Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Особливості аудиту інвестиційної діяльності

Особливості аудиту інвестиційної діяльності


Особливості аудиту інвестиційної діяльності пов’язані з тим, що остання – це самостійний вид діяльності, здійснюваний підприємством, що виступає як забудовник (замовник). До об’єктів аудиту інвестиційної діяльності належать: інвестиційні вкладення в майнових та інтелектуальних цінностях; інвестиційна та інноваційна діяльність, яка охоплює планування і фінансування капітальних вкладень, збалансування ресурсів, а також виконання цих планів і відображення в бухгалтерському обліку і звітності. Оскільки капітальні вкладення здійснюються переважно підрядними будівельними організаціями, то обов’язком замовника є забезпечення їх проектно-кошторисною документацією. Замовник відповідає перед підрядником за своєчасність розроблення і затвердження проектно-кошторисної документації, здавання її підрядній будівельно-монтажній організації в строки, передбачені договором, і належної якості. Тому проектно-кошторисна документація, пов’язана з ноу-хау, і розглядається аудитором як об’єкт контролю, що становить інтелектуальну цінність.
Джерелами інформації є законодавчі акти з інвестиційної діяльності, планування і фінансування капітальних вкладень та нової техніки, розробки проектно-кошторисної документації, нормативно-планова документація, а також первинні документи, облікові регістри і звітність з інвестиційної діяльності, виконання планів капітальних вкладень і введення в дію об’єктів і виробничих потужностей та інша фактографічна інформація. Значення бізнес-плану має бути вирішальним на стадії планування й аудиторської експертизи проекту. Для цього необхідно використовувати вітчизняні й зарубіжні методики, враховуючи особливості України: рівень рентабельності; паралельне використання вільноконвертованої валюти і гривні; структурні зміни у ціноутворенні; затримання взаємних платежів; нестабільність поставок та ін.
Аудитор разом із глибоким аналізом проекту, що враховує перелічені фактори, проводить за даними бізнес-плану аналіз ризику. При цьому необхідно визначити ключові фактори ризику та можливі шляхи і методи запобігання їм. Аналіз ризику важливий Ще й тому, що вітчизняні та іноземні інвестори повинні перебувати в однакових інформаційних умовах і свідомо брати на себе частку спільного ризику. Інакше іноземний інвестор у процесі спільної діяльності виявляє негативні фактори для інвестицій і стає не партнером, а опонентом, що піддає сумніву компетенцію українського партнера, неспроможного до співробітництва.
Для забезпечення якісної аудиторської експертизи інвестиційних проектів необхідно всі пропозиції і пояснення бізнес-плану привести до рівня міжнародних і національних стандартів. Це дасть змогу систематизувати процес експертизи і створити базу для порівняння різних проектів, використовуючи єдину систему критеріїв.
Інвестор повинен здійснити активний пошук проектів, щоб забезпечити аудитору широкий вибір найбільш оптимального проекту. Аудитор аналізує подані на експертизу проекти за багатоступеневою схемою, яка складається з таких етапів: попередня експертиза; основна експертиза (інвестиційний аналіз); підсумковий аналіз (прийняття рішень про фінансування проекту).
Попередня експертиза передбачає визначення критеріїв оцінки, мінімальної трудомісткості, що знижує вартість експертних робіт, залучення до експертизи інших фахівців, можливість отримання інтегрального показника ефективності проекту за результатами аналізу, проведеного аудитором. Для цього використовуються методичні прийоми експертних оцінок. Розробляється перелік критеріїв у вигляді листів опитування фахівців, де для кожного із критеріїв визначають відповідні коефіцієнти, які мають суттєві значення.
Джерела інформації аудиту – це договори підряду, акти передавання підряднику проектно-кошторисної документації, дані бухгалтерського обліку за рахунком 15 “Капітальні інвестиції”, а також нормативно-правові і методичні документи державних планових органів і банків з питань інвестицій і впровадження досягнень науки і техніки, скорочення тривалості будівництва, затвердження титульних списків на проектно-пошукові роботи для будівництва майбутніх років та ін., що стосуються капітальних вкладень.
Аудитор, перевіряючи виконання графіків надходження технічної документації на будову, з’ясовує, чи дотримуються вимоги комплектності документації. Наявність некомплектної документації може бути виявлена під час вивчення претензій підрядної організації, а також робочих креслень, що надійшли на будову. Перевіряються також претензії щодо якості робочих креслень способом зіставлення їх з проектними рішеннями робіт і кошторисною вартістю. Це дає змогу виявити відхилення робочих креслень від затвердженого проекту. Аудитор установлює, які наслідки низької якості проектної документації і чи не призвело це до подорожчання будівництва та хто має відповідати за допущені перевитрати ресурсів.
Перевіряючи якість проектної документації, аудитор вивчає висновки експертів до проектів, а також претензії, подані до проектної організації. У такий спосіб визначають причини недоліків і встановлюють конкретних осіб, винних у допущених порушеннях.
Особливій перевірці підлягає капітальне будівництво, виконав не за договорами з підрядними організаціями. Своєчасність і правильність розрахунків з підрядними організаціями за виконані роботи аудитор перевіряє за аналітичним рахунком “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”, керуючись при цьому чинними нормативними документами.
Аудит операцій із придбання і передавання замовником підряднику обладнання і будівельних матеріалів здійснюється за рахунком “Будівельні матеріали”. Перевіряється собівартість заготовлених матеріальних цінностей, відповідність їх кошторисним розцінкам, наявність понаднормативних запасів, непоставленого підряднику обладнання, забезпечення його зберігання і заходи щодо прискорення введення його в дію. Одночасно перевіряють, у який спосіб забудовник контролює додержання режиму у витрачанні будівельних матеріалів підрядником (застосування прогресивних видів легких конструкцій, економічних конструкцій металопродукції та ін.) під час виконання будівельно-монтажних робіт.
Перевіряючи акти приймання забудовником від підрядника виконаних етапів будівельно-монтажних робіт, об’єктів і споруд, аудитор установлює, чи дотримувались правила приймання цих робіт, чи не було випадків завищення обсягів і вартості їх. Зустрічній перевірці підлягають документи на виконані роботи, відображені у бухгалтерському обліку забудовника, і дані установи банку, яка фінансує і кредитує забудовника, аналізуються акти контрольного обміру. Випадки відмови банку від оплати виконаних робіт вивчаються аудитором із залученням підрядника, з’ясовуються їх причини і встановлюються особи, винні в порушенні правил виконання і функціонування капітальних вкладень.
На завершення аудитор перевіряє обґрунтованість відображення в обліку операцій з капітальних вкладень, достовірність звітності і визначення інвентарної вартості завершених і зданих в експлуатацію об’єктів капітальних вкладень. Виявлені недоліки, пов’язані з приписками невиконаних робіт, позаплановими капітальними вкладеннями, розпорошеннями коштів між численними об’єктами, порушеннями договірної і кошторисно-фінансової дисципліни та ін., групують в аналітичних відомостях.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)