Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Розділ ІV. Звітність бюджетних установ, затверджена органами Державного Казначейства України

Розділ ІV. Звітність бюджетних установ, затверджена органами Державного Казначейства України


Основні терміни і поняття: розпорядники бюджетних коштів, єдині форми звітності, захищені статті видатків бюджету, звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України, звіт про виконання Державного бюд­жету України, звіт про рух грошових коштів, інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України, звіт про бюджетну заборгованість, звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України, інформація про стан державного боргу, звіт про кредит та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань, зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання місцевих бюд­жетів, інша інформація, визнана Кабінетом Міністрів України, необхідна для пояснення звіту.

Баланс: його зміст, побудова та методика заповнення

Для керівництва бюджетною установою або організацією потрібно мати достовірну та вичерпну інформацію про загальний обсяг і використання коштів, джерела їх утворення, стан та розміщення цих коштів. Такі дані отримують за допомогою одного з елементів методу бухгалтерського обліку — бухгалтерського балансу (від фр. balanes — терези).

Баланс відображає фінансове становище підприємства на певну дату, тому його іноді називають звітом про фінансове становище підприємства (С. Ф. Голов).

Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан установи, що відображає її активи, пасиви та капітал в синтезованому вигляді на певну дату (Р. Т. Джога).

Бухгалтерський баланс — це спосіб узагальненого відображення та економічного групування засобів господарства за їхніми видами та джерелами утворення в грошовій оцінці на відповідний момент, як правило, на перше число місяця. Баланс будується у формі таблиці, що складається з двох частин: ліва — актив, права — пасив (М. В. Кужельний).

В економічній літературі мають місце й інші визначення балансу:

«Баланс — форма відображення рівноваги взаємопов’язаних величин, які знаходяться в постійній зміні. Баланс складається на визначену дату у вигляді матриці, поділеної на дві частини» (Тлумачний словник бухгалтера).

«Бухгалтерський баланс являє собою спосіб групування та відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів та джерел їх утворення на визначену дату» (А. М. Кузьмінський).

«Баланс — це групування інформації на початок і кінець звітного періоду, тобто підсумок господарських операцій на певну звітну дату» (В. О. Мец).

«Бухгалтерський баланс — це спосіб відображення господарських засобів та джерел, які дозволяють одержати інформацію про стан цих об’єктів на визначений момент часу» (В. Ф. Палій).

«Звітний баланс: звіт про фінансовий стан на заданий день, в якому детально описуються активи (чим володіє бізнес і що він використовує для ведення справ), пасиви (кошти фірми, отримані в борг у кредиторів з метою підтримки активів)» (Рей Вандер Віл, В. Ф. Палій).

«Бухгалтерський баланс — це спосіб економічного групування і узагальненого відображення стану засобів підприємства за їх функціональною роллю в процесі відтворення і цільовим призначенням на певну дату в грошовій оцінці.

«Актив» і «Пасив» — це не тільки бухгалтерські терміни, але й поняття, що мають економічний та юридичний зміст.

В економічному розумінні пасив балансу — це сума вартостей, одержаних з різних джерел (від держави, банківських установ, різних організацій, осіб) для певної мети, а актив — це конкретні форми існування цих вартостей (матеріали, продукція, кошти та ін.) на звітну дату» (О. П. Скирпан, В. М. Олійник, М. С. Палюх).

«Бухгалтерський баланс — це прийнятий у системі бухгалтерського обліку спосіб відображення стану засобів підприємства і джерел їх утворення у грошовому вимірнику» (В. В. Сопко).

«Бухгалтерський баланс — це метод групування і відображення засобів господарства в двох розрізах за речовим складом, розміщенням та використанням та джерелами їх утворення — в гро-шовій оцінці на визначену дату» (П. П. Немчінов).

«Бухгалтерський баланс являється способом групування та узагальненого відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів та їх джерел на визначену дату» (М. І. Вейсман).

«Бухгалтерський баланс — це спосіб відображення господарських засобів та джерел, які дозволяють отримати інформацію про стан цих об’єктів на визначений момент часу» (Я. В. Соколов).

«Бухгалтерський баланс є способом економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господар-ських засобів за складом і розміщенням та джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату» (Н. М. Грабова).

«Бухгалтерський баланс бюджетної організації — це метод групування та відображення коштів бюджетної установи за видами або розміщенням і використанням та джерелами їх утворення в грошовій оцінці на визначену дату» (Є. П. Дідков).

Стаття балансу — це складова активу та пасиву балансу, яка характеризує групу економічно однорідних господарських коштів або джерел їх утворення.

Статті балансу, у свою чергу, об’єднуються в економічно однорідні групи господарських коштів та джерел їх утворення — розділи балансу.

Актив балансу завжди дорівнює пасиву балансу. Це пояснюється тим, що в активі та пасиві відображено одні й ті самі кошти: в активі — за видами, в пасиві — за джерелами утворення. Наявність такої рівності, що є основним критерієм бухгалтерського балансу, підтверджує, що бухгалтерський баланс складено вірно.

Актив балансу бюджетної установи складається з трьох розділів: І — необоротні активи; ІІ — оборотні активи; III — витрати.

У пасиві балансу відображаються джерела утворення коштів. Основним джерелом утворення коштів бюджетної установи є бюджетне фінансування. Окремі бюджетні установи мають доходи, отримані як плата за послуги та за іншими джерелами й іншими надходженнями, котрі є джерелами цільового фінансування. Пасив балансу також складається з трьох розділів:

І — власний капітал;

ІІ — зобов’язання;

ІІІ — доходи.

У пасиві балансу показуються також фонди в необоротних активах, малоцінних та швидкозношуваних предметах, результати виконання кошторису.

Структура балансу бюджетної установи суттєво відрізняється від структури балансу госпрозрахункового підприємства.

Технологія отримання балансу така.

У бухгалтерському балансі відображаються всі кошти бюджетної установи на визначену дату. По закінченні місяця в облікових регістрах підраховуються обороти та виводяться залишки на початок наступного місяця. Потім складаються оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку; їх дані звіряються з відповідними рахунками синтетичного обліку книги «Журнал-головна». Далі у бухгалтерському балансі виконується узагальнення коштів.

Баланс за рік складається на підставі залишків книги «Журнал-головна» та здійснених річних заключних оборотів щодо списання доходів і видатків бюджетної установи за відповідний рік.

Таблиця 4.1

ЗАЛИШКИ ПО СУБРАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КНИГИ «ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА» N-ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИДО ЗАКЛЮЧНИХ ОБОРОТІВ станом на _________

(грн)

Код Назва рахунку Залишки за
дебетом кредитом
103 Будинки та споруди 251 025,00
104 Машини та обладнання 706 291,00
105 Транспортні засоби 41772,00
106 Інструменти, прилади та інвентар 18 103
112 Бібліотечні фонди 2 116,02
113 Малоцінні необоротні матеріальні активи 55 823,28
114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття 2 594,90
117 Інвентарна тара 4 868,00
121 Авторські та суміжні з ними права 750,00
131 Знос основних засобів 593 015,50
132 Знос інших необоротних матеріальних активів 4293, 00
133 Знос нематеріальних активів 113
221 Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації 1 202,50

Закінчення табл. 4.1

Код Назва рахунку Залишки за
дебетом кредитом
231 Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей 86 276,57
234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя 20 768,28
238 Запасні частини до машин і обладнання 2 042,79
323 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги 178 899,91
331 Грошові документи в національній валюті 7 677,30
401 Фонд у необоротних активах за їх видами 485 921,70
411 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами 1 202,50
431 Результати виконання кошторису за загаль-ним фондом 2 387,92
432 Результат виконання кошторису за спе-ціальним фондом 280 897,26
651 Розрахунки за платежами і податками в бюджет 15 168,69
641 Розрахунки з пенсійного забезпечення 4,66
701 Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи 349 643,84
711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 354 046,83
713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 8 330,00
801 Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи 285 899,66
811 Видатки за іншими джерелами власних надходжень 385 872,68
813 Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду 12 704,63
Усього по балансу 2 079 856,21 2 079 856,21


Таблиця 4.2

РІЧНІ ЗАКЛЮЧНІ ОБОРОТИ ЩОДО СПИСАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

№ з/п Зміст операцій Кореспондентські рахунки Сума, грн
за дебетом за кредитом
1 Списано отриманих за поточний рік доходів загального фонду бюджету 701 431 349 643,84
2 Списано отриманих за поточний рік доходів спеціального фонду бюджету:
— доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 711 432 354046,83
— доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 713 432 8330,00
3 Списано видатків поточного року, проведених за рахунок коштів загаль-ного фонду бюджету 431 801 285 899,66
4 Списано видатки спеціального фонду:
— видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 432 811 385 872,68
— видатки за іншими надходженнями спеціального фонду 432 813 12 704,68

Перед складанням річного звіту організації проводять інвентаризацію матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків, про що було сказано раніше, та роблять річне закриття рахунків. Порядок здійснення річних заключних оборотів щодо доходів та видатків бюджетних установ наведені в Інструкції Державного казначейства України про порядок складання річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів. Необхідність обумовлена тим, що кошториси установи складаються на рік, який збігається з бюджетним роком, а в наступному році фінансування установи проводиться з бюджету нового року.

При закритті рахунків фактичні витрати організації (за винятком сум нарахованої заробітної плати працівникам і службовцям за другу половину грудня, які переходять на баланс наступного року), витрати по закінчених і прийнятих в експлуатацію нового будівництва і реконструкції, витрати на капітальний ремонт будівель, а також суми закритих 31 грудня невикористаних асигнувань на витрати установ, некапітальні вкладення списуються на відповідні рахунки. Ці операції оформлюються бухгалтерськими записами, при цьому всі рахунки, з яких проводиться асигнування, дебетуються, а всі рахунки, з яких здійснюється списання, кредитуються. Витрати по спеціальних коштах, закінчених і прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва і капітального ремон-у, проведені за рахунок спеціальних коштів, списуються за рахунок доходів по спеціальних коштах. До закриття рахунків поточного обліку складається спочатку баланс на 31 грудня, в якому відображаються операції за грудень і додаткові проводки, які випливають з річної інвентаризації.

Бухгалтерські проводки, які складаються при закритті рахунків, оформляються такими записами.

Таблиця 4.3

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РІЧНИХ ЗАКЛЮЧНИХ ОБОРОТІВ ЩОДО СПИСАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА РІК

№ з/п Зміст операцій Номери субрахунків
За дебетом За кредитом
1 Списуються отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету 701, 702, 681 431
2 Списуються отримані за поточний рік доходи спеціального фонду бюджету:
2.1 доходи за коштами, отриманими як плата за послуги (надходження, що отримані уста-новою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна), що за кошторисом відносяться до поточного бюджетного року 711 432

Продовження табл. 4.3

№ з/п Зміст операцій Номери субрахунків
За дебетом За кредитом
2.2 доходи за коштами, отриманими як плата за послуги, що відносяться до наступного бюджетного року і не були розмежовані у поточному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік, тощо) 711 716
2.3 доходи за коштами, отриманими як плата за послуги, що отримані в минулому бюд-жетному році, але які були використані в поточному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік, тощо), якщо установою застосовувався в 2004 році субрахунок 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів» 716 432
2.4 доходи за іншими джерелами власних надходжень (надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи) 712 432
2.5 доходи за іншими надходженнями спеціаль-ного фонду 713 432
2.6 доходи, спрямовані на покриття видатків загального фонду 715 432
2.7 доходи спеціального фонду установи, що отримані від установи вищого рівня або нижчого рівня за внутрішніми розрахунками 682 432
2.8 доходи від здійснення діяльності виробничих (навчальних) майстерень, підсобних господарств, за договорами з науково-дослідних робіт тощо 721, 722, 723 432
3 Списується сума податкового кредиту, накопиченого протягом поточного бюджетного ро-ку на субрахунку 741 «Інші доходи бюджетних установ» (якщо такий порядок відображення операцій застосовувався установою) 431 801, 802

Продовження табл. 4.3

№ з/п Зміст операцій Номери субрахунків
За дебетом За кредитом
4 Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету:
4.1 видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 432 811
4.2 витрати (виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) господарств, на науково-дослідні роботи за договорами, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку матеріалів) за закінченими та зданими роботами 432 821, 822, 823, 824, 825
Витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими роботами, заключними оборотами за рік не списуються
4.3 видатки за іншими джерелами власних надходжень 432 812
4.4 видатки за іншими надходженнями спеціаль-ного фонду 432 813
5 Списується вартість переоцінених запасів та матеріалів 441 431, 432
6 Списуються нараховані курсові різниці: 442 431, 432
6.1 додатний результат 431, 432 442
6.2 від’ємний результат

БАЛАНСна ______________ року

Форма № 1

Установа Військова частина Коди
за ЄДРПОУ 08108487
Код відомчої класифікації видатків 210 за СПОДУ 04084
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн
АКТИВ Кодрядка На початок року На кінець кварталу
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 110 637
знос 111 113
первісна вартість 112 750
Основні засоби:
залишкова вартість 120 84 533 424 175
знос 121 42 254 593 016
первісна вартість 122 126 787 1 017 191
Інші необоротні матеріальні активи:
залишкова вартість 130 13 692 61 109
знос 131 4293
первісна вартість 132 13 692 65 402
Незавершене капітальне будівництво 140
II. Оборотні активи
Матеріали і продукти харчування 150 53 794 109 088
Малоцінні та швидкозношувані предмети 160 1270 1203
Інші запаси 170

Продовження балансу

АКТИВ Кодрядка На початок року На кінець кварталу
Дебіторська заборгованість 180 6468 15 169
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги 181
Розрахунки з податків та платежів 182 6468 15 169
Розрахунки зі страхування 183
Розрахунки з відшкодування завданих збитків 184
Розрахунки за спеціальними видами платежів 185
Розрахунки з підзвітними особами 186
Розрахунки за іншими операціями 187
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей 190
Розрахунки за окремими програмами 200
Короткострокові векселі одержані 210
Інші кошти 220 781 7677
Грошові кошти в дорозі 230
Рахунки в банках 240
Рахунки загального фонду 241
Рахунки спеціального фонду 242
Рахунки в іноземній валюті 243
Інші поточні рахунки 244
Рахунки в казначействі загального фонду 250
Рахунки в казначействі спеціального фонду 260 222 242 178 900
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги 261 216 952 178 900
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 262

Продовження балансу

АКТИВ Кодрядка На початок року На кінець кварталу
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду 263 5290
Інші рахунки в казначействі 270
Каса 280
ІІІ. Витрати
Видатки загального фонду 290
Видатки державного бюджету 291
Видатки місцевого бюджету 292
Видатки спеціального фонду 300
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 301
Видатки за іншими джерелами власних надходжень 302
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду 303
Виробничі витрати 310
Баланс 320 382 780 797 958
ПАСИВ Код рядка На початок року На кінецькварталу
І. Власний капітал
Фонд у необоротних активах 330 98 225 485 921
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 340 1270 1203
Результат виконання кошторису за загальним фондом 350 2388 66 132
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 360 280 897 244 697
Результати переоцінок 370
ІІ. Зобов’язання
Довгострокові зобов’язання 380
Короткострокові позики 390
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 400

Продовження балансу

ПАСИВ Кодрядка На початок року На кінець кварталу
Короткострокові векселі видані 410
Кредиторська заборгованість 420 5
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи і надані послуги 421
Розрахунки за спеціальними видами платежів 422
Розрахунки з податків та платежів 423
Розрахунки зі страхування 424 5
Розрахунки із заробітної плати 425
Розрахунки зі стипендіатами 426
Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями 427
Розрахунки за депозитними сумами 428
Розрахунки за іншими операціями 429
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей 430
Розрахунки за окремими програмами 440
ІІІ. Доходи
Доходи загального фонду 450
Доходи державного бюджету 451
Доходи місцевого бюджету 452
Доходи спеціального фонду 460
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 461
Доходи за іншими джерелами власних надходжень 462
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 463
Доходи за витратами майбутніх періодів 464
Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 470
Баланс 480 382 780 797 958

Продовження балансу

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 70 «ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ»

Дебет Код рядка Сума Кредит Код рядка Сума
Списано недостач, матеріалів, прийнятих на рахунок установи 490 Надійшли асигнування за загальним фондом протягом року 570 285 895
Внутрішні розрахунки за загальним фондом 500 у тому числі:

з державного бюджету

571 285 895
Передані кошти іншим міністерствам 510 з місцевого бюджету 572
Інші операції 520 Оприбутковано надлишків матеріалів 580
530 Дооцінка матеріалів 590
540 Отримувані кошти від інших міністерств 600
Сума доходів, що списана на фінансовий результат 550 Внутрішні розрахунки за загальним Фондом 610
Інші операції 620 63 749
Разом 560 349 640 630
Разом 640 349 640
Залишок за рахунком на кінець звітного періоду 650

Закінчення балансу

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 «ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ»(в частині інших надходжень)

Дебет Код рядка Сума Кредит Код рядка Сума
Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом 660 Надійшло асигнувань за іншими доходами спеціального фонду (одержаними за розподілами) 710 8330
670 Надійшло асигнувань, безпосередньо на ім’я установи, за іншими доходами спеціального фонду (одержаними без розподілів) 720
Сума доходів, що списана на фінансовий результат 680 Надійшло за позиками міжнародних фінансових організацій 730
Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом 740
690 750
Разом 760 8330
Разом 700 8330 Залишок за рахунком на кінець звітного періоду 770

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

№з/п Назва рахунку позабалансового обліку Залишок на 01.01.2004 Надходження Вибуття Залишок на кінець звітного періоду
сума сума сума сума
1 2 3 4 5 6
Разом

Керівник установи

Головний бухгалтер

«___» ______________200__ р.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА (форма № 1)

Коди
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство ТОВ “Агропакінвест” за ЄДРПОУ
Територія Києво-Святошинський район за КОАТУУ
Форма власності колективна за КФВ
Орган державного управління без підпорядкованості за СПОДУ
Галузь виробництво, надання послуг за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності лісопильне виробництво, виробництво деталей з деревини за КВЕД
Одиниця виміру: грн. Контрольна сума
Адреса м. Вишневе, вул. Київська, 8-а Тел. 7-03-01

БАЛАНСза 200__ р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 623 617
первісна вартість 011 704 697
накопичена амортизація 012 81 80
Незавершене будівництво 020 192 772 193 834
Основні засоби:
залишкова вартість 030 987 517 977 739
первісна вартість 031 1 593 949 1 578 167
знос 032 606 432 600 428

Продовження балансу

АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 1 180 912 1 172 190
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 156 626 155 075
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 446 442
незавершене виробництво 120 1697 1680
готова продукція 130 2454 2430
товари 140 3827 817
Векселі одержані 150 21 661 21 447
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 166 391 164 744
первісна вартість 161 166 391 164 744
резерви сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 2343 2320
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
з внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 62 863 62 241
Поточні фінансові інвестиції 220

Продовження балансу

АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті 230 23 23
в іноземній валюті 240 11 11
Інші оборотні активи 250 9668 9572
Усього за розділом ІІ 260 428 010 420 802
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 304 301
Баланс 300 1 609 226 1 593 293
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 7960 7881
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 912 875 903 837
Резервний капітал 340 1018 1008
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 –212 134 –210 034
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380 709 719 702 692
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 2143 2122
Усього за розділом ІІ 430 2143 2122
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440

Закінчення балансу

ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460 191 734 189 836
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом ІІІ 480 191 734 189 836
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520 67 236 66 570
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 434 635 430 332
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 11 326 11 214
з позабюджетних платежів 560 1678 1661
зі страхування 570 43 139 42 712
з оплати праці 580 14 608 14 463
з учасниками 590
з внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 133 008 131 691
Усього за розділом IV 620 705 630 698 634
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 1 609 226 1 593 293

Керівник установи

Головний бухгалтер

М.п.

Баланс бюджетної установи подається у двох частинах: в одній відображені кошти за видами, розміщенням та використанням, у другій — за джерелами їх утворення. Перша частина бухгалтерського балансу називається його активом, друга частина — пасивом. В активі балансу бюджетної установи показують розміщення коштів, тобто в якому вигляді вони знаходяться і як використовуються — в основних засобах, матеріалах і запасах, грошових коштах, розрахунках з підзвітними особами і дебіторами, видатках на утримання установи та витратах на капітальне будівництво. Крім того, бюджетні установи, які мають підсобні господарства, науково-дослідницькі установи або виконують роботи за договорами, в активі балансу показують витрати на вироб-ництво і збитки по цих господарствах.

Кошти бюджетної установи та джерела їх утворення в балансі групуються по статтях.

Бюджетні установи для здійснення своєї діяльності отримують необхідні кошти з бюджету, тому вони не наділяються власними оборотними коштами. У балансі бюджетної установи відсутня стаття “Статутний капітал”, рахунку “Основні засоби” відповідають рахунки “Фонд у необоротних активах” в пасиві балансу, а рахунку “Малоцінні та швидкозношувані предме-ти” — рахунок “Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах”. Інші матеріальні цінності, грошові кошти і кошти в розрахунках покриваються в пасиві балансу, як правило, фінансуванням з бюджету та доходами власних надходжень і частково кредиторською заборгованістю.

У бюджетних установах не утворюється амортизаційний фонд, оскільки необхідні кошти на поповнення та ремонт основних засобів вони повністю отримують з бюджету. Тому й в балан-сі немає рахунків з обліку амортизаційного фонду.

Основні особливості бухгалтерського балансу бюджетної установи порівняно з госпрозрахунковим підприємством такі.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)