Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування


Таблиця 4.15

ЗВІТ ПРО РУХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Форма № 6 Коди
Установа Військова частина за ДКУД
Територія м. Київ за ЄДРПОУ
Код та назва відомчої класифікації 201 за СПОДУ
Галузь (вид діяльності) оборона за ЗКГНГ
Періодичність: річна
Одиниця виміру: гривні
Показники Код рядка Залишок на початок року Залишок на кінець року Витрачено на потреби установи за рік
1 2 3 4 5
Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей (231) 010 35980 86277 48862
020
030
040
Продукти харчування (232) 050
Медикаменти і перев’язувальні засоби (233) 060
Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234) 070 16165 20768 42291
з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту 080
Паливо, горючі і мастильні матеріали (235) 090
Тара (236) 100 25 25
Матеріали в дорозі (237) 110
Запасні частини до машин і обладнання (238) 120 1624 2043 1801
Інші матеріали (239) 130
Разом матеріалів і продуктів харчування (231—239) 140 53794 109088 92979

* Науково-дослідні установи з рядка 010 “Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей” виокремлюють “у тому числі дорогоцінні метали, скло, реактиви”.

Закінчення табл. 4.15

Надійшло — разом 150 Вибуло — разом 190 92979
148273 у тому числі:
передано безоплатно 200 31814
з них за рахунок централізованого постачання 210
у тому числі: від безоплатних надходжень 160
з них: від установи вищого рівня або підвідомчих установ 161 списано від псування і стихійного лиха 220
інші 162 списано недостач і крадіжок:
за рахунок централізованого постачання 170 за рахунок установи 230
від проведених переоцінок 180 за рахунок винних осіб 240

Керівник

Головний бухгалтер

“___” _____________________ 200__ р.

М.п.

У рядку 220 “списано недостач за рахунок установи” наводиться сума коштів необоротних активів, які списані з бухгалтерського обліку як недостача за рахунок установи.

У рядку 230 “списано недостач за рахунок винних осіб” наводиться сума коштів необоротних активів, що були списані з бухгалтерського обліку як недостача за рахунок винних осіб.

У рядку 240 “від безоплатних передач” наводиться сума коштів необоротних активів, які передані безоплатно установі вищого рівня або підвідомчим установам.

У рядку 250 “з них за рахунок централізованого постачання” наводиться сума коштів необоротних активів, які передані без-

оплатно за рахунок централізованого постачання.

У рядку 260 “від ветхості, зносу” наводиться сума коштів необоротних активів, які списані з бухгалтерського обліку від ветхості, зносу.

У рядку 270 “від реалізації зайвого і непотрібного майна” наводиться сума коштів необоротних активів, списаних з бухгалтерського обліку у зв’язку з реалізацією зайвого і непотрібного майна.

Форма № 6 “Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування” відображає рух протягом року матеріалів і продуктів харчування та їх залишки на початок і кінець року.

Заповнення окремих граф звіту форми № 6 здійснюється за таким порядком.

У рядку 010 “Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей” наводиться сума коштів матеріалів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 231 “Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей”.

Рядки 020, 030, 040 заповнюються науково-дослідними установами, які з рядка 010 виокремлюють суму коштів матеріалів, а саме: “у тому числі дорогоцінні метали, скло, реактиви”.

У рядку 050 “Продукти харчування” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 232 “Продукти харчування”.

У рядку 060 “Медикаменти і перев’язувальні засоби” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 233 “Медикаменти і перев’язувальні засоби”.

У рядку 070 “Господарські матеріали і канцелярське приладдя” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 234 “Господарські матеріали і канцелярське приладдя”.

У рядку 080 “з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту” з усієї суми коштів, які в бухгалтерському

обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 234

“Господарські матеріали і канцелярське приладдя” виділяються будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту.

У рядку 090 “Паливо, горючі і мастильні матеріали” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 235 “Паливо, горючі і мастильні матеріали”.

У рядку 100 “Тара” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковується за субрахунком 236 “Тара”.

У рядку 110 “Матеріали в дорозі” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 237 “Матеріали в дорозі”.

У рядку 120 “Запасні частини до машин і обладнання” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 238 “Запасні частини до машин і обладнання”.

У рядку 130 “Інші матеріали” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 239 “Інші матеріали”.

У рядку 140 “Разом матеріалів і продуктів харчування” проставляється сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються на субрахунках 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239.

У рядку 150 “Надійшло — разом” наводиться сума коштів матеріалів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року.

У рядку 160 “від безоплатних надходжень” з усієї суми коштів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року, наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно.

У рядку 161 “від установи вищого рівня або підвідомчих установ” з усієї суми коштів матеріалів, одержаних безоплатно, наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно від установи вищого рівня або підвідомчих установ.

У рядку 162 “інші” з усієї суми коштів матеріалів, одержаних безоплатно, наводиться сума коштів матеріалів одержаних без оплатно від інших надходжень.

У рядку 170 “за рахунок централізованого постачання” наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно за рахунок централізованого постачання протягом звітного року.

У рядку 180 “від проведених переоцінок” з усієї суми коштів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року, наводиться сума коштів, одержаних від проведених переоцінок.

У рядку 190 “Вибуло — разом” наводиться сума коштів, списаних з бухгалтерського обліку бюджетною установою протягом звітного року матеріалів.

У рядку 200 “у тому числі передано безоплатно” наводиться вартість переданих безоплатно матеріалів установі вищого рівня або підвідомчим установам.

У рядку 210 “з них за рахунок централізованого постачання” із суми коштів переданих безоплатно матеріалів наводиться вартість переданих безоплатно матеріалів за рахунок централізованого постачання.

У рядку 220 “списано від псування і стихійного лиха” наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів через псування і стихійне лихо.

У рядку 230 “списано недостач і крадіжок: за рахунок установи” наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів як недостача за рахунок установи.

У рядку 240 “списано недостач і крадіжок: за рахунок винних осіб” наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів як недостача за рахунок винних осіб.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)