Головна Головна -> Підручники -> Підручник Контроль і ревізія (Мурашко) скачати онлайн-> 9.2. Ревізія операцій, пов’язаних із надходженням та вибуттям основних засобів

9.2. Ревізія операцій, пов’язаних із надходженням та вибуттям основних засобів


Під час ревізії, у перш чергу, з’ясовують доцільність і законність придбання основних засобів, своєчасність і повноту оприбуткування, введення їх в експлуатацію і закріплення за матеріально відповідальними особами прийнятих об’єктів. Особливу увагу приділяють правильності і повноті оформлення актів приймання основних засобів. При цьому з’ясовують компетентність членів комісії у прийманні побудованих об’єктів в експлуатацію. Якщо під час ревізії виникнуть сумніви в тих або в інших реквізитах акта приймання основних засобів застосовують контрольні обміри та експертну оцінку об’єктів, а при необхідності здійснюють зустрічну перевірку з підрядчиками або іншими підприємствами, що передали або здали відповідний об’єкт основних засобів. Несвоєчасне оприбуткування основних засобів виявляють шляхом зіставлення актів їх приймання (придбання) з датами їх оприбуткування в інвентарних картках і відповідному журналі за рахунком 10 “Основні засоби”. Такі факти необхідно пов’язувати з перевіркою можливого випуску продукції на цих об’єктах або неоприбуткованою продукцією.
Особливості ревізії операцій, пов’язаних з надходженням основних засобів, залежить від видів і способів їх придбання, джерел фінансування, призначення об’єктів. При перевірці оприбуткування нових об’єктів основних засобів потрібно з’ясувати, чи усунуті будівельниками недоліки, що були зазначені в акті приймання цих об’єктів та чи немає випадків усунення будівельних дефектів після закінчення будівництва за рахунок собівартості продукції основного виробництва.
При перевірці операцій, пов’язаних із надходженням виробничого обладнання, на підставі актів з’ясовують дефекти та можливі факти некомплектності машин і обладнання, відсутність окремих комплектів запасних частин і спеціальних інструментів. Також з’ясовується, чи заявляються претензії постачальникам за поставку такого обладнання і як вони задовольняються.
Ревізія також включає перевірку своєчасності і правильності документального оформлення і відображення в обліку операцій, пов’язаних із введенням об’єктів основних засобів у експлуатацію.
Необхідно пам’ятати, що перевірка операцій, пов’язаних з оприбуткуванням основних засобів за дебетом рахунка 10 “Основні засоби” залежить від способів їх придбання (побудування або безкоштовне отримання). Відображення в балансі основних засобів щодо первісної вартості передбачає, що витрати, які пов’язані з поліпшенням об’єкта (модернізація, добудова, дообладнання тощо), це майбутні економічні вигоди.
Операції, що пов’язані з надходженням основних засобів перевіряють в обліку у відповідному обліковому реєстрі за окремими субрахунками за дебетом рахунка 10 “Основні засоби” та кредитам відповідних рахунків за належністю (залежно від джерел надходження основних засобів). Це можуть бути записи за кредитом таких рахунків: 15 “Капітальні інвестиції”, 16 “Довгострокова дебіторська заборгованість”, 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”, 41 “Паєвий капітал”, 42 “Додатковий капітал”, 43 “Неоплачений капітал”, 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”, 73 “Інші фінансові доходи” та інші.
Конкретні операції, що відображаються в бухгалтерському обліку перевіряються таким чином. Наприклад, одержані основні засоби як внесок до статутного фонду перевіряють за дебетом рахунка 10 “Основні засоби” і за кредитом 46 “Неоплачений капітал”. У зв’язку з цим збільшується статутний капітал, що відображається за дебетом рахунка 46 “Неоплачений капітал” і за кредитом рахунка 40 “Статутний капітал”.
Операції, що пов’язані з придбанням (виготовленням) основних засобів, перевіряють за дебетом рахунка 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” і за кредитом рахунка 685 “Розрахунки з іншими кредитами”. Введення в експлуатацію об’єкта основних засобів перевіряють за дебетом відповідного субрахунка рахунка 10 “Основні засоби” і кредитам 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”.
Вартість безплатно отриманих основних засобів перевіряють на підставі актів їх приймання-передачі за дебетом рахунка 15 “Капітальні інвестиції” і кредитом рахунка 424 “Безплатно одержані необоротні активи”, а їх зарахування до обліку – за дебетом рахунка 10 “Основні засоби” і кредитом рахунка 15 “Капітальні інвестиції”. При цьому дохід від безкоштовно одержаних основних засобів перевіряють за кредитом рахунка 745 “Дохід від безплатно отриманих активів” (дохід визначається за сумою амортизації цих активів одночасно з її нарахуванням). У зв’язку з цим ревізор перевіряє обґрунтованість суми розрахунків амортизації безкоштовно одержаних основних засобів та правильність відображення їх в обліку за дебетом рахунка 424 “Безкоштовно одержані необоротні активи” і кредитом рахунка 745 “Дохід від безкоштовно одержаних активів”.
Одночасно перевіряють правильність зарахування на баланс підприємства придбаних (створених) основних засобів за їх первісною вартістю, що включає в себе комплекс фактичних витрат, визначених ПБО “Основні засоби”. У тому випадку, коли отримують основні засоби безкоштовно, первісна вартість дорівнює згідно з зазначеним стандартом справедливій вартості на дату отримання. Стандартом бухгалтерського обліку “Основні засоби” визначається також порядок обчислення первісної вартості об’єктів основних засобів під час інших джерел надходження і вибуття об’єктів основних засобів.
Перевіряючи повноту оприбуткування основних засобів з’ясовують, чи немає випадків зменшення кількості їх оприбуткування при одночасному завищенні вартості других об’єктів. Також звертають увагу на можливі випадки неправильного відображення в обліку операцій основних засобів. У результаті безпідставно відносять витрати на придбання і будівництво основних засобів в податковому обліку на рахунок “Валові витрати”.
При ревізії операцій, пов’язаних з вибуттям і реалізацією основних засобів, перевіряють обґрунтованість цих операцій та правильність і своєчасність їх оформлення. При переміщенні основних засобів у межах підприємства, особливо виробничого обладнання на другі ділянки або цехи, з’ясовують причини та доцільність такого переміщення.
Операції, пов’язані з ліквідацією основних засобів (включаючи і безкоштовну їх передачу) перевіряють у межах суми нарахованого зносу за дебетом рахунка 131 “Знос основних засобів”, а понад цю суму за дебетом рахунка 976 і кредитом рахунка 10 “Основні засоби”. Доходи від цієї реалізації основних засобів перевіряють за даними кредиту рахунка 746 “Інші доходи від звичайної діяльності”. При цьому при списанні ліквідованих основних засобів ревізор повинен встановити правильність і законність актів ліквідацій основних засобів і співставити їх з інвентарними картками та відповідними прибутковими документами на оприбуткування отриманих від списання основних засобів матеріальних цінностей. У свою чергу перевіряють обґрунтованість витрат, пов’язаних з ліквідацією об’єктів основних засобів.
Операції щодо безкоштовної передачі основних засобів повинні бути підтверджені наявністю доручення одержувача та його письмовим підтвердженням про оприбуткування прийнятого об’єкта на баланс. Крім того, за цими об’єктами встановлюють правильність визначення технічного стану об’єкта і процент зношення з урахуванням строку його експлуатації.
Операції за реалізацію основних засобів перевіряються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, яким визначені методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації щодо основних засобів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Із введенням нового Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій перевірка операцій, пов’язаних із реалізацією основних засобів за залишковою їх вартістю перевіряють за дебетом рахунка 972 “Собівартість реалізованих необоротних активів” і за кредитом 10 “Основні засоби”. Ці записи ревізор підтверджує відповідними документами (дорученнями одержувача, актами приймання-передачі основних засобів або прибутково-видатковими накладними). У цих випадках перевіряють правильність визначення зносу на ці реалізовані об’єкти та відображення його в обліку за дебетом рахунка 131 “Знос основних засобів” і за кредитом рахунка 10 “Основні засоби”. Дохід від реалізації основних засобів перевіряють за даними різниці між сумою, відображеною за дебетом і кредитом (при перевищенні суми за кредитом) рахунка 742 “Дохід від реалізації необоротних активів”. Усі операції купівлі-продажу об’єктів основних засобів потребують перевірки правильності відображення на відповідних рахунках податкових зобов’язань, податкового кредиту та розрахунків за податками.
Списання нестачі або псування основних засобів на підставі порівняльної відомості за результатами їх інвентаризації або акта на псування перевіряють за кредитом рахунка 10 “Основні засоби (відповідний субрахунок)” і за дебетом двох рахунків, а саме: 131 “Знос основних засобів (на суму зносу)” та 976 “Списання необоротних активів” (на залишкову вартість основних засобів). Суму, що підлягає відшкодуванню винними особами, перевіряють за дебетом рахунка 375 “Розрахунки з відшкодування завданих збитків” і за кредитом рахунка 746 “Інші доходи від звичайної діяльності”.
У всіх випадках при вибутті об’єктів основних засобів перевіряють правильність визначення їх ліквідаційної вартості, що являє собою суму коштів або вартість інших активів, які підприємство отримало від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх реалізацією (ліквідацією).
При ревізії надходження і вибуття основних засобів перевіряють правильність відображення цих операцій в аналітичному обліку, що ведуть у спеціальних картках або інвентарних книгах за місцями експлуатації і зберігання та за матеріально відповідальними особами. Дані аналітичного обліку зіставляють із даними синтетичного обліку та звітності. Процес контролю операцій, пов’язаних із придбанням, прийманням, переміщенням, купівлею і продажем, ліквідацією, ремонтом і модернізацією основних засобів, показано на рисунку 19. Цей процес контролю включає процедуру контролю різних видів операцій, що пов’язані з оприбуткуванням і списанням основних засобів на підставі первинних документів, реєстрів аналітичного і синтетичного обліку, даних балансу і звітності.

Рис. 19. Процес контролю основних засобів при журнально-ордерній формі облікуПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Контроль і ревізія (Мурашко)