Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Аудит обліку операцій з основними засобами

Аудит обліку операцій з основними засобами


На початку аудиту слід організувати і забезпечити в присутності аудитора повну інвентаризацію всіх основних засобів. Для цього за наказом керівника підприємства комісія, яка перевіряє основні засоби і відображає їх в інвентаризаційних описах у вартісному виразі, вказує повну їх назву і призначення, інвентарні номери та інші технічні й експлуатаційні показники. Звертається увага на наявність недіючого, некомплектного та надлишкового обладнання, з’ясовуються причини такого становища і даються відповідні пропозиції щодо усунення недоліків. Інформацією, що характеризує використання основних засобів, є показники фондовіддачі та фондомісткості, які слід правильно визначити. Оцінка об’єктів, які не взяті на облік, визначається технічним станом з оформленням відомостей про оцінку та знос відповідними документами. Якщо основні засоби були поновлені, реконструйовані, розширені або переобладнані і від цього змінилося основне їх призначення, то вони заносяться в опис під назвою, яка відповідає новому призначенню. Коли буде встановлено, що виконані роботи капітального характеру (добудова поверхів, прибудова нових приміщень або часткова ліквідація будинків і споруд) не відображені в обліку, комісія повинна визначити суму підвищення або зниження первинної їх вартості. Основні засоби, які непридатні для експлуатації і не підлягають відновленню, а також ті, які ремонтуються, включаються в окремий інвентаризаційний опис.
Джерелами інформації операцій з основними засобами є:
– Положення, (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, баланс (форма 1);
– акт введення в експлуатацію;
– звіт про фінансові результати та їх використання (форма 2);
– звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма 3);
– накладна на внутрішнє переміщення;
– 03-2 “Акт приймання-здавання відремонтованих реконструйованих і модернізованих об’єктів”;
– 03-6 інвентарна картка обліку основних засобів;
– 03-3 “Акт на списання основних засобів”;
– 03-7 “Опис інвентарних карток обліку”;
– 03-4 “Акт на списання автотранспортних засобів”;
– картка руху основних засобів;
– 03-9 інвентарні списки за місцем надходження основних засобів та їх експлуатації;
– акт ліквідації основних засобів;
– акт інвентаризації та розрахункові таблиці результатів (порівняльна відомість);
– кошториси та завдання чи плани капітального ремонту основних засобів;
– відомості дефектів на проведення капітальних ремонтів;
– 03-14, 15, 16 розроблювальні таблиці з розрахунку амортизації та зносу основних засобів;
– відповідні облікові відомості та журнали;
– інші звітні форми.
Підставою для відображення операцій в інвентарній картці служать акти форми 03-1, 03-2, 03-3, 03-4.
Основними завданнями і метою аудиту є перевірка:
– збереження основних засобів; дотримання правил оформлення операцій із надходженням, переміщенням, вибуттям та ліквідацією основних засобів;
– правильність нарахування і використання амортизаційних відрахувань;
– законність витрат на поточний та капітальний ремонти;
– використання завдань чи плану з капітальних вкладень та ведення обліку основних засобів.
Усі об’єкти основних засобів мають бути закріплені за матеріально-відповідальними особами. З цією метою вартість закріплених за матеріально-відповідальними особами основних засобів за даними інвентарних списків порівнюється з залишком рахунку їх на початок аудиту.
Важливим моментом для аудиту є встановлення, у який спосіб зараховуються основні засоби на баланс за справедливою вартістю сторін.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)