 15
Відомість встановлених порушень договірної дисципліни при реалізації готової продукції за період з 1 січня до 31 грудня 1999 року

п/п

Найменування покупця Договір Сума згідно з договором тис. грн. Виконання договору, тис. грн. Відсоток виконання Абсолютне відхилення
Дата Номер
більше менше
1. Універмаг “Україна” 20.12.

19__ р.

185 180,0 205,0 113,9 25,0
2. Знаменське оптово-роздрібне об’єднання “Одяг” 25.12.

19__ р.

190 870,0 800,0 91,9 70,0
3. Олександрійський універмаг 15.12.

19__ р.

142 710,0 701,0 98,7 9,0
4. Московське оптово-роздрібне об’єднання “Жіночий одяг” 19.12.

19__ р.

180 820,0 940,0 87,0 120,0
ВСЬОГО 2580,0 2646,0 х 145,0 79,0

7.3. Ревізія випуску і реалізації готової продукціїПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Контроль і ревізія (Мурашко)