Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів

Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів


Таблиця 4.7

ЗВІТ ПРО УТРИМАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Форма № 3-дс

Коди

Заклад: Дошкільні заклади відділу народної освіти за ЗКУД
Солом’янського району м. Києва за ЗКПО
на 1 січня 2004 р. Дата
Міністерство (відомство)
Головне управління, трест
Періодичність: річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня за ЗКУД
Одиниці виміру: гривні

А. ДЖЕРЕЛО КОШТІВ І ВИДАТКІВ

Показники Коди Затверджено кошторисом

на рік

Виконано

з початку року

за СПОВ рядка
1 2 3 4 5
Залишки коштів на початок року 010 х
у тому числі на бюджетному (поточному) рахунку 020 х
Перевитрата на початок року 030 х 3 656 500
Надійшло коштів за мінусом відізваних сум — разом 040 4 462 600

Продовження табл. 4.7

Показники Коди Затверджено кошторисом на рік Виконано з початку року
за СПОВ рядка
1 2 3 4 5
у тому числі:
з бюджету 050 2 542 000 4 008 300
від батьків 060 437 000 454 000
з інших джерел 070
Видатки по мережі постійних дитячих дошкільних закладів — разом 080 2 979 000 6 048 600
у тому числі:
заробітна плата (ст. 1) 090 1 166 000 1 360 900
харчування (ст. 9) 100 363 500 916 300
придбання обладнання та інвентарю (ст. 12) 110
придбання м’якого інвентарю та обмундирування (ст. 14) 120
капітальний ремонт будівель і споруд (ст. 16) 130 100 000
Видатки по сезонних дитячих дошкільних закладах 140
Залишок коштів на кінець звітного періоду — разом 150 х
у тому числі на бюджетному поточному рахунку 160 х
Перевитрата на кінець звітного періоду 170 х 5 242 500
Довідки

Заборгованість батьків

180 х 1300
Заробітна плата осіб, які не перебувають у штаті 190
Контрольна сума 980

Продовження табл. 4.7

Б. ПОКАЗНИКИ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ

Показники Коди Затверджено планом Фактично на кінець року кварталу)
за СПОВ рядка
1 2 3 4 5
Кількість постійних дитячих дошкільних закладів, од. 220 38 33
Кількість груп у постійних дитячих дошкільних закладах, од. 230 183 156
Число дітей на початок року, осіб 231 х
Число дітей за списком на кінець звітного періоду
у 9—10,5-годинних групах, осіб 240 2345 1918
у 12-годинних групах, осіб 250 675 648
у 24-годинних групах, осіб 260 45 29
у санаторних (туберкульозних) групах, осіб 270 155 177
Разом дітей (ряд. 240 + 250 + 260 + 270), осіб 280 3220 2772
у тому числі дітей ясельного віку в дитячих дошкільних закладах, осіб 290 495 403
Число дітей, звільнених від оплати, в сім’ях, де середній сукупний дохід на члена сім’ї не перевищує 60 грн на місяць, осіб 291 х 207
Середня спискова кількість дітей, осіб 300 3043
Число днів відвідування дітьми постійних дитячих дошкільних закладів, дитино-днів 310 434 000 447 197
Число дітей, охоплених літніми оздоровчими заходами постійних дитячих дошкільних закладів — разом 320 х

Закінчення табл. 4.7

Показники Коди Затверджено планом Фактично на кінець року кварталу)
за СПОВ рядка
1 2 3 4 5
у тому числі вивезених на дачі, осіб 330 х
Число штатних одиниць на кінець звітного періоду, од. 340 1047,7
Середньорічне число штатних одиниць 350 1156,3
Контрольна сума 980

Керівник установи Керівник планово-

фінансової служби

Головний бухгалтер

“___” 20___ р.

М.п.

Форма № 3-дс “Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів” входить до складу квартальної та річної звітності. Складається з двох розділів: А. “Джерело коштів і видатків”, Б. “Показники по штатах і контингентах”.

У розділі А форми № 3-дс по коду 010 рядка 5 показуються залишки коштів на початок року, які переносяться з минулого року. Цей рядок заповнюється шляхом перенесення залишку зі звіту про утримання дошкільного закладу за минулий рік.

По коду 020 рядка 3 показуються залишки коштів, у тому числі на бюджетному (поточному) рахунку. Показник “Перевитрата на початок року” (код 030 рядка 3) заповнюється на підставі даних рядка 170 звіту за минулий рік. По коду 040 рядка 3 проставляється вся сума коштів, яка надійшла, за мінусом відізваних на утримання дошкільного закладу, по коду 50 — сума коштів, які надійшли з бюджету, по коду 060 — від батьків, по коду 070 — з інших джерел. По коду 080 рядка 3 показується загальна сума видатків по мережі постійних дитячих дошкільних закладів, а далі по кодах 090, 100, 110, 120, 130 — відповідно видатки: заробітна плата, харчування, придбання обладнання та інвентаря й обмундирування, капітальний ремонт будівлі та споруд. По коду 140 рядка 3 показуються видатки по сезонних дитячих дошкільних закладах, які не входять до видатків по мережі постійних дитячих дошкільних закладів, по коду 150 рядка 3 — залишок коштів на кінець звітного періоду.

До залишку коштів на початок та кінець звітного року включаються залишки грошових коштів, матеріалів, продуктів харчування, а також суми дебіторської заборгованості (крім заборгованості батьків) за мінусом кредиторської заборгованості.

Звіт за формою № 3-1 “Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ” заповнюється згідно зі штатним розписом та кошторисом доходів і видатків. Показник “Кількість установ на кінець року (кварталу)” у зведених звітах заповнюють тільки науково-дослідні установи.

Показник “Кількість штатних одиниць” заповнюється не за фізичними особами, а за числом посад і посадових ставок, включаючи вакантні посади, зайняті за сумісництвом та особами, прийнятими на тимчасову роботу. Разом з тим особи, які тимчасово замінюють основних працівників установи, до фактичного числа штатних одиниць не включаються. Сумісники та особи, які отримують неповну ставку, приймаються за відповідні частини повної одиниці, які складаються при заповненні форми № 3-1.

Показник графи 3 “На початок року” повинен відповідати показнику графи 4 “На кінець року” форми № 3-1 річного звіту за минулий рік. При наявності розбіжностей вичерпна інформація надається у пояснювальній записці до звіту. “Середньорічна кількість” по графі 5 визначається шляхом складання їх середньоспискової чисельності за всі місяці (квартали) звітного року і ділення отриманої суми на 12 (4).

При складанні звітів форми № 3-1 слід керуватися Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 № 171.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)