ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


Абзац — частина документа, яка відокремлена від іншої маркерами абзацу і яка має свої власні параметри (абзацний відступ, вирівнювання тощо).

Автозбереження — процес, що забезпечує періодичне збереження копій документа під час роботи над ним для відновлення введеної інформації після аварійного відімкнення комп’ютера або збою програми.

Автотекст — частина тексту або графічне зображення, що часто повторюються в документі і мають власне ім’я.

Адаптер — пристрій, що дає можливість з’єднувати фізично неоднорідні системи, наприклад, плата, що забезпечує зв’язок шини комп’ютера з зовнішнім пристроєм (дисплеєм, вінчестером тощо).

Адміністратор бази даних — людина, яка відповідає за розміщення, збереження, цілісність, використання інформації бази даних, мережі та надає відповідні повноваження користувачам.

Алгоритм — послідовність дій, яка визначає процес перетворення інформації від початкових даних до кінцевого результату.

База даних — поіменована сукупність даних, які мають однакові принципи опису, збереження, обробки інформації.

Байт — основна одиниця вимірювання кількості інформації, вміщує 8 бітів.

Біт — мінімальна одиниця вимірювання інформації, що являє собою один символ двійкового алфавіту.

Броузер — прикладна програма, за допомогою якої отримується, переглядається інформація в Інтернеті.

Буфер обміну — тимчасова ділянка пам’яті для тимчасового збереження інформації.

Введення/виведення — операції пересилання даних між оперативною пам’яттю та зовнішніми пристроями.

Вікно бази даних Access — вікно, що з’являється після відкриття бази даних і містить перелік об’єктів бази даних (таблиць, запитів, форм, звітів, макросів, модулів).

Вірус — програма, яка завдає шкоди комп’ютеру (знешкоджує або перетворює значення даних вінчестера, системної ділянки, мережі).

Векторна графіка — опис зображення за допомогою геометричних примітивів, при масштабуванні якого використовуються коефіцієнти.

Виноска в тексті — додаткове роз’яснення чи посилання на документ-джерело.

Вузол — пристрій у мережі; ним може бути робоча станція, принтер або файловий сервер.

Гіперпосилання — текст, який містить посилання, після активізації яких виконується перехід до іншого файла (текстового, графічного, ві-
део тощо).

Глобальна мережа (WAN) — мережа, елементи якої розташовані на значній відстані.

Драйвер — програма, що встановлює додаткові параметри.

Дозвіл — установки Windows, які визначають користувачів, що мають дозвіл до певного об’єкта системи, і режим цього дозволу (повний дозвіл, обмежений дозвіл, немає дозволу).

Домен — сукупність робочих станцій і серверів мережі, яка адмініструється як єдина група; кожен домен має певні межі безпеки.

Заголовок пакета — частина пакета, що містить ідентифікаційний номер, джерело, адресу призначення пакета.

Запис — група взаємозв’язаних елементів, що розглядається як єдине ціле.

Захист даних — апаратні та програмні засоби для запобігання втратам або порушенням цілосності даних.

Захищений режим (Safe Mode) — режим роботи операційної системи, за якого не завантажується системний реєстр, файли Config.sys, Autoexec.bat. Використовується для пошуку та усунення недоліків роботи.

Значення за замовчуванням — значення, що присвоюється, або опція, що вибирається у разі, коли користувач не задає жодних значень.

Інтерфейс — сукупність засобів і правил, які забезпечують логічну чи фізичну взаємодію пристроїв і програм обчислювальної системи.

Кешування — технологія оптимізації продуктивності комп’ютера, яка полягає в зберіганні даних для повторного використання і даних, які можуть бути запитані з великою ймовірністю, не в оперативній пам’яті або вінчестері, а в спеціальному пристрої — кеш-пам’яті.

Кластер — найменша можлива одиниця зберігання даних, яка є логічним об’єднанням секторів, число яких залежить від типу файлової системи.

Ключ або ключове поле — поле, значення якого ідентифікує запис. У ключовому полі кожен елемент даних повинен мати унікальне значення.

Код — засіб перетворення інформації із однієї системи (наприклад, літери) в іншу (наприклад, двійкова система обчислення).

Колонтитул — текст або графічний об’єкт, який після створення автоматично з’являється на кожній сторінці документа.

Командний файл — файл, що містить послідовність команд певною мовою програмування і який виконується в пакетному режимі.

Комірка — найменша структурна одиниця, що використовується для збереження даних або формул в Excel.

Контролер — спеціалізований процесор для керування роботою зовнішнього пристрою.

Курсор — указівник, який використовується для редагування текстового поля і має вигляд вертикальної риски, що миготить. Місцерозташування курсора може не збігатися з місцерозташуванням вказівника мишки.

Макрос — набір дій, що згруповані і виконуються автоматично у разі активізації макроса.

Маркери абзацу — спеціальні символи, що визначають початок і кінець абзацу.

Маршрутизатор (router) — пристрій, який за допомогою складних алгоритмів і з урахуванням взаємодії багатьох мереж визначає опти-
мальний у даний момент шлях між відправником і отримувачем інформації.

Масштабування — помноження координат елементів зображення на певне число (коефіцієнт масштабування), що приводить до зміни їх розміру, стискання чи розтягування.

Мережа — сукупність комп’ютерів, об’єднаних засобами передавання даних.

Мережа «Клієнтсервер» — архітектура мережі, що базується на розподіленій обробці даних, у якій для виконання потрібних операцій клієнт запитує служби серверу.

Мова HTML — мова форматування, що складається з тегів. Використовується для створення таблиць, списків, гіперпосилань тощо.

Модем — пристрій зв’язку між комп’ютером і телефонною лінією, який перетворює цифрові сигнали в аналогові, і навпаки.

Несанкціонований доступ — спроба звертання до даних, за відсутності при цьому відповідних повноважень.

Оперативна пам’ять — пристрій з малим часом доступу для тимчасового зберігання проміжних результатів та програм, які часто використовуються.

Операційна система — сукупність програмних засобів, які забезпечують керування апаратними ресурсами обчислювальної системи та взаємодію програмних процесів з апаратурою, іншими процесами та користувачем.

Операційне середовище — частина операційної системи або надбудова над операційною системою, яка дає користувачу засоби безпосередньої взаємодії з прикладними програмами, засоби керування одночасним виконанням декількох програм, а також засоби інформаційного обміну між прикладними програмами.

Обсяг (інформаційна місткість) — максимальна кількість одиниць даних, що може зберігатися в запам’ятовуючому пристрої.

Панель завдань — рядок у нижній частині екрана, що вміщує назви всіх відкритих файлів, програм; у лівій частині міститься кнопка Пуск.

Панель інструментів — група командних кнопок, що використовуються для прискореного виконання команд додатка.

Папка — ділянка для зберігання файлів з метою їх упорядкування.

Піксел — мінімальний елемент растрового зображення.

Повторювач (repeater) — пристрій, який використовується для збільшення дальності зв’язку.

Поле — поіменована частина запису бази даних.

Предметний покажчик — перелік слів або словосполучень із зазначенням сторінок документа, на яких вони розташовані.

Пріоритет — число, що приписане задачі, процесу, операції і яке визначає черговість їх виконання або обслуговування.

Провайдер — організація, що має свій шлюз в Інтернеті та дає можливість іншим користувачам підімкнутися до Інтернету через цей шлюз.

Прогалинка (пробіл) — текстовий символ, що відображається порожньою позицією у разі виведення на екран або друк.

Прокручування — вертикальне чи горизонтальне переміщення
зображення у вікні екрана.

Прокси-сервер — мережевий комп’ютер, який використовується для зв’язку між інтрамережею та мережею Internet.

Протокол — набір правил, що визначає поведінку функціональних блоків під час передання даних у мережі.

Процесор — пристрій, що виконує обробку інформації та проведення розрахунків.

Растр — подання зображення у вигляді двовимірного масиву крапок (елементів растра), впорядкованих у рядки та стовпці. Для кожної крапки растра зазначається колір і яскравість.

Реєстр системний — база даних, яка містить настанови, необхідні для роботи Windows і підтримки її компонентів. Для внесення змін використовується редактор RegEdit.

Реляційна база даних — база даних, логічно організована як набір відношень (прямокутних таблиць) над ділянками визначення елементів даних.

Роздільна спроможність (здатність) — для растрових дис-
плеїв визначається кількістю крапок растра на екрані, для растрових друкувальних пристроїв — кількістю крапок растра на одиницю довжини.

Сегмент мережі — частина мережі, відокремлена маршрутизатором.

Сортування — процес упорядкування записів (за зростанням або за спаданням) відповідно до значень ключових полів.

Список ілюстрацій — перелік назв таблиць, графіків, формул, рисунків із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені.

Структура даних — засіб об’єднання декількох елементів даних в один: масив, файл, список тощо.

Файл — логічно зв’язана сукупність даних (програм, текстів, зображень) певного розміру, що має власне ім’я.

Фільтрація в мережі — процес відкидання пакета даних без переспрямування його в інший сегмент мережі відповідно до значення IP-адреси, типу протоколу або інших умов з метою зменшення трафіка або захисту інформації.

Фільтрування даних — добирання та відображення на екрані лише тих записів бази даних, які відповідають поставленій умові.

Фрагментація — поява великої кількості коротких несуміжних вільних блоків у системах динамічного розподілу пам’яті.

Фрейм — порція даних, що передається канальним рівнем мережної взаємодії.

FTP — протокол передання файлів Інтернету, який описує спосіб передання файлів з FTP-сервера клієнту FTP.

Хост-комп’ютер — комп’ютер, який має самостійне підімкнення до мережі Internet і власну адресу.

Шлюз — Інтернет-вузол, який підімкнений одночасно до двох і більше мереж різної архітектури і який виконує перетворення даних у відповідний формат під час переходу з однієї мережі до іншої.

Web-сторінка — HTML-документ, який переглядається у вікні Web-броузера.

IP-адреса — унікальна адреса комп’ютера в мережі Інтернет, яка має довжину 32 біти.

HTML — мова, за допомогою якої створюються Web-сторінки Інтернету.

TCP/IP — сукупність протоколів, що використовуються під час роботи в локальних мережах і мережі Інтернет.

TelNet — протокол, що дає змогу використовувати ресурси віддаленого комп’ютера.

URL — визначає розташування або адресу кожної Web-сторінки в Інтернеті.

UseNet — система текстових повідомлень, яка організована у вигляді категорій і підкатегорій і яка використовується для спілкування, обміну новинами між користувачами.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інформатика. Комп’ютерна техніка та програмне забезпечення. Інформаційні системи (Курс лекцій)