Головна Головна -> Підручники -> Підручник Шпори з Макроекономіки скачати онлайн-> Тести з макроекономіки

Тести з макроекономіки


1.1. Чистий прибуток від інвестування – це:

А. Валовий прибуток мінус відсотки

Б. Валовий прибуток мінус податок на прибуток

В. Валовий прибуток мінус амортизація

Г. Всі відповіді помилкові

1.2. Грошовий агрегат М1 визначається за формулою:

А. МО + поточні рахунки

Б. МО + розрахункові рахунки

В. МО + строкові депозити

Г. М2 – строкові депозити

1.3. Яка із наведених формул є правильною?

1.4. Якщо в умовах відкритої економіки S >I

А. СА <0 Б. СА>0 В. КА< 0 Г. КА > 0

1.5. Стійкий рівень капіталоозброєності забезпечується на умовах:

1.6. Якщо S > I, то має місце наступне:

А. І’< 0 Б. І’ > 0 В. І’= 0 Г. Фактичний Y > рівноважногоY

1.7. В умовах змішаної економіки закритого типу функція споживання приймає такий вигляд:

1.8. Із кривої Філіпса у короткостроковому періоді випливає висновок:

А. Безробіття та інфляція змінюються в однакових напрямах

Б. Безробіття та інфляція змінюються в протилежних напрямах

В. Зростання інфляції є ціною за зниження безробіття

1.9. Крива IS відображає:

А. Обернену залежність між Y та r

Б. Пряму залежнысть між Y та r

В. Умови рівноваги на грошовому ринку

Г. Умови рівноваги на товарному ринку

1.10. Якщо інфляція збільшиться від 10 до 15%, а номінальна відсоткова ставка зросте від 20 до 22%, то попит інвестицій:

А. Збільшиться Б. Не зміниться В. Зменшиться

1.11. Прихильники теорії економіки пропозиції пропонують:

А. Впливати податками на попит

Б. Знизити податки на прибуток

В. Впливати податками на пропозицію

Г. Підвищити податки на прибуток

1.12. В процесі економічного кругообігу підприємства виконують таку функцію:

А. Постачають ресурси Б. Отримують податки

В. Купують ресурси Г. Отримують субсидії

1.13. Мультиплікатор збалансованого бюджету визначається за формулою:

1.14. З метою забезпечення цільового приросту доходу найменш збитковим варіантом для державного бюджету є:

А. Зменшення Т Б. Збільшення G В. Збільшення Т Г. Зменшення G

1.15. Крива сукупного попиту на інвестиції зміщується вліво внаслідок:

А. Підвищення податку на прибуток

Б. Зниження відсоткової ставки

В. Зниження податку на прибуток

Г. Зростання відсоткової ставки.

1.16. В умовах рецесійного розриву:

А. Yp <Y Б. Виникає дефіцит сукупних видатків

В. Yp >Y Г. Виникає надлишок сукупних видатків

1.17. Монетариській теорії відповідає наступне положення:

А. Швидкість обертання грошей є нестабільною

Б. Фіскальна політика є ефективною

В. Швидкість обертання грошей є стабільною

1.18. Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок:

А. Підвищення податків

Б. Державного запозичення

В. Зменшення державних закупівель

Г. Зменшення трансфертів.

1.19. Крива LМ відображає:

А. Обернену залежність між Y i r

Б. Пряму залежність між Y i r

В. Умови рівноваги на грошовому ринку

Г. Умови рівноваги на товарному ринку

1.20. Чисті податки визначаються за формулою:

А. T = TR – TA Б. T = TR + TA В. T = Y. t’ – TR Тестовий модуль №2

2.1. Рахунок поточних операцій включає такі величини:

А. Чисті поточні трансферти

Б. Чисті доходи

В. Чистий імпорт капіталу

Г. Чисті капітальні трансферти

2.2. Якщо на грошовому ринку попит збільшився при сталій пропозиції, то це викличе наступне::

А. Зросте відсоткова ставка

Б. Зростуть ціни на облігації

В. Знизиться відсоткова ставка

Г. Знизяться ціни на облігації

2.3. Згідно з кейнсіанською теорією причиною циклічного безробіття є:

А. Надмірна зарплата

Б. Негнучкість ринку праці

В. Надмірна пропозиція

Г. Недостатність сукупного попиту

2.4. Якщо виробництво впало внаслідок скорочення сукупного попиту, то:

А. Структурне безробіття більше фактичного

Б. Фактичне безробіття більше природнього

В. Циклічне безробіття дорівнює нулю

Г. Циклічне безробіття більше нуля

2.5. Рівноважний ВВП визначається наступним методом:

А. Виробничим Б. Методом видатків

В. Методом “видатки-випуск” Г. Розподільчим методом

2.6. В умовах повної зайнятості збільшення сукупного попиту в короткостроковому періоді супроводжується:

А. Збільшенням реального Y

Б. Зростанням цін

В. Зменшенням безробіття

Г. Збільшенням номінального Y

2.7. Нерівність в доходах домогосподарств обумовлюється наступною причиною:

А. Економічною нестабільністю

Б. Порушенням економічної рівноваги

В. Здібностями до праці

Г. Спадщиною від попередніх поколінь.

2.8. До грошового агрегату М1 входять:

А. Поточні рахунки

Б. Строкові депозити

В. Розрахункові рахунки

2.9. В основі моделі Солоу лежить наступна передумова:

А. Амортизація = нулю

Б. Норми заощаджень є стабільною

В. Інвестиції< заощаджень

Г. Інвестиції = заощадженням

2.10. Щоб збільшити грошову пропозицію, Нацбанк повинен:

А. Продати державні облігації

Б. Підвищити резервну норму

В. Зменшити резервну норму

Г. Купити державні облігації

2.11. Із перелічених величин до складу ВВП входить:

А. Змішаний дохід Б. Чисті неприбуткові податки

В. Чисті податки Г. Трансферти

2.12. Інфляція витрат виникає в умовах, коли:

А. Збільшуються сукупні видатки Б. Зростає сукупний попит

В. Збільшуються середні витрати Г. Зростає зарплата

2.13. Якщо короткострокова рівновага порушилася внаслідок паління сукупного попиту, то її відновлення здійснюється за рахунок:

А. Зниження лише цін Б. Зниження лише цін і зарплати

В. Зниження лише зарплати Г. Всі відповіді помилкові

2.14. Цільовою функцією моделі Солоу є:

А. Зростання обсягів виробництва

Б. Зростання ефективності праці

В. Зростання капіталоозброєності праці

Г. Зростання продуктивності праці

2.15. Нацбанк може впливати на грошову пропозицію за допомогою:

А. Зміни коефіцієнта готівки

Б. Зміни норми обов’язкових резервів

В. Зміни норми додаткових резервів

Г. Зміни облікової ставки.

2.16. Рівновага в економіці досягається за умов, коли:

А. І +І’ = S Б. І = S В. І’= S Г. І’= 0

2.17. Крива споживання зміщується вправо внаслідок:

А. Зростання післяподаткового доходу

Б. Зниження цін

В. Зростання відсоткової ставки

Г. Зростання цін

2.18. Автоматична фіскальна політика забезпечує наступне:

А. Збільшення бюджетного дефіциту

Б. Повну економічну стабілізацію

В. Зменшення бюджетного дефіциту

Г. Часткову економічну стабілізацію

2.19. В умовах змішаної економіки закритого типу національні заощадження визначаються за формулою:

А. S = Y – C – G Б. S = Y – C В. S = Y – T – C

2 .20. Концепція функціональних фінансів віддає перевагу:

А. Зменшенню бюджетного дефіциту

Б. Збалансуванню бюджету

В. Економічній стабілізації

Г. Зменшенню державного боргу

Тестовий модуль №3

3.1. Предметом макроекономіки є:

А. Економічні закони Б. Продуктивні сили

В. Механізм функціонування економіки Г. Економічні ресурси

3.2. До нецінових чинників сукупного попиту відноситься наступний:

А. Зміни в економічній політиці

Б. Ефект багатства

В. Ефект чистого експорту

Г. Ефект відсоткової ставки

3 .3. В СНР внутрішню економіку відображає такий рахунок:

А. Поточних операцій Б. Виробництво

В. Нефінансових операцій Г. Капітальних операцій

3.4. До цінових чинників сукупного попитувідноситься:

А. Зміни продуктивності ресурсів

Б. Ефект багатства

В. Зміни в економічній політиці

Г. Ефект відсоткової ставки

3.5. При звільнені людини з роботи за власним бажанням виникає таке безробіття:

А. Структурне Б. Фрикційне В. Циклічне

3.6. Економічні системи відрізняються між собою:

А. Рівнем продуктивності ресурсів Б. Рівнем життя населення

В. Формою власності на ресурси Г. Рівнем зарплати

3.7. Із наведених положень правильним є наступне:

А. ВВП – це валовий випуск мінус субсидії

Б. ЧВП – це ВВП мінус амортизація

В. ВНД – це сума зовнішніх первинних доходів

Г. ВВП – це сума внутрішніх первинних доходів

3.8. До нецінових чинників сукупної пропозиції відноситься:

А. Зміна цін на ресурси Б. Ефект чистого експорту

В. Ефект відсоткової ставки Г. Зміна товарних цін

3.9. Згідно з кейнсіанською моделлю сукупної пропозиції при падінні сукупного попиту відбувається наступне:

А. Зниження лише зарплати Б. Зниження лише цін

В. Зниження прибутковості виробництва

Г. Зниження цін і зарплати

  1. Валовий національний дохід наявний – це:

А. ВНД + ЧПТз Б. ВНД – ЧПДз В. ВВП + ЧПДз

  1. Об’єктом макроекономіки є:

А. Продуктивні сили Б. Виробничі відносини

В. Приватна економіка Г. Економічна система

  1. Пиродне безробіття – це наступне безробіття:

А. Циклічне + структурне Б. Фактичне – циклічне

В. Фрикційне + структурне Г. Циклічне + фрикційне

  1. Крива Лоренця відображає:

А. Абсолютну рівність у доходах

Б. Фактичний розподіл доходів

В. Зростання капіталоозброєності праці

Г. Зростання продуктивності праці.

3.14. Якщо виникає дефіцит рахунку поточних операцій, то він покривається за рахунок:

А. Чистого експорту товарів Б. Чистого імпорту капіталу

В. Чистого експорту капіталу Г. Чистих доходів

3.15. В умовах скорочення сукупного попиту виникає таке безробіття:

А. Циклічне Б. Структурне В. Природне Г. Фрикційне

3.16. Суб’єктами змішаної економіки є:

А. Домогосподарства, ринок, держава

Б. Домогосподарства, підприємства, міністерства

В. Домогосподарства, підприємства, держава

Г. Всі відповіді помилкові

3.17. До цінових чинників сукупного попиту відноситься:

А. Ефект відсоткової ставки Б. Ефект витіснення

В. Ефект багатства Г. Зміни в економічній політиці

3.18. Гранична схильність до споживання визначаєьться за формулою:

А. с = С/S Б. c = ?C/?DI В. c = C/Y Г. c = ?C/?S

3.19. Згідно з класичною моделью сукупної пропозиції при падінні сукупного попиту відбувається наступне:

А. Зниження цін і зарплати Б. Зниження лише зарплати

В. Зниження лише цін Г. Зменшення прибутковості виробництва

3.20. в економічному кругообігу держава виконує таку функцію:

А. Отримує трансферти Б. Закуповує ресурси та продукти

В. Постачає ресурси Г. Отримує податкиПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Шпори з Макроекономіки