Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Місячний звіт про виконання місцевих бюджетів

Місячний звіт про виконання місцевих бюджетів


МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Форма № 2 ммб
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: тис. грн
Веселинівська сільська рада Баришівського району Київської області
за червень 2004 р.

І. ДОХОДИ

Найменування показника Код бюджетної
класифікації
Загальний фонд Cпеціальний фонд РАЗОМ
Затверджено
місцевими радами
на рік з урахуванням змін
Кошторисні
призначення
з урахуванням змін
Виконано з початку року Затверджено
місцевими радами на рік з
урахуванням змін
Кошторисні
призначення з
урахуванням змін
Виконано з початку
року
Інші кошти спеціального фонду Плата за
послуги, що надаються
бюджетними
установами
Інші джерела надходжень бюджетних установ Затверджено
місцевими радами на рік з урахуванням змін
Кошторисні
призначення з
урахуванням змін
Виконано з початку
року
1. ДОХОДИ:
Податкові надходження 10000000 62,3 62,3
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 5,5 1293,49 5,5 1293,49
Прибутковий податок з громадян 11010000 5,1 1180,99 5,1 1180,99
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності 11010400 0,4 112,50 0,4 112,50
Податок на прибуток підприємств 11020000
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 11020200
Податки на власність 12000000
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 12020000 557,78 557,78
Збори за спеціальне використання природних ресурсів 13000000 6,0 1902,04 6,0 1902,04
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 13010000
Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 13020000
Платежі за користування надрами 13030000
Плата за землю 13050000 6,0 1902,04 6,0 1902,04
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 1,0 640,00 1,0 640,00
Акцизний збір з вироблених в Україні товарів 14020000
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 14060000
Податок на промисел 14060100
Плата за видачу ліцензій і сертифікатів 14060200
Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності 14060300
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоя­ми і тютюновими виробами 14061100
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 14070000
Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станція­ми, заправними пунктами) 14071500
Інші податки 16000000 49,8 4850,15 49,8 4850,15
Місцеві податки і збори 16010000 3,0 594,20 3,0 594,20
Податки, не віднесені до інших категорій 16030000
Інші податки 16030200
Фіксований сільськогосподарський податок 16040000 46,5 3636,75 46,5 3636,75
Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва 16050000
Єдиний податок на підприємниць­ку діяльність з юридичних осіб 16050100
Єдиний податок на підприємниць­ку діяльність з фізичних осіб 16050200 0,3 619,20 0,3 619,20
Неподаткові надходження 2000000 0,1 95,79 0,1 95,79
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2100000
Надходження від грошово-речо­вих лотерей 21030000
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів 21040000 0,1 95,79 0,1 95,79
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 21050000
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади 21050400
Інші надходження 21080000
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 21110000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 2200000 0,1 16,15 0,1 16,15
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах 22020000
Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної реабілітації 22040000
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 22080000
Державне мито 22090000 0,1 16,15 0,1 16,15
Надходження від штрафів та фінансових санкцій 2300000
Перерахування підприємцями част­ки вартості виготовленої нестан­дартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України зі стандартизації, метрології і сертифікації 23020000
Адміністративні штрафи та інші санкції 23030000
Інші неподаткові надходження 2400000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 24030000
Інші надходження 24030000
Інші надходження 24060300
Надходження коштів з розрахунків виборчих фондів 24060600
Нез’ясовані надходження 2406700
Інші надходження до фондів охо­рони навколишнього природного середовища 24061600
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 24110000
Відсотки за користування позиками, яка надавалися з місцевих бюджетів 24110600
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами 24110700
Власні надходження бюджетних установ 25000000
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 25010000
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000
Доходи від операцій з капіталом 30000000
Надходження від продажу основ­ного капіталу 31000000
Надходження від відчуження май­на, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності 31030000
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 33000000
Надходження від продажу землі 33010000
Надходження від продажу нематеріальних активів 33020000
Цільові фонди 50000000
Збір за забруднення навколишнього середовища 50080000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 50110000
Разом доходів 62,4 8797,62 62,4 8797,62
Офіційні трансферти 40000000
Від органів державного управління 4100000
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з Державного бюджету 41010300
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з Державного бюджету 41010800
Дотації 41020000 120,2 53698,69 120,2 53698,69
Дотації вирівнювання, що одержуються з Державного бюджету 41020100
Додаткові дотації, що одержуються з Державного бюджету 41020400
Додаткова дотація з Державного бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ 41020600
Субвенції 41030000
Субвенція з Державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію стихійного лиха в Івано-Франківській області 41030100
Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проек­тів 41030400
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам 41030600
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання жит­ла військовослужбовцям, учас­никам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання 41030700
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електро­енергії, природного газу, послуг теп­ло-, водопостачання і водовідведен­ня, квартирної плати, вивезення по­бутового сміття та рідких нечистот 41030800
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату енергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побу­тового палива, послуг тепло-, водо­постачання і водовідведення, квар­тирної плати, вивезення побутово­го сміття та рідких нечистот) і ком­пенсацію за пільговий проїзд окре­мих категорій громадян 41030900
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000
Субвенція з Державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основ­ної суми боргу за кредитами 441031100
Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах 41031200
Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Одеси на збереження історичної забудови у центральній частині міста Одеси 41031300
Субвенція з Державного бюджету бюджету міста Севастополя на компенсацію втрат доходів унаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту 41031400
Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Львова на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова
Субвенція з Державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури Автономної Республіки Крим 41031600
Субвенція з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» 41031700
Субвенція з Державного бюджету міста Кам’янець-Подільський Хмель­ницької області на розвиток Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» 41031800
Субвенція з Державного бюджету Збаразькому районному бюджету Тернопільської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Збаража 41031900
Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Глухова Сумської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Глухова 41032000
Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Мелітополя Запорізької області на розвиток державного історико-археологічного заповідника «Кам’яна могила» 41032100
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро­фи, на оплату електроенергії, при­родного газу, послуг тепло-, водопо­стачання і водовідведення, квартир­ної плати, транспортних послуг, зв’язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення 41032200
Субвенція з Державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області 41032300
Всього доходів 62,4 8797,62 62,4 8797,62
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів 41010400
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських (міст районного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення), селищних, сільських і районних у містах бюджетів 41010500
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами 41010900
Дотації вирівнювання, що одер­жуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського значення), селищних, сільських і районних у містах бюджетів 41020300 120,2 53698,69 120,2 53698,69
Додаткові дотації, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів 41020500
Інші дотації 41020900
Субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання влас­них повноважень унаслідок на­даних державою податкових пільг 41030200
Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування 41030300
Субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, міст та їх об’єднань 41030500
Інші субвенції 41033000
Разом 182,6 62496,31 8,8 2076,78 557,78 1519 191,4 64573,09
З іншої частини бюджету 43000000
Кошти, одержані із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду) 43010000
Всього 182,6 62496,31 8,8 2076,78 557,78 1519 191,4 64573,09

ІІ. ВИДАТКИ

Найменування показника Код бюджетної
класифікації
Загальний фонд Cпеціальний фонд РАЗОМ
Затверджено
місцевими радами
на рік з урахуванням змін
Кошторисні
призначення
з урахуванням змін
Виконано з початку року Затверджено
місцевими радами на рік з
урахуванням змін
Кошторисні
призначення з
урахуванням змін
Виконано з початку
року
Інші кошти спеціального фонду Плата за
послуги, що надаються
бюджетними
установами
Інші джерела надходжень бюджетних установ Затверджено
місцевими радами на рік з урахуванням змін
Кошторисні
призначення з
урахуванням змін
Виконано з початку
року
2. ВИДАТКИ
2.1. Видатки за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів
Державне управління 010000 24,1 13394,43 2,8 682,66 682,66 26,9 14,2 14063,66
Органи місцевого самоврядування 010116 24,1 24,1 13394,43 2,8 2,8 682,66 682,66 26,9 14,2 14063,66
Освіта 070000
Дошкільні заклади освіти 070101
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа, дитсадок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 070201
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 070804
Інші заклади освіти 070806
Охорона здоров’я 080000
Фельдшерсько-акушерські пункти 080600
Соціальний захист і соціальне забезпечення 090000 1,4 1,4 675 675 1,4 1,4 675
Інші видатки на соціальний захист населення 090412 1,4 1,4 675 675 1,4 1,4 675
Житлово-комунальне
господарство
100000 3,5 1564,46 1564,46 3,5 1,8 1564,46
Житлово-експлуатаційне господарство 100101
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 100102
Дотація житлово-комунальному господарству 100103
Благоустрій міст, сіл, селищ 100203 3,5 1564,46 1564,46 3,5 1,8 1564,46
Культура і мистецтво 110000
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 110103
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 110104
Бібліотеки 110201
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 110204
Інші культурно-освітні заклади та заходи 110502
Фізична культура і спорт 130000
Проведення навчально-трену­вальних зборів і змагань 130102
Інші видатки 130112
Будівництво 150000
Капітальні вкладення 150101
Житлове будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також військовослужбовцями, звільненими у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання 150107 1,0 1,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 170000 1,0 1,0 1,0
Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг 170703
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 180000
Підтримка малого і середнього підприємництва 180404 1,0 1,0
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 200000
Цільові фонди 240000 1,0 1,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 240604 1,0 1,0 1,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 240900
Видатки, не віднесені до основних груп 250000
Проведення виборів народних депутатів Автономної Республіки Крим та місцевих рад 250203
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 250306
Видатки на покриття заборгованостей, що виникли в попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат 250402
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли в поперед­ні роки 250403
Інші видати 250404
Повернення бюджетних позичок 250904
Разом видатків 8,8 2922,12 32,9 16316,59
Всього видатків за тимчасовою класифікацією місцевих бюджетів
2.2. Видатки за економічною класифікацією
Поточні видатки 1000
Видатки на товари і послуги 1100 24,1 13394,47 8,8 2922,12 32,9 16316,59
Оплата праці працівників бюд­жетних установ 1110 17,0 16,7 9101,10 17,0 16,7 9101,10
Заробітна плата 1111
Грошове утримання військовослужбовців 1112
Виплата з тимчасової непрацездатності 1113
Нарахування на заробітну плату 1120 6,5 6,5 3534,56 6,5 6,5 3534,56
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 0,5 404,80 1,3 1,3 682,67 4,7 2,7 1087,47
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 0,1 0,1 97,50 1,3 1,3 669,19 4,3 2,5 766,69
Медикаменти та перев’язу­вальні матеріали 1132
Продукти харчування 1133
М’який інвентар та обмундирування 1134
Оплата транспортних послуг на утримання транспортних засобів 1135
Оренда та експлуатаційні послуги 1136
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання 1137
Послуги зв’язку 1138 0,4 0,3 198,50 0,4 0,2 198,50
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 0,1 108,81 122,28
Видатки на відрядження 1140 0,1 0,4 354 0,1 0,1 354
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 1,5 1,5 1,5 —1,5
Оплата теплопостачання 1161
Оплата водопостачання і водовідведення 1162
Оплата електроенергії 1163
Оплата природного газу 1164
Оплата інших комунальних послуг 1165
Оплата інших енергоносіїв 1166 1,5 1,5 1,5 —1,5
Дослідження і розробки, державні програми 1170 1,1 1,1 1,1 —1,1
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями 1200
Субсидії і поточні трансферти 1300 4,9 3,2 2239,46 4,9 3,2 2239,46
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 3,5 3,5 1564,46 3,5 1564,46
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320
Поточні трансферти населенню 1340 1,4 1,4 675 1,4 1,4 675
Виплата пенсій і допомоги 1341
Стипендії 1342
Інші поточні трансферти населенню 1343 1,4 1,4 675 1,4 1,4 675
Капітальні видатки 2000
Придбання основного капіталу 2100
Придбання обладнання і предметів дов­гострокового користування 2110
Капітальне будівництво (придбання) 2120
Будівництво (придбання) житла 2121
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів 2122
Інше будівництво (придбання) 2123
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130
Капітальний ремонт і реконструкція житлового фонду 2131
Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів 2132
Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів 2133
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 2134
Нерозподілені видатки 3000
Кредитування з вирахуванням погашення 4000 2,4 24,1 13394,47 8,8 42 2922,12 32,9 17,4 16316,59
Всього видатків за економічною класифікацією
Дефіцити (–), пропозиції (+)
Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 250302 44,9 44,9 6500 113,6 12,9 6500
Субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань 250325 44,9 55,8 40000
Інші субвенції 250350 113,1 113,6 40000 113,6 12,9 16316,59
Всього 182,6 59894,47 8,8 4,2 2922,12 191,4 86,1 62816,59
2.2. Видатки за економічною класифікацією
Поточні видатки 1000
Видатки на товари і послуги 1100
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110
Заробітна плата 1111
Грошове утримання військово-
службовців
1112
Виплата з тимчасової непрацездатності 1113
Нарахування на заробітну плату 1120
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132
Продукти харчування 1133
М’який інвентар та обмундирування 1134
Оплата транспортних послуг на утримання транспортних засобів 1135
Оренда та експлуатаційні послуги 1136
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання 1137
Послуги зв’язку 1138
Оплата інших послуг та інші видатки 1139
Видатки на відрядження 1140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160
Оплата теплопостачання 1161
Оплата водопостачання і водовідведення 1162
Оплата електроенергії 1163
Оплата природного газу 1164
Оплата інших комунальних пос­луг 1165
Оплата інших енергоносіїв 1166
Дослідження і розробки, державні програми 1170
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями 1200
Субсидії і поточні трансферти 1300 158,5 68,7 46500 158,5 68,7 46500
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310
Поточні трансферти органам держав­ного управління інших рівнів 1320 158,5 68,7 46500 158,5 68,7 46500
Поточні трансферти населенню 1340
Виплата пенсій і допомоги 1341
Стипендії 1342
Інші поточні трансферти населенню 1343
Капітальні видатки 2000
Придбання основного капіталу 2100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110
Капітальне будівництво (придбання) 2120
Будівництво (придбання) житла 2121
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів 2122
Інше будівництво (придбання) 2123
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130
Капітальний ремонт та реконст­рукція житлового фонду 2131
Капітальний ремонт та реконст­рукція адміністративних об’єк­тів 2132
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів 2133
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 2134
Нерозподілені видатки 3000
Кредитування з вирахуванням погашення 4000
Всього видатків за економічною класифікацією 158,5 68,7 46500 158,5 68,7 46500
Всього 182,6 81,9 59894,47 8,8 4,2 2922,12 182,6 81,9 62816,59
3. Фінансування бюджету за типом кредитора
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування 200000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів 208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів 208100
На початок періоду 208200
На кінець періоду
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

Голова сільської Ради ______________________ Головний бухгалтер _____________________Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)