Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Варіанти складання аудиторського висновку

Варіанти складання аудиторського висновку


Варіант 1. Стандартна форма позитивного аудиторського висновку.
Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми (аудитора)
(назва фірми, ім’я та прізвище аудитора)________Згідно з договором № __ від __ січня 200_ р. ми перевірили баланс (назва підприємства) на 01.01.200_ р., що додається, і відповідні звіти про прибутки і збитки, рух основних виробничих фондів, які характеризують зміни фінансового стану за рік, що завершився 31.12.200_ р. Відповідальність за цю звітність несе керівництво компанії. У наші обов’язки входить підготовка висновку за даними аудиторської перевірки цієї звітності.
Перевірку здійснено відповідно до нормативів аудиту, що чинні в Україні. Згідно з ними ми спланували та провели аудиторську перевірку з метою збирання достатніх доказів того, що фінансові звіти підприємства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок. За допомогою тестів було перевірено інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, який покладено в основу звітності.
Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, які використовувалися підприємством, розглянуто принципи оцінки матеріальних статей балансу, застосовані керівництвом підприємства, і звітності в цілому.
Ми вважаємо, що зібраної під час перевірки інформації достатньо для складання висновку.
Ми підтверджуємо, що надана інформація дає повне уявлення про реальний склад активів і пасивів суб’єкта перевірки.
Господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим актам і нормативним вимогам.
Звітність складена за справжніми даними бухгалтерського обліку і достовірно відображає в усіх суттєвих характеристиках фактичний фінансовий стан підприємства, що перевіряється на “__” ____200_ р. з “__” ____ 200_ р. до “__” ______200_р.
Підпис від імені аудиторської фірми
Адреса аудиторської фірми
Номер і свідоцтво на аудиторську діяльність
Печатка
Дата.
Варіант 2. Безумовно позитивний висновок.
В результаті проведення аудиту встановлено, що надана інформація дає повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб’єкта перевірки. Господарська і фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
Звітність складена за справжніми даними бухгалтерського обліку і достовірно відображає в усіх аспектах фактичний фінансовий стан суб’єкта перевірки на “__” ______ 200_ р. за результатами операцій за період з “__” ______ 200_ р. до “__” ____ 200_ р.
Варіант 3. Умовно позитивний висновок (є нефундаментальна невпевненість).
У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються _
_________ через________________________
аудитор не може висловити думку щодо зазначених моментів. Проте вони мають обмежений вплив на стан справ підприємства, яке перевіряється, у цілому і не перекручують його дійсний фінансовий стан.
У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що, за винятком згаданих обмежень, надана інформація у всіх суттєвих аспектах свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фінансовий стан на “__” ________200_ р. за результатами операцій за період з “__” ____ 200_ р. до “__” _____ 200_ р.
Варіант 4. Умовно позитивний висновок (існує нефундаментальна незгода).
Під час проведеної перевірки встановлено, що операції з __
здійснені (оформлені) з порушенням установленого порядку __
(які саме положення порушені і в чому суть порушень)
Більш детально наведені факти розглянуто в __________
(назви документів)
Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового стану підприємства, що перевіряється.
У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фактичне становище на “_”______ 200_ р. за результатами операцій за період з “__”_____ 200_ р. до “__” _____ 200_ р.
Варіант 5. Негативний аудиторський висновок. У результаті проведення аудиту встановлено, що протягом перевіреного періоду підприємством були допущені такі порушення:
Більш детально зазначені факти розглянуто в _________.
(назви документів)
Ці порушення суттєво перекручують реальний стан справ у цілому. Прийнята система бухгалтерського обліку не відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
Цифровий матеріал, викладений у звітності суб’єкта перевірки, не відповідає обліковим даним _________(в чому саме).
Отже, дані бухгалтерського обліку та звітності не дають достовірного уявлення про дійсний фінансовий стан суб’єкта перевірки на “__” ______ 200_ р.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)