Головна Головна -> Підручники -> Підручник Шпори з Макроекономіки скачати онлайн-> Макроекономічні показники

Макроекономічні показники


1) Виробничий метод

ВВП=випуск-проміжне споживання+податки на продукти

-субсидії на продукти

2) Розподільчий метод

ВВП=зарплата найманих працівників+валовий прибуток+змішаний дохід

+податки на виробництво та імпорт-субсидії на виробництво та імпорт

3) Метод кінцевого використання

ВВП=Кінцеве споживання+Валове нагромадження+Чистий експорт

G(державні закупівлі)=Cg(держ. Спожив.)+Ig(інвестування)

NX(чистий експорт)=EX(експорт)-IM(імпорт)

E=C+I+G+NX

Y=E(за умови економіної рівноваги)

GNI=Y+NI

GNI-валовий національний дохід

Y-ВВП

NI-Чисті доходи зароблені резидентами за кордоном

GNDI=Y+NI+NTR

GNDI-Валовий національний наявний дохід

NTR-чисті поточні трансферти

=

-індекс зростання реального ВВП

-Приріст номінального ВВП за рахунок зростання цін

4) Ринок праці

Рівень зайнятості= Зайняті/доросле населення *100

Рівень безробіття=Кількість безробітних/робоча сила*100

Коефіціент участі у робочій силі= Робоча сила/Доросле населення*100

Un=uf+Us

Un=природний рівень безробіття

Uf=фрикційне безроб.

Us=структурне безробіття

Uc=циклічне= (un(природне)-(L-l))

L=чисельність роболчої сили

l= чисельність занятих

Закон Оукена

?*(u-un)

розрив ВВП у % до потенційного ВВП

? – чутливість ВВп до циклічного безробіття

Yp=ПОТЕНЦІЙНИЙ ВВП

Yp=

Втрати ВВП від циклічного безробіття

Y=Yp-Y

Залежність динаміки фактичного ВВП від динаміки фактичногобезробіття

=-?*(ut-)

– процентна зміна фактичного ВВп у періоді t

– процентна зміна потенційного ВВП у періоді t

ut;-фактичне безробіття

5) Грошовий ринок

Mo= готівка

M1= Mo + кошти на поточних рахунках у нац. Валюті

M2= M1+строкові кошти в нац. Валюті та валютні кошти;

M3=М2+кошти клієнтів у довірчому управлінні та

цінні папери власного боргу банків

H=CU+BR

H-грошова база

CU=готівка

BR=банківські резерви

BR=LR+ER

LR= обов’язкові резерви

ER= надлишкові резерви

LR=lr*D

lr- норматив обов’язкового резервування

D= депозити

=CU+D

пропозиція грошей

=H*

=

сr-коефіціент готівки

rr-резервна норма

cr=CU/D

rr=BR/D

ПРИРІСТ ДЕПОЗИТІВ:

ПРИРІСТ ГОТІВКИ:

ПРИРІСТ ПОЗИК:

L=D*(1-rr) або 1-rr = BR

ПОПИТ на гроші фішер

=1/v*P*Y

ПоПит на гроші кембрідж

=k*P*Y

6) Інфляційний механізм

?=P-100%

?– темп інфляції у поточному періоді

P– індекс цін поточного періоду

?=

?=?+y*(?– ?)

?– інфляційні очікуванн на поточний період

?-… передпрогнозований період

P=Y/Yp

Р- рівень цін

Yсукупний попит

Yp- потенційне ВВП

P=(M*V)/Y

M- грошова маса

V – швидкість обігу грошей

Y – обсяг виробництва

? = ?-?(u-un)+?

?очікуваний темп інфляції

? – чутливість інфляції до зміни рівня циклічного безробіття

7) Споживання домогосподарств

Особисий дохід = Зарплата найманих працівників+

Змішаний дохід+Доходи від активів+Соціальні трансферти

Особистий наявний дохід=ВВП-(Амортизація+

Нерозподілений прибуток)

FV=PV*(1+r)

FV- майбутня вартість

PV – теперішня вартість

r- ставка дисконта

n- кількість років майбутнього періоду

PV=

C = +c*DI

C-приватне споживання

– автономне споживання

с- гранична схильність до споживання

DI – наявний поточний дохід домогосподарств

DI=Y

с=

середня схильність до споживання

с=С/Y

Y(дохід)=C(споживання)+S(заощадження)

Споживання за життєвим циклом

С=? *Y+?*W

? – гранична схильність до споживання з поточного періоду

?=

R-загальна кількість років трудового життя

T-очікувана кількість років життя

W-майно

? – гранична схильність дор споживання з майна

?=

8) Приватні інвестиції

Гранична ефективність капіталу

К=

К-вартість капітального майна(інвестиційного проекту)

PR- очікуваний прибуток чистий

R*-гранична ефективність капіталу

t-роки протяго яких має використовуватися майно

Граничні витрати на капітал

МСК=r+d+nt

R –реальна % ставка

D– норма амортизаційних відрахувань

Nt – чиста гранична податкова ставка на прибуток

Nt = ставка податку на прибуток- ставка податкового кредиту

Модель гнучкого акселератора

It= d*kt+k*(kf-kt-1)

Kf – бажаний обсяг основного капіталу

D – норма амортизації

Kt – основний капітал на початок поточного періоду

K – частка на яку усувається розрив між наявним і

бажаним обсягом капіталу в поточному періоді

Проста інвестиційна функція

I= -b*r

I- попит на інвестиції

автономні інвестиції(не від % ставки)

b-чутливість інвестицій до зміни рівня % ставки

Норма прибутку=

Модель простого акселератору

It= a*(Yt-)+d*kt

It=попит на інвестиції в періоді t

A = коефіціент акселерації

Yt-=приріст ВВП за період t

a*(Yt-) – чисті інвестиції

d*kt= відновлювальні інвестиції

валові заощадження підприємств=валовий прибуток-

податки на прибуток-девіденти

чисті заощадження підприємств=Чистий прибуток-Дивіденти

9) Сукупні витрати

Рівноважний ВВП

Y=E=C+I

Зміна запланованих сукупних витрат

=зміна автономних витрат

= зміна індивідуальних витрат

= *

me= – мультиплікатор витрат

me=1/s-гранична схильність до заощаджень

РЕцесійний розрив

=

з урахуванням інфляції:

=*P(в чисельнику)

Інфляційний розрив

10) Економічна динаміка

Приватна закрита економіка

Y=C+I

Нагромадження капіталу

k=i=d*k

k- зміна капіталоозброєності

і=s*y або i=s*f(k)

k=

d*k- амортизація

приріст населення

k= s*f(k)–(d+n)*k

(d+n)*k – граничні інвестиції

технічний прогрес

k = s*f(k)- (d+n+g)*k

g-приріст ефективності праці

n – темп приросту на населення

Граничний продукт капіталу

МРК=d+n+g

– темп приросту продукту

= а*++

= темп приросту капіталу

темп приросту праці

темп приросту сукупної продуктивності факторів

1-а = частка праці в прод.

11) Зовнішньоекономічна діяльність

T=AT-TR

T-чисті податки

AT-валові податки

TR-трансфертні платежі

Т=t*Y

t- гранична податкова ставка

t=

S+T=I+G(держ. закуп)

S=Y-T-C

Sn=Y-C-Cg – нац.заощадження

In=I+Ig – нац. інвестиції

Me=1/s+c*t?

Закрита ринкова Ек. Система

Y = E

Y-рівноважний ВВП

E-заплановані сукупні витрати

Y=C + S

C-заплан. Витрати на спож.

S-держ. заощадження

E = C + I

C-витрати. На спож.

I-інвестиції

С= +с*DI

-автономне споживання

с-гранична cхильність до споживання

DIнаявний поточний дохід

DI=Y

< b>S=Y-C-s*Y-

S= державні заощадження

Y-ВВП

С- деравні споживання

S – гранична схильність до споживання

автономне споживання

С= S =

c+s= 1

* me

=зміна автономних витрат

= зміна індивідуальних витрат

me=

c- гранична схильність до споживання

I = – b * i

автономні інвестиції(не від % ставки)

b –чутливість інвестицій до зміни рівня % ставки

і- облікова ставка

Модель гнучкого акселератора

It= d*kt+k*( kf – kt -1 )

Kf – бажаний обсяг основного капіталу

D – норма амортизації

Kt – основний капітал на початок поточного періоду

K – частка на яку усувається розрив між наявним і

бажаним обсягом капіталу в поточному періоді

It = ? *( Yt – )+ d * kt

It =попит на інвестиції в періоді t

? = коефіціент акселерації

Yt – =приріст ВВП за період t

a *( Yt – ) – чисті інвестиції

d * kt = відновлювальні інвестиції

Гранична ефективність капіталу

К=

К-вартість кап і тального майна(інвестиційного проекту)

PR – очікуваний прибуток чистий

R * –гранична ефективність капіталу

t –роки протяго яких має використовуватися майно

C=

R-загальна кількість років трудового життя

T-очікувана кількість років життя

W– вартвсть набутого майна

Закрита Змішана економічна система

Y= E =С+I+G

Y-рівноважний ВВП

E-заплановані сукупні витрати

C-витрати. На спож.

I-інвестиції

Gдержавні закупівлі

С= +с*DI

-автономне споживання

с-гранична cхильність до споживання

DIнаявний поточний дохід

DI= Y – T(сукупні надходження)

T = AT – TR

T -чисті податки

AT -валові податки

TR – трансфертні платежі

Т=t*Y

t – гранична податкова ставка

t =

С=с Y ( 1-t )

G=Cg+Ig

Cg- державні споживання

Ig – державні інвестиції

S=Y-T-C

Sn=Sg+S-Y-C-Cg

Sg-державні зощадження

Sn- національні заощадження

* me

=зміна автономних витрат

=

me =

mt = c * me = c * -мультиплікатор податків

дискреційна фіскальна політика

( )- :

автономна фіскальна політика

Грошова пропозиція:

H = CU + BR

H –грошова база

CU =готівка

BR = LR + ER

LR = обов’язкові резерви

ER = надлишкові резерви

LR = lr * D

lr – норматив обов’язкового резервування

D = депозити

cr+lr=rr

сr-коефіціент готівки

rr – резервна норма

=*

=

cr=CU/D

rr=BR/D

грошовий попит

I * P=M*V

M =( Y * P )/ V

M – грошова маса

V – швидкість обігу грошей

Y – обсяг виробництва

Р- рівень цін

Кейнсіанський підхід

= k * Y – h *i

i – c пекулятивний попит

P=

Вн у трішня змішана економічна система

Y= E =С+I+G+NX

Y-рівноважний ВВП

E-заплановані сукупні витрати

C-витрати. На спож.

I-інвестиції

Gдержавні закупівлі

NX – чистий експорт

NX(чистий експорт)=EX(експорт)-IM(імпорт

GNI= Y + NI

GNI-валовий національний дохід

Y-ВВП

NI-Чисті доходи зароблені резидентами за кордоном

GNDI = Y + NI + NTR

GNDI-Валовий національний наявний дохід

NTR-чисті поточні трансферти

СA=NX+NI+NTR

CA-рахунок поточних операцій

NX(чистий експорт)=EX(експорт)-IM(імпорт

NI-Чисті доходи зароблені резидентами за кордоном

NTR – нац. Трансфертні платежі

NХ=Y-С-І-G

-СA=KA+ EORES

KA-капітальні операцї

NX= Sn – In

Sn=Y-C-Cg – нац. заощадження

In=I+Ig – нац . інвестиції

C = ( c + im )(1- t ) Y

Im -схильність до імпорту

=зміна автономних витрат;

може =;С; NX

Модель Солоу

=?*?)+

sy=dk

sy=(d+n)*k

sy=(d+n+y)*kПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Шпори з Макроекономіки