Звіт з праці


Продовження ф. № 1-ПВ

(термінова) місячна

ЗВІТ З ПРАЦІ

за січень 2004 року

Розділ І. Чисельність працівників

і фонд оплати праці

Показники Код рядка Весь персонал
звітний

місяць

період

з початку

року

А Б 1 2
Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості, осіб 1010 1458 1 431,9
Фонд оплати праці всіх працівників, тис. грн* 1020 325,8 4 152,5
Сума прибуткового податку, що нарахований з величини доходу всіх працівників, тис. грн* 1030 39,7 470,1
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб 1040 1430 1399,7
Кількість людино-годин, за які була нарахована заробіт­на плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності)**, всього 1050 221 650 2 494 475
з них відпрацьовано 1060 219 930 2 406 850
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн** 1070 319,3 4083,0
1080
1090

___________

* 3 одним десятковим знаком.

** При складанні звіту необхідно керуватися роз’ясненням щодо складання статистичної звітності за формами № 1-ПВ термінова-місячна, № 1-ПВ термінова-квартальна «Звіт з праці».

Продовження ф. № 1-ПВ

(термінова) місячна

Розділ II. Заборгованість перед працівниками

із виплати заробітної плати та допомоги

по соціальному страхуванню

на 1 січня 2004 р.

_____________________________________________

(назва місяця, наступного після звітного періоду)**

Показники Код рядка Всього З неї за рахунок

бюджетних коштів

всього з гр. 2

«Місцевий

бюджет»

А Б 1 2 3
1. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн* 2010
з неї утворена в попередні роки (до 1 січ­ня звітного року) 2020
Сума заборгованості з виплати заробітної плати штатним працівникам, тис. грн* (з ряд. 2010) 2030
Облікова чисельність штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітна плата, всього осіб 2040
у тому числі за терміном утворення:
до трьох місяців 2050
від трьох до шести місяців 2060
понад шести місяців 2070
Виплачено в звітному році в рахунок погашення заборгованості за попередні роки, тис. грн* (зменшення ряд. 2020 порівняно зі звітом за попередній місяць) 2080

Продовження ф. № 1-ПВ

(термінова) місячна

Показники Код рядка Всього З неї за рахунок

бюджетних коштів

всього з гр. 2

«Місцевий

бюджет»

А Б 1 2 3
2. Сума заборгованості працівникам з виплати допомоги в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що утворена за рахунок:
власних коштів підприємства, тис. грн* 2090
коштів фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, тис. грн* 2100
Сума заборгованості потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, за рахунок коштів підприємства, тис. грн* 2110
2120
2130
Довідка (заповнюється у звіті за січень 2004 р.)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 2004 р., тис. грн* 2510

___________

* З одним десятковим знаком.

** При складанні звіту слід керуватися роз’ясненням щодо складання статистичної звітності за формами № 1-ПВ термінова-місячна, № 1-ПВ термінова-квартальна «Звіт з праці».

«___» _________________ 20___ р. Керівник

Виконавець ___________________ Головний бухгалтер

М.п.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)