Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами


Таблиця 4.17

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ

за 1 квартал 2004 р.

Форма № 4-1 кд Коди
за ДКУД
Установа Криворізький економічний інститут за ЄДРПОУ
Територія м. Кривий Ріг за КОАТУУ
Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів за СПОДУ
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету 2201160
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: гривні
Показники КЕК Код рядка Затверджено кошторисом на рік Залишок напочаток року Перераховано залишок Нараховано доходів Надійшло коштів Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
усього у т.ч. направлено на погашення заборгованості загального фонду усього у т. ч. проведені за видатками загального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Надходження коштів — усього х 010 2761 1421 703 703 х х х х 1514
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями х 020 2736 х х 698 698 х х х х х

Продовження табл. 4.17

Показники КЕК Код рядка Затверджено кошторисом на рік Залишок напочаток року Перераховано залишок Нараховано доходів Надійшло коштів Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
усього у т.ч. направлено на погашення заборгованості загального фонду усього у т. ч. проведені за видатками загального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Від господарської та/або виробничої діяльності х 030 х х х х х
За оренду майна бюджетних установ х 040 х х х х х х х
Від реалізації майна х 050 25 х х 5 5 х х х х х
Видатки — усього х 060 2761 х х х х 610 736 х
у тому числі:
Поточні видатки 070 х х
Видатки на товари і послуги 080 х х
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 090 х х
Заробітна плата 1111 100 х х
Грошове утримання військовослужбовців 1112 110 х х
Виплати з тимчасової непрацездат-

ності

1113 120 х х
Нарахування на заробітну плату 1120 130 х х
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 140 х х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 150 х х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132 160 х х
Продукти харчування 1133 170 х х
М’який інвентар та обмундирування 1134 180 х х
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 190 х х
Оренда та експлуатаційні послуги 1136 200 х х
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 1137 210 х х
Послуги зв’язку 1138 220 х х
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 230 х х
Видатки на відрядження 1140 240 х х
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150 250 х х

Продовження табл. 4.17

Показники КЕК Код рядка Затверджено кошторисом на рік Залишок напочаток року Перераховано залишок Нараховано доходів Надійшло коштів Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
усього у т.ч. направлено на погашення заборгованості загального фонду усього у т. ч. проведені за видатками загального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 260 х х
Оплата теплопостачання 1161 270 х х
Оплата водопостачання і водовідведення 1162 280 х х
Оплата електроенергії 1163 290 х х
Оплата природного газу 1164 300 х х
Оплата інших комунальних послуг 1165 310 х х
Оплата інших енергоносіїв 1166 320 х х
Дослідження і розробки, державні програми 1170 330 х х
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями 1200 340 х х
Субсидії і поточні трансферти 1300 350 х х
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 360 х х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320 370 х х
Поточні трансферти населенню 1340 380 х х
Виплата пенсій і допомоги 1341 390 х х
Стипендії 1342 400 х х
Інші поточні трансферти населенню 1343 410 х х
Поточні трансферти за кордон 1350 420 х х
Капітальні видатки 2000 430 х х
Придбання основного капіталу 2100 440 х х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 450 х х
Капітальне будівництво (придбання) 2120 460 х х
Будівництво (придбання) житла 2121 470 х х
Будівництво (придбання) адмініст-

ративних об’єктів

2122 480 х х
Інше будівництво (придбання) 2123 490 х х
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130 500 х х

Закінчення табл. 4.17

Показники КЕК Код рядка Затверджено кошторисом на рік Залишок напочаток року Перераховано залишок Нараховано доходів Надійшло коштів Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
усього у т.ч. направлено на погашення заборгованості загального фонду усього у т. ч. проведені за видатками загального фонду
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 2131 510 х х
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів 2132 520 х х
Капітальний ремонт і реконструкція інших об’єктів 2133 530 х х
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 2134 540 х х
Створення державних запасів і резервів 2200 550 х х
Придбання землі і нематеріальних активів 2300 560 х х
Капітальні трансферти 2400 570 х х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410 580 х х
Капітальні трансферти органам дер-жавного управління інших рівнів 2420 590 х х
Капітальні трансферти населенню 2430 600 х х
Капітальні трансферти за кордон 2440 610 х х
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 620 х х
Нерозподілені видатки 3000 630 х х
Кредитування з вирахуванням погашення 4000 640 х х

Керівник

Головний бухгалтер

“___” _____________________ 200__ р.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)