Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінансове право (Конспект лекцій ЛНУ) скачати онлайн-> Тема 9. Про державне мито

Тема 9. Про державне мито


Державне мито – це плата, що стягується за здійснення уповноваженими на це органами та посадовими особами юридично значимих дій та видачу ними правових документів, що мають правове значення, в інтересах платників.

Стягується з метою покриття витрат, які виникають у зв’язку з вчиненням цих юридично значимих дій.

Головна особливість державного мита – індивідуальна відплатність.

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Об’єкти справляння державного мита
Державне мито справляється:
1) із позовних заяв, заяв у справах окремого провадження, з апеляційних і касаційних скарг на рішення місцевих судів, а також за видачу судами копій документів;
2) із позовних заяв, що подаються до господарських судів, апеляційних і касаційних скарг на рішення господарських судів, і заяв кредиторів у справах про банкрутство,
3) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;
4) за реєстрацію актів цивільного стану, а також видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів актів цивільного стану;
5) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання;
6) за видачу дозволів на право полювання та рибальства;
7) за операції з об’єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах;
8) інше.

Розміри ставок державного мита
ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, встановлені відповідно до пунктів 3 та 4 статті 3 Декрету про держмито, поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами, і надходження цього мита зараховуються до відповідних бюджетів:

Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

—————————————————————–

Найменування документів і дій,    |   Розміри ставок

за  які  справляється  мито       |

—————————————————————–

1. Із  заяв і скарг, що подаються

до суду, та за видачу судом копій

документів:

а) із позовних заяв                   1 відсоток ціни позову, але

не         менше          3

неоподатковуваних мінімумів

доходів   громадян   і   не

більше 100неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян

б) із скарг за  неправомірні  дії     0,2      неоподатковуваного

органів  державного управління     мінімуму доходів громадян

і службових осіб, що ущемляють

права громадян

в) із     позовних    заяв    про     0,5      неоподатковуваного

розірвання шлюбу                   мінімуму доходів громадян

із позовних      заяв      про     1 неоподатковуваний мінімум

розірвання повторного шлюбу        доходів громадян

у разі    поділу   майна   при     мито           визначається

розірванні шлюбу                   відповідно до  ціни  позову

згідно   з  підпунктом  “а”

цього пункту

д) із позовних заяв про зміну або     0,5       неоподатковуваного

розірвання    договору   найму     мінімуму доходів громадян

житлових    приміщень,     про

продовження  строку  прийняття

спадщини,    про    скасування

арешту  на  майно  та  з інших

позовних   заяв    немайнового

характеру  (або  таких, що  не

підлягають оцінці)

е) із   заяв  (скарг)  у  справах     0,5      неоподатковуваного

окремого провадження               мінімуму доходів громадян

ж) із  позовних  заяв про розгляд

питань   захисту    честі    та

гідності:

із позовних   заяв  немайнового    1 неоподатковуваний мінімум

характеру                          доходів громадян

із позовних      заяв      про     1 відсоток ціни позову, але

відшкодування        моральної      не         менше          1

(немайнової)  шкоди  з   ціною     неоподатковуваного мінімуму

позову          до         100     доходів громадян

неоподатковуваних    мінімумів

доходів громадян

із позовних      заяв      про     5 відсотків ціни позову

відшкодування        моральної

(немайнової)   шкоди  з  ціною

позову    від  100  до  10 000

неоподатковуваних    мінімумів

доходів громадян

із позовних      заяв      про     10 відсотків ціни позову

відшкодування        моральної

(немайнової)  шкоди  з   ціною

позову       понад      10 000

неоподатковуваних    мінімумів

доходів громадян

з) із апеляційних скарг на рішення    50 відсотків  ставки,що

судів і скарг на  рішення,  що     підлягає сплаті при поданні

набрали законної сили              позовної заяви, іншої заяви

й  скарги,  а  з   майнових

спорів – ставки, обчисленої

виходячи з оспорюваної суми

2. Із заяв, що подаються до

господарських судів:

а) із  позовних  заяв  майнового      1 відсоток ціни позову, але

характеру                         не         менше          6

неоподатковуваних мінімумів

доходів   громадян   і   не

більше                  1500

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян

б) із  позовних   заяв   немайнового

характеру,  в  тому числі із заяв

про визнання недійсними  повністю

або частково актів ненормативного

характеру; із заяв кредиторів про

порушення  справ про банкрутство,

а також із заяв  кредиторів,  які

звертаються  з майновими вимогами  5    неоподатковуваних

до боржника після оголошення  про  мінімумів доходів гро-

порушення справи про банкрутство   мадян

в) із позовних заяв у  спорах,  що

виникають  під час укладання,

зміни або розірвання господарських 5   неоподатковуваних

договорів                          мінімумів    доходів

громадян

г) із  апеляційних і касаційних        50 відсотків   ставки,

скарг на рішення та постанови,     що  підлягає  сплаті у

а також заяв про їх перегляд       разі  подання   заяви,

за нововиявленими обставинами      для  розгляду  спору в

першій інстанції, а із

спорів  майнового  ха-

рактеру – 50 відсотків

ставки, обчисленої ви-

ходячи  з  оспорюваної

суми

3. За  нотаріальні  дії,   вчинювані

державними нотаріальними конторами і

виконавчими  комітетами   сільських,

селищних,   міських   Рад   народних

депутатів:

а) за     посвідчення   договорів

відчуження  нерухомого майна      1 відсоток суми договору, але

не       менше         одного

неоподатковуваного   мінімуму

доходів громадян

б) за     посвідчення     договорів

відчуження  земельних   ділянок,

які    перебувають  у  власності

громадянина,   що  здійснює таке

відчуження                       1 відсоток суми договору, але

не       менше         одного

неоподатковуваного   мінімуму

доходів громадян

г) за     посвідчення     договорів

відчуження транспортних засобів,

інших   самохідних    машин    і

механізмів:

дітям, одному з подружжя, батькам   1 відсоток суми  дого-

вору,  не нижчої дійс-

ної  вартості   транс-

портного засобу, іншої

самохідної машини, ме-

ханізму

іншим особам                             5   – ” –

є) за посвідчення заповітів            0,05   неоподатковуваного

мінімуму  доходів громадян

і) за посвідчення доручень на  право

користування і      розпорядження

транспортними засобами:

дітям, одному з подружжя, батькам  0,1 неоподатковуваного

мінімуму доходів громадян

іншим громадянам                        0,3     – ” –

ї) за посвідчення загальних доручень  мито визначається   за

на   право  користування  майном,  ставками, передбачени-

включаючи транспортні засоби       ми відповідно підпунк-

тами “и” або “і” цього

пункту

й) за посвідчення інших доручень      0,02 неоподатковуваного

мінімуму доходів громадян

н) за засвідчення вірності перекладу       0,3     – ” –

документа з  однієї  мови на іншу

(за сторінку)

п) за засвідчення вірності копій      0,01 неоподатковуваного

документів та витягів з них        мінімуму доходів громадян

(за сторінку)

5. За вчинення актів цивільного

стану:

а) за реєстрацію шлюбу                0,05 неоподатковуваного

мінімуму доходів громадян

б) за реєстрацію розірвання шлюбу:

за взаємною згодою подружжя,            0,5    – ” –

яке не має неповнолітніх дітей

на підставі рішення суду, якщо     від 0,5 до 1 неоподат-

обоє з подружжя перебувають  у     ковуваного    мінімуму

першому шлюбі                      доходів громадян  –  з

одного   або  обох  із

подружжя

на підставі рішення суду, якщо     від 1 до 1,5 неоподат-

одне з подружжя перебуває у        ковуваного    мінімуму

повторному шлюбі                   доходів  громадян –  з

одного   або  обох  із

подружжя

з особами,  визнаними в установ-   0,03 неоподатковуваного

леному  порядку безвісно відсут-   мінімуму доходів громадян

німи або недієздатними   внаслі-

док душевної хвороби чи недоумс-

тва,  або з особами, засудженими

за скоєння злочину до позбавлен-

ня волі на строк не менше  трьох

років

в) за  реєстрацію  зміни  прізвища,        0,3    – ” –

імені та по батькові (крім зміни

у разі реєстрації шлюбу)

г) за  реєстрацію  повторної   зміни       3      – ” –

прізвища,  імені  та по батькові,

не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

6. За вчинення інших дій:

а) за видачу паспорта громадянина

України:

у разі обміну нині чинного         0,2 неоподатковуваного

паспорта                          мінімуму доходів громадян

б) за  видачу  паспорта  громадянина

України для  виїзду за кордон або

продовження строку дії цього пас-

порта:

на території України                    10      – ” –

Пільги щодо сплати державного мита

Від сплати державного мита звільняються:
1) позивачі – робітники та службовці – за позовами про стягнення заробітної плати й за іншими вимогами, що випливають з трудових правовідносин;
2) позивачі – за позовами про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю годувальника;
3) позивачі – за позовами про стягнення аліментів;
4) сторони – із спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків, заподіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним застосуванням такого заходу, як взяття під варту, або незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, а також пов’язаних з виплатою грошової компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” ;
5) позивачі – за позовами про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;
6) державні і громадські органи, підприємства, установи, організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб,
7)споживачі – за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав;

Зарахування державного мита до бюджету

Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до місцевого бюджету, крім мита, що справляється з позовних заяв, які подаються до господарського суду, із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами, яке зараховується до державного
бюджету України.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінансове право (Конспект лекцій ЛНУ)