Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Види аудиторських висновків

Види аудиторських висновків


Висновок аудитора може бути позитивним, умовно-позитивним, негативним. Аудитор може також відмовитися від надання висновку. При цьому він викладає свою думку у звіті іншої форми. У трьох останніх випадках висновок має містити короткий виклад аргументів, що обґрунтовують думку аудитора. У разі необхідності уточнення цих аргументів можливі посилання на інші документи, надані аудитором клієнту, які містять докладнішу інформацію.
Безумовно позитивний висновок складають у разі, коли, на думку аудитора, дотримані такі умови:
– аудитор отримав вичерпну інформацію і пояснення, необхідні для проведення аудиту;
надана інформація є достатньою для відображення реального стану суб’єкта перевірки;
– є адекватні дані з усіх питань, суттєвих з погляду достовірності та повноти змісту інформації;
– фінансову документацію складено згідно з прийнятою суб’єктом перевірки системою бухгалтерського обліку, яка відповідає існуючим законодавчим і нормативним вимогам;
– звітність ґрунтується на достовірних облікових даних, які не містять суперечностей;
– форма звітності відповідає затвердженій у встановленому порядку.
Безумовно позитивний висновок беззаперечно і чітко виявляє задоволення аудитора станом обліку та звітності у суб’єкта перевірки. Безумовно позитивний висновок складається з використанням формулювань “задовольняє вимогам”, “належним чином становить”, “дає достовірне й дійсне уявлення”, “достовірно відображає”, “перебуває у відповідності з”, “відповідає”.
Якщо під час перевірки в аудитора виникли заперечення або сумніви щодо правильності тих чи інших використаних суб’єктами перевірки рішень, але аудитору було подано аргументоване й переконливе обґрунтування цих рішень, то у своєму висновку аудитор не зобов’язаний згадувати ці рішення й така ситуація не змінює безумовності позитивного висновку.
Аудитор не може видати безумовно позитивний висновок у випадку виникнення будь-яких з наведених нижче обставин:
– невпевненість (аудитор не може сформулювати думку);
– незгода (аудитор може сформулювати думку, але вона суперечить даним перевіреної фінансової інформації).
Причини невпевненості:
– обмеження в обсязі аудиторської роботи у зв’язку з тим, що аудитор не може одержати всю необхідну інформацію й пояснення (наприклад, через незадовільний стан обліку), не має можливості виконати всі необхідні аудиторські процедури (наприклад, через обмеження у часі);
– ситуаційні обставини, невпевненість у правильності висновку щодо даної ситуації (наприклад: спірна ситуація; довгостроковий контракт, довгострокова програма; багато варіантність управлінського або технологічного рішення).
Причини незгоди:
– неприйнятність систем або методів обліку;
– розходження у судженнях стосовно відповідності фактів або сум у фінансовій звітності даного обліку;
– незгода зі ступенем та способом відображення фактів в обліку та звітності;
– невідповідність проведення або оформлення операцій законодавству й іншим вимогам.
Наявність будь-якого ступеня невпевненості або незгоди є і підставою для відмови від безумовно позитивного висновку. Подальший вибір виду висновку залежить від ступеня невпевненості або незгоди: нефундаментальний або фундаментальний.
Невпевненість або незгода стають фундаментальними у тому разі, якщо вплив факторів, які викликали невпевненість чи незгоду, на фінансову інформацію такий великий, що може суттєво перекручувати справжній стан справ у цілому або в основному. Слід також враховувати сукупний ефект усіх невпевненостей та незгод.
Наявність нефундаментальних непевностей та незгод дає аудитору підстави сформулювати умовно позитивний висновок із зауваженнями. Наявність фундаментальної незгоди є підставою для виконання негативного висновку.
У всіх випадках, коли аудитор формулює висновок, який відрізняється від безумовно позитивного, він має дати опис усіх суттєвих причин свого судження (невпевненості та незгоди). Ця інформація повинна бути коротко викладена в окремому розділі висновку, який передує формулюванню висновку, або відмові від висновку.
Тут можна послатися на більш детальне висвітлення зазначених моментів в іншій документації, що надається клієнту.
Якщо аудитор видає умовно позитивний висновок і заперечення, пов’язані з наявністю нефундаментальної невпевненості, то він формулює відмову від свого висновку з конкретного питання (на підставі наведених раніше аргументів), а в останньому висловлює своє судження за допомогою тих самих формулювань, що й для безумовно позитивного висновку.
Якщо заперечення у висновку, пов’язані з наявністю нефундаментальної незгоди, аудитор формулює цю незгоду з конкретних моментів (висловлює свої міркування на підставі наведених раніше аргументів), а за відсутності цих моментів висловлює позитивне судження. Окремим випадком є ситуація, коли прорахунки, відхилення, які виявлені аудитором під час перевірки, були ліквідовані до моменту складання аудиторського висновку. У цьому разі також є підстави для видання умовно позитивного висновку. Аудитор робить застереження, що показники звітності є достовірними з урахуванням цих відхилень за станом на відповідну дату (яка передує даті складання аудиторського висновку).
Якщо аудитор на підставі наведених аргументів дає негативний висновок, він складає його з використанням формулювань: “не відповідає вимогам”, “перекручує справжній стан справ”, “не дає справжнього уявлення”, “не відповідає”, “суперечить”. Якщо аудитор відмовляється дати свій висновок про звітність, він вказує на неможливість на підставі наведених аргументів сформулювати висновок про стан справ.
За різних обставин стандартна форма аудиторського висновку може змінюватися. Усі зміни стандартного позитивного висновку називаються відхиленням від нього. Для опису різноманітних відхилень використовуються такі терміни:
– обмеження;
– модифікація;
– доповнення.
На обмеження у висновку вказують тоді, коли пояснюються моменти невідповідності аудиторської перевірки українським нормативам аудиту через відсутність інформації або відхилення від принципів обліку. Висновок з обмеженнями відображає такі моменти:
-відзив про відхилення від діючих в Україні принципів обліку;
– відзив про обмежений масштаб аудиторських процедур;
-неможливість надання аудиторського висновку у зв’язку з порушенням незалежності аудитора;
-неможливість надання аудиторського висновку, який би підтверджував достовірність звітності у зв’язку з неадекватністю достовірної інформації.
В аудиторському висновку необхідно описати будь-який брак інформації, що виник у результаті неможливості виконати необхідні за даних обставин аудиторські процедури.
Здебільшого це неможливість підтвердити дебіторську заборгованість, перевірити наявність матеріальних запасів, отримати інформацію про інвестиції. Клієнт може не дозволити підтвердження важливих рахунків дебіторської заборгованості через розсилання на адресу дебіторів своїх запитів. Якщо ці проблеми можливо вирішити, зібравши необхідну інформацію за допомогою альтернативних процедур, то аудитор зобов’язаний це зробити, і в аудиторський висновок не треба вносити обмежень.
У цьому разі створюється позитивний висновок. Наприклад, дебіторську заборгованість можна перевірити з використанням альтернативної процедури підтвердження платежів, отриманих після дати складання звіту.
Можна провести інвентаризацію матеріальних цінностей навіть після дати складання звітності підприємства.
Викладене свідчить про те, що масштаб перевірки має забезпечувати отримання достовірної інформації про стан справ суб’єкта, що перевіряється, дати можливість аудитору сформулювати обґрунтований висновок про його реальний фінансовий стан.
Модифікація аудиторського висновку. Аудиторський висновок є модифікованим, якщо містить додаткові пояснення, але у самому висновку про обмеження не йдеться.
Як правило, модифікований аудиторський висновок має такі моменти:
– визнання або невпевненість у безперервній діяльності підприємства;
– зміни принципів обліку протягом періоду перевірки;
– виправлення, які необхідно внести в облік підприємства за результатами аудиту;
– опис принципів обліку, які відрізняються від діючих в Україні принципів обліку (у позитивному висновку);
– роз’яснення з приводу використання висновків інших аудиторів;
– пояснення про попередні аудиторські висновки. Доповнення до аудиторських висновків. Аудиторський висновок вважається розширеним, коли, крім стандартних висловлювань, він містить коментарі до інформації, яка не входить в основну звітність, а саме:
– додатковий параграф, де акцентується увага на важливій інформації;
– вказівки на відсутність поквартальних даних або відсутність аналітичного обліку;
– вказівки на невідповідність іншої інформації, яка входить у пакет звітності, даним перевірених звітів (невідповідність даних інформації у пояснювальній записці даним балансу).
Якщо існує значна неясність стосовно оцінки заборгованості за податками, підписаними контрактами, можливості повернення грошових коштів для погашення витрат постачальників (підрядників), результату судових процесів, важливих обставин тощо, це необхідно чітко і повно роз’яснити. Аудитори повинні викласти ці пояснення в кінці аудиторського висновку, виділивши додатковий параграф (розділ), щоб привернути увагу споживачів аудиторського висновку до існуючої неясності. Висновок з цими поясненнями буде позитивним.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)