Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Таблиця 4.18

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

за І квартал 2004 р.

Форма № 4-2 км

Установа Обласна клінічна лікарня Коди
Територія м. Київ за ДКУД
Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів за ЄДРПОУ
Періодичність: річна, квартальна, місячна за КОПТУУ
Одиниця виміру гривні
Коди та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів КЕК Код рядка Затверджено кошторисом на рік Залишок на початок року Перераховано залишок Надійшло коштів Касові видатки — всього Фактичні видатки —всього Залишок на кінець звітного періоду
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10
Надходження коштів — усього х 010 0 10 647 х х х
Від отримання грантів і дарунків х 020 х х 10 647 х х х
Отримані на виконання окремих доручень х 030 х х х х х
Видатки — всього х 040 0 х х х 10 647 33 920 х
у тому числі:

Поточні видатки

1000 050 0 0 0 0 4747 28 020 0
Видатки на товари і послуги 1100 060 0 0 0 0 4747 28 020 0
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 070 0 0 0 0 0 0 0
Заробітна плата 1111 080
Грошове утримання військовослужбовців 1112 090
Виплати з тимчасової непрацездатності 1113 100
Нарахування на зарплату 1120 110
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 120 4800 0 0 0 4747 28 020 0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 130 400 380 380
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132 140 3100 3102 2990
Продукти харчування 1133 150 1300 1265 24 650
М’який інвентар та обмундирування 1134 160
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 170
Оренда та експлуатаційні послуги 1136 180

Продовження табл. 4.18

Коди та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів КЕК Код рядка Затверджено кошторисом на рік Залишок на початок року Перераховано залишок Надійшло коштів Касові видатки — всього Фактичні видатки —всього Залишок на кінець звітного періоду
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 1137 190
Послуги зв’язку 1138 200
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 210
Видатки на відрядження 1140 220
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150 230
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 240 0 0 0 0 0 0 0
Оплата теплопостачання 1161 250
Оплата водопостачання і водовідведення 1162 260
Оплата електроенергії 1163 270
Оплата природного газу 1164 280
Оплата інших комунальних послуг 1165 290
Оплата інших енергоносіїв 1166 300
Дослідження і розробки, державні програми 1170 310
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями 1200 320
Субсидії та поточні трансферти 1300 330 0 0 0 0 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 340
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320 350
Поточні трансферти населенню 1340 360 0 0 0 0 0 0 0
Виплата пенсії і допомоги 1341 370
Стипендії 1342 380
Інші поточні трансферти населенню 1343 390
Поточні трансферти за кордон 1350 400
Капітальні видатки 2000 410 5900 0 0 0 5900 5900 0
Придбання основного капіталу 2100 420 5900 0 0 0 5900 5900 0

Закінчення табл. 4.18

Коди та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів КЕК Код рядка Затверджено кошторисом на рік Залишок на початок року Перераховано залишок Надійшло коштів Касові видатки — всього Фактичні видатки —всього Залишок на кінець звітного періоду
Придбання предметів, обладнання довгострокового користування 2110 430 5900 5900 5900
Капітальне будівництво (придбання) 2120 440 0 0 0 0 0 0 0
Будівництво (придбання) житла 2121 450
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів 2122 460
Інше будівництво 2123 470
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130 480 0 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду 2131 490
Капітальний ремонт, реконструкція адміністративних об’єктів 2132 500
Капітальний ремонт, реконструкція інших об’єктів 2133 510
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 2134 520
Створення державних запасів і резервів 2200 530
Придбання землі і нематеріальних активів 2300 540
Капітальні трансферти 2400 550 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам 2410 560
Капітальні трансферти органам державного управління 2420 570
Капітальні трансферти населенню 2430 580
Капітальні трансферти за кордон 2440 590
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 600
Нерозподілені видатки 3000 610
Кредитування з вирахуванням погашення 4000 620

Керівник

Головний бухгалтер

“___” _____________________ 200__ р.

М.п.

Звіти форми № 4-1 д та № 4-1 м річні; № 4-1 кд та № 4-1 км квартальні; № 4-1 мд та № 4-1 мм місячні “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” складаються установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства України. Вони мають постійний характер і обов’язково плануються у кошторисі. Форми № 4-1 кд та № 4-1 км включають плату за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна. Надходження від реалізації майна, визначеного пунктом 10 статті 10 Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”, відображається за формою № 4-3 кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.

Використовують ці кошти за цільовим призначенням згідно з кошторисом.

Крім того, складається зведений звіт форми № 4-1 кд за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету та № 4-1 км за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Звіти форми № 4-2 д, 4-2 м річні; № 4-2-кд, 4-2 км квартальні; № 4-2 мд, 4 мм місячні “Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” складається установами, що отримують гранти та дарунки, благодійні внески, а також кошти на виконання окремих доручень. Сюди також відносяться інвестиції, що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні установи, у тому числі на будівництво житла. Ці кошти не мають постійного характеру та плануються лише у випадках, що попередньо обумовлені рішеннями Кабінету Міністрів України або за вже укладеними угодами, або за календарними планами проведення централізованих заходів.

При отриманні надходжень у натуральній формі розпорядниками бюджетних коштів вносяться зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228.

Крім того, складається зведений звіт форми № 4-2 км за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету.

Звіти форми № 4-3 д і № 4-3 м річні; № 4-3 кд і № 4-3 км квартальні; № 4-3 мд і № 4-3 мм місячні “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” складаються установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

У разі безпосереднього зарахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів, відкритих в органах Державного казначейства України (30 % збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства тощо), складаються окремі форми № 4-3 кд, № 4-3 км. У рядку “Надійшло коштів” проставляється загальна сума надходжень без розбивки за кодами економічної класифікації видатків.

Заповнення окремих граф звітів форм № 4-1 кд і № 4-1 км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”, № 4-2 д і № 4-2 км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”, № 4-3 кд і № 4-3 км “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” здійснюється за таким порядком.

У графі “Затверджено кошторисом на рік” відображається річна сума планових показників за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду згідно із Зведенням показників спеціального фонду кошторису на рік (форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету” від 28.01.02 № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.02.02 за № 86/6374).

Якщо протягом звітного року до кошторису були внесені зміни, то в графі “Затверджено кошторисом на рік” проставляється сума з урахуванням внесених змін (у тому числі за надходженнями в натуральному виразі).

У графах “Залишок на початок року” та “Залишок на кінець звітного періоду” форм № 4-1 кд, № 4-1 км, № 4-2 кд, № 4-2 км наводяться загальні суми залишків (грошові кошти на поточних або спеціальних реєстраційних рахунках) без розподілу за кодами економічної класифікації видатків. Залишки повинні відповідати даним виписок зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків органів Державного казначейства України (установ бан-ків) на відповідні дати.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)