Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про виконання плану по штатах і контингентах по установах охорони здоров’я

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах по установах охорони здоров’я


Таблиця 4.10

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ПО УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ (ЗВЕДЕНИЙ) на 1 січня 2004 року

Форма № 3-4

КФК080000

Показники Коди Фактична наявність Середньорічна кількість
За СПОВ рядка На початок року На кінець звітного періоду Річний план Уточнений план на звітний період Зайнятих ставок за звітний період Фізичні особи
Кількість закладів, од. 9 7 7 7 7 х
Кількість штатних одиниць — всього 020 2505,20 2486,40 2597,50 2597,50 2492,60 2175,00 х
у тому числі:
лікарських посад (ставок), включаючи головних і зубних лікарів, од. 030 750,00 750,90 775,75 775,75 746,30 656,00 х
у т. ч. у поліклініці 031 721,80 724,20 749,00 749,00 719,60 632,00 х
середнього медичного персоналу, од. 040 1102,80 1076,50 1136,25 1136,25 1087,00 943,00 х
молодшого медичного пер-соналу, од. 050 368,40 376,50 380,00 380,00 376,50 337,00 х
спеціалістів (немедиків) 060 121,50 128,50 130,50 131,50 125,70 110,00 х
іншого персоналу 070 162,50 154,00 175,00 174,00 157,10 129,00 х

Продовження табл. 4.10

Показники Коди Фактична наявність Середньорічна кількість
За СПОВ рядка На початок року На кінець звітного періоду Річний план Уточнений план на звітний період Зайнятих ставок за звітний період Фізичні особи
Фонд оплати праці штатного персоналу, тис. грн 080 х х 7012,90 5492,20 5590,485 0,00 5533,354
у тому числі:
лікарських посад (ставок), включаючи головних і зубних лікарів, од. 090 х х 2465,5 1957,20 1987,945 0,00 1973,607
середнього медичного персоналу, од. 100 х х 2875,6 2207,00 2234,973 0,00 2207,985
молодшого медичного персоналу, од. 110 х х 927,00 695,00 712,881 0,00 700,367
спеціалістів (немедиків) 120 х х 320,30 286,80 300,387 0,00 300,342
іншого персоналу 130 х х 424,50 346,20 354,299 0,00 351,053
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 140 240 240 240 240 240 240 х
Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування, од. 150 х х х х х х х
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, од. 160 х х х 47504 47920 х х
Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування, од. 170 х х х х х х х
Кількість ліжок у денних стаціонарах, од. 180 206 184 184 184 184 184 х
Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, од. 190 х х х 55609 63392 х х
Число інвалідів, осіб 200 х
Кількість ліжко-днів, проведених матерями з хворими дітьми 210 х х х 5600 6605 х х
Число лікарських відвідувань, од. 220 х х х 2050981 2112691 х х
у тому числі:
стоматологів і зубних лікарів, од. 230 х х х 155200 163043 х х
Інші, од. 240 х х х 1895781 1949648 х х
Видатки на безплатний і пільговий відпуск медикаментів хворим, що перебувають на амбулаторному лікуванні, тис. грн 250 х х х 1051,20 1027,50 х х
Кількість осіб, що отримують безкоштовно та на пільгових умовах медикаменти при амбулаторному лікуванні, осіб 260 х х х 79045 79045 х х
Видатки на безкоштовну видачу дітям молочних сумішей, тис. грн 270 х х х 92,50 79,80 х х

Закінчення табл. 4.10

Показники Коди Фактична наявність Середньорічна кількість
За СПОВ рядка На початок року На кінець звітного періоду Річний план Уточнений план на звітний період Зайнятих ставок за звітний період Фізичні особи
Кількість дітей, що отримують безкоштовно молочні суміші, осіб 280 х х х 115 115 х х
Кількість громадян, яким надано послуги із зубопротезування на пільгових умовах, осіб 290 х х х 3539 3539 х х
Витрати на зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством, тис. грн 300 х х х 450,00 450,00 х х
Кубатура будов, куб. м 310 165200,00 165200,00 х х х х х

________

* Дані подаються на 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня накопичувально.

** ТМО надають інформацію по всіх лікувальних установах окремо, а також зведену форму.

*** У графі 7 рядків 080—130 заповнюється фактична заробітна плата згідно з ф. 2 бухгалтерського звіту.

Керівник закладу

Начальник планово-фінансового закладу

М.п.

Звіт за формою № 3-4 складається всіма установами охорони здоров’я і соціального забезпечення, за винятком дитячих ясел.

Цей звіт складається аналогічно звіту за формою № 3-1. Крім того, слід мати на увазі таке: у рядку “Кількість ліжок” показується фактична кількість розгорнутих ліжок за даними оперативного обліку.

Розгорнутим ліжком вважається будь-яке ліжко, що фактично обладнано і готове до прийняття хворого, незалежно від того, зайнято воно чи ні.

Тимчасові ліжка в число розгорнутих ліжок не враховуються, але число днів, протягом яких ці ліжка були зайняті хворими, включаються в показник “Кількість ліжко-днів”. Число ліжко-днів, проведених матерями з хворими дітьми, до загальної кількості ліжко-днів по лікарні не включається, а показується окремо по рядку “Кількість ліжко-днів, проведених матерями з хворими дітьми”.

Рядок “Число інвалідів” береться з даних обліку.

Звіт за формою № 3-5 складається всіма школами, у тому числі й середніми музичними та художніми.

По рядку “з них кількість учнів, звільнених від плати за харчування повністю або частково (у перерахунку на повністю звільнених), осіб” показується спискова чисельність учнів, яким надано в установленому порядку безкоштовне і пільгове харчування за рахунок бюджету. Наприклад, у групі на режимі подовженого дня перебувають 40 учнів, з них 10 % загального складу (або

4 особи) звільняються від сплати за харчування повністю, а 15 % (або 6 осіб) до половини розміру плати за харчування, а у перерахунку на повністю звільнених разом це становить 17,5 %, або 7 осіб.

Під комплектом слід розуміти один або кілька класів, з якими заняття ведуться одночасно.

Кількість класів (комплектів) на початок року помножимо на 8 місяців, а кількість класів (комплектів) на кінець року помножимо на 4 місяці. Отримані суми складаються і результат ділиться на 12. Наприклад, кількість класів (комплектів) на початок року становить 18, а на кінець року 21; середньоспискова кількість класів дорівнює 18 класів (комплектів) х 8 місяців + 21 клас (комплект) х 4 місяці : 12.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)