Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.) скачати онлайн-> 11.3. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс»

11.3. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс»


Бухгалтерський баланс є основною формою фінансової звітності. Зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(с)БО 2 «Баланс».

Структура П(с)БО 2:

  • загальні положення;
  • визначення статей балансу;
  • зміст статей балансу;
  • оцінка та розкриття статей балансу.

В П(с)БО 2 використовуються такі терміни: активи, власний капітал, довгострокові зобов’язання, пов’язані сторони, зобов’я­зання, еквіваленти грошових коштів, фінансові інвестиції, поточні зобов’язання, необоротні активи, оборотні активи, операційний цикл.

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Баланс є основним джерелом інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, дає можливість визначити ліквідність та оборотність ресурсів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості. За цими даними можна визначити інвестиційну привабливість суб’єк­та господарювання, наскільки є надійно і ефективно вкладати у нього інвестиції, придбавати його акції, облігації. Отримання такої інформації є необхідною умовою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Розрізняють бухгалтерські баланси таких видів: вступний, періодичний, річний, об’єднувальний, розподільчий, санований, ліквідаційний, зведений, консолідований.

Вступний баланс складають на початку діяльності підприємст­ва. Він відображає активи і пасиви, які сформовані його засновниками на дату створення суб’єкта господарювання.

Періодичний баланс складається протягом календарного року за звітними періодами (місяць, квартал).

Річний баланс відображає фінансовий стан підприємства на кінець звітного року.

Об’єднувальний баланс складається у разі злиття кількох підприємств в єдине об’єднання на правах юридичної особи.

Розподільний баланс складається в разі реструктуризації великих підприємств, поділу їх на декілька менших за обсягом підприємств з правами юридичної особи.

Санований баланс найчастіше складається у тих випадках, коли підприємству загрожує банкрутство. Його складають із залученням незалежного аудитора ще до закінчення звітного періоду з метою показати реальний фінансовий стан підприємства.

Ліквідаційний баланс складається у разі ліквідації підприємства.

Зведений баланс складається підприємством, до складу якого входять реструктуризовані підприємства або окремі господар-

ства, виділені на самостійний баланс.

Консолідований баланс передбачає включення до його складу всіх підприємств однієї компанії, фірми, концерну з правом юридичної особи.

Статті Балансу згруповані в розділи — три в активі Балансу та п’ять у пасиві (табл. 11.2).

В активі балансу подано розділи, у яких згруповані ресурси підприємства, що ними воно володіє на звітну дату.

У першому розділі активу Балансу відображається вартість необоротних активів: нематеріальних активів, основних засобів, капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості.

У другом у розділі активу відображається вартість оборотних активів: запасів; дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги; дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів тощо; поточних фінансових інвестицій; грошових коштів та їх еквівалентів.

У третьому розділі відображаються витрати, які мали місце у попередніх звітних періодах, але належать до наступних звітних періодів.

У першому розділі пасиву вміщується інформація про власний капітал підприємства — статутний, пайовий, додатковий вкладений, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток) тощо.

У другому розділі пасиву відображається вартість сформованих резервів на забезпечення наступних витрат і платежів — на виплату відпусток, додаткових пенсій, гарантійних зобов’язань, а також отримані цільові фінансування та надходження.

У третьому розділі пасиву наводиться інформація про довгострокові зобов’язання — довгострокові кредити банків, отримані позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроковими векселями тощо.

Таблиця 11.2

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство ……………….………. …………………… за ЄДРПОУ
Територія …………..………………… …………………… за КОАТУУ
Форма власності …….……………… ………………………… за КФВ
Орган державного управління …….. ……………………… за СПОДУ
Галузь ……………………………… ……………………… за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ……….. ………………………. за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн ………….. …………….. Контрольна сума
Адреса …………………….………… …………………………………

БАЛАНС

на 31 грудня 200___ р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ Код

рядка

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
знос 012 ( ) ( )
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030
первісна вартість 031
знос 032 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом учас­ті в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080

Продовження табл. 11.2

АКТИВ Код

рядка

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1 2 3 4
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280

Продовження табл. 11.2

ПАСИВ Код рядка На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений кап італ 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Страхові резерви 415
Частка перестраховиків у страхових резервах 416 ( ) ( )
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобо­в’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом ІІІ 480
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довго-

строковими зобов’язаннями

510
Векселі видані 520

Продовження табл. 11.2

ПАСИВ Код рядка На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1 2 3 4
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640

Керівник

Головний бухгалтер

У четвертому розділі пасиву відображається інформація про поточні зобов’язання — короткострокові кредити банків та позики, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці та за іншими розрахунками.

У п’ятому розділі пасиву відображаються доходи майбутніх періодів — доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, але які відносяться до наступних звітних періодів.

Необхідно пам’ятати, що згортання статей активів та зобов’язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповід­ними П(С)БО. Сальдо рахунків, які відображаються у відповідних статтях Балансу, наведені в табл. 11.3.

Таблиця 11.3

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАЛАНСУ ТА РАХУНКІВ

АКТИВ Код

рядка

Визначення статей

згідно з П(С)БО 2

Рахунки,

субрахунки,

сальдо яких

відображені

у відповідних

статтях звіту

1. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 14. У статті «Нематеріальні активи» відображається вартість об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповід­ними положеннями (стандар­тами)
Залишкова вартість 010 Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу
Первісна вартість 011 Первісна вартість НА Д-т 12
Знос 012 Нарахована у встановленому порядку сума зносу НА К-т 133
Незавершене будівництво 020 15. У статті «Незавершене будівництво» показується вартість незавершеного будівництва (включаючи устат­кування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва Д-т 15
Основні засоби: 16. У статті «Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих ціліс­них майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стан­дартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів

Продовження табл. 11.3

АКТИВ Код

рядка

Визначення статей

згідно з П(С)БО 2

Рахунки,

субрахунки,

сальдо яких

відображені

у відповідних

статтях звіту

Залишкова вартість 030 До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вар­тістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу
Первісна вартість 031 Первісна (переоцінена) вартість Д-т 10,

Д-т 11

Знос 032 Сума зносу основних засобів К-т 131,

К-т 132

Довгострокові фінан­сові інвестиції: 17. У статті «Довгострокові фінансові інвестиції» відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реа­лізовані в будь-який момент
Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 Фінансові інвестиції, які згід­но з відповідними положен­нями (стандартами) облікову­ються методом участі в капіталі Д-т 141
Інші фінансові інвестиції 045 Д-т 142, 143
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 18. У статті «Довгострокова дебіторська заборгованість» показується заборгованість фі­зичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу Д-т 16
Відстрочені податкові активи 060 19. У статті «Відстрочені податкові активи» відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодува­нню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки Д-т 17

Продовження табл. 11.3

АКТИВ Код

рядка

Визначення статей

згідно з П(С)БО 2

Рахунки,

субрахунки,

сальдо яких

відображені

у відповідних

статтях звіту

Інші необоротні активи 070 20. У статті «Інші необоротні активи» наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Необоротні активи» Д-т 18,

К-т 19

Усього за розділом І 080
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 21. У статті «Виробничі запаси» показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих ви­робів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу Д-т 20,

Д-т 22,

Д-т 25

тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 22.У статті «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» відображається вартість: дорос­лих) тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада і для реалізації, та молодняку тварин Д-т 21
Незавершене виробництво 120 23. У статті «Незавершене виробництво» показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги) Д-т 23

Продовження табл. 11.3

АКТИВ Код

рядка

Визначення статей

згідно з П(С)БО 2

Рахунки,

субрахунки,

сальдо яких

відображені

у відповідних

статтях звіту

готова продукція 130 24. У статті «Готова продук­ція» показуються запаси ви­робів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва Д-т 26,

Д-т 27

товари 140 25. У статті «Товари» показується вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу Д-т 28
Векселі одержані 150 26. У статті «Векселі одержані» показується заборгованіс­ть покупців, замовників та ін­ших добіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями Д-т 34
Дебіторська заборгованість за товари, ро­боти, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 У підсумок балансу включається чиста реалізаційні вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебітор­ської заборгованості резерву сумнівних боргів
первісна вартість 161 27. У статті «Дебіторська заборгованість за товари, ро­боти, послуги» відображаєть­ся заборгованість покупців або замовників за надані їм продук­цію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем) Д-т 36

Продовження табл. 11.3

АКТИВ Код

рядка

Визначення статей

згідно з П(С)БО 2

Рахунки,

субрахунки,

сальдо яких

відображені

у відповідних

статтях звіту

резерв сумнівних бор­гів 162 К-т 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 28. У статті «Дебіторська заборгованість за розрахун­ками з бюджетом» показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплаа за податками, зборами та іншими платежами до бюджету Д-т 641,

Д-т 644

за виданими авансами 180 29. У статті «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступ­них платежів Д-т 371,

Д-т 63

з нарахованих доходів 190 30. У статті «Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів» показується сума на­рахованих дивідендів, процен­тів, роялті тощо, що підляга­ють надходженню Д-т 373
із внутрішніх розрахунків 200 31. У статті «Дебіторська заборгованість із внутрішніх роз­рахунків» показується заборго­ваність пов’язаних сторін та де­біторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків Д-т 682,

Д-т 683,

Д-т 36,

Д-т 377 (в частині, розрах унків з пов’язаними сторонами)

Інша поточна дебітор­ська заборгованість 210 32. У статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» показується заборгованість де­біторів, яка не може бути включена до інших статей де­біторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів Д-т 372,

Д-т 374,

Д-т 375,

Д-т 376,

Д-т 642,

Д-т 651—653

Продовження табл. 11.3

АКТИВ Код

рядка

Визначення статей

згідно з П(С)БО 2

Рахунки,

субрахунки,

сальдо яких

відображені

у відповідних

статтях звіту

Поточні фінансові ін­вестиції 220 33. У статті «Поточні фінансові інвестиції» відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів) Д-т 352
Грошові кошти та їх еквіваленти: 230 34. У статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів
в національній валюті 240 Кошти в національній валюті Д-т 301,

Д-т 311,

Д-т 313,

Д-т 331,

Д-т 333,

Д-т 351

в іноземній валюті 250 Кошти в іноземній валюті Д-т 302,

Д-т 312,

Д-т 314,

Д-т 332,

Д-т 334

Інші оборотні активи 269 35. У статті «Інші оборотні активи» відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Оборотні активи» Д-т 331, 332
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Витрати майбут­ніх періодів 270 36. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звіт­них періодів, але належать до наступних звітних періодів Д-т 39
Баланс 280

Продовження табл. 11.3

ПАСИВ Код

рядка

Визначення статей

згідно з П(С)БО 2

Рахунки,

субрахунки,

сальдо яких

відображені

у відповідних

статтях звіту

І. Власний капітал
Статутний капітал 300 37. У статті «Статутний капітал» наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учас­ників) до капіталу підпри-

ємства

К-т 40
Пайовий капітал 310 38. У статті «Пайовий капітал» наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами К-т 41
Додатковий вкладений капітал 320 39. У статті «Додатковий вкладний капітал» акціонерів товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість К-т 421
Інший додатковий капітал 330 40. У статті «Інший додатковий капітал» відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість ак­тивів, безкоштовно отрима­них підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового ка­піталу К-т 422,

К-т 423,

К-т 424,

К-т 425

Резервний капітал 340 41. У статті «Резервний капітал» наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нероз­поділеного прибутку підприємства К-т 43

Продовження табл. 11.3

ПАСИВ Код

рядка

Визначення статей

згідно з П(С)БО 2

Рахунки,

субрахунки,

сальдо яких

відображені

у відповідних

статтях звіту

Нерозподілений прибуток (непокритий зби­ток) 350 42. У статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Су­ма непокритого збитку наво­диться в дужках та вирахо­вується при визначенні під­сумку власного капіталу К-т 44

(Д-т 44)

Неоплачений капітал 360 43. У статті «Неоплачений капітал» від ображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу Д-т 46
Вилучений капітал 370 44. У статті «Вилучений капітал» господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу Д-т 45
Усього за розділом І 380
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 45. У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок К-т 47

Продовження табл. 11.3

ПАСИВ Код

рядка

Визначення статей

згідно з П(С)БО 2

Рахунки,

субрахунки,

сальдо яких

відображені

у відповідних

статтях звіту

Забезпечення виплат персоналу 400 К-т 471,

К-т 472

Інші забезпечення 410 К-т 473,

К-т 474

Цільове фінансування 420 Залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюд­жету та інших джерел К-т 48
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 46. У статті «Довгострокові кредити банків» показується сума заборгованості підприємства банкам за от­риманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням К-т 501,

К-т 502,

К-т 503,

К-т 504

Інші довгострокові фі­нансові зобов’язання 450 47. У статті «Інші довгострокові фінансові зобо­в’язання» наводиться сума довгострокової заборгова­ності підприємства щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нарахо­вуються відсотки К-т 505,

К-т 506,

К-т 51,

К-т 52

Відстрочені податкові зобов’язання 460 48. У статті «Відстрочені податкові зобов’язання» показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки К-т 54

Продовження табл. 11.3

ПАСИВ Код

рядка

Визначення статей

згідно з П(С)БО 2

Рахунки,

субрахунки,

сальдо яких

відображені

у відповідних

статтях звіту

Інші довгострокові зо­бов’язання 470 49. У статті «Інші довгострокові зобов’язання» показується сума довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу «Довгострокові зобов’язання» К-т 53,

К-т 55

Усього за розділом ІІІ 480
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 50. У статті «Короткострокові кредити банків» відображається сума поточних зобов’язань підприємства пе­ред банками за отриманими від них позиками К-т 60,

(за виключенням

К-т 605—606)

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 51. У статті «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» показується сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу К-т 61
Векселі видані 520 52. У статті «Векселі видані» показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забез­печення поставок (робіт, послуг) постачальників, підряд­чиків та інших кредиторів К-т 62
Кредиторська заборго­ваність за товари, ро­боти, послуги 530 53. У статті «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями) К-т 63

Продовження табл. 11.3

ПАСИВ Код

рядка

< /td>

Визначення статей

згідно з П(С)БО 2

Рахунки,

субрахунки,

сальдо яких

відображені

у відповідних

статтях звіту

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 54. У статті «Поточні зобов’язання за одержаними авансами» відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступ­них поставок продукції, виконання робіт (послуг) К-т 681

(К-т 36)

з бюджетом 550 55. У статті «Поточні зобо­в’язання із розрахунків з бюджетом» показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства К-т 641,

К-т 643

з позабюджетних платежів 560 56. У статті «Поточні зобов’язання з позабюджетних платежів» показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством К-т 642
зі страхування 570 57. У статті «Поточні зобов’язання зі страхування» відображається сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників К-т 65
з оплати праці 580 К-т 66
з учасниками 590 58. У статті «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками» відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибут­ку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу К-т 67

Закінчення табл. 11.3

ПАСИВ Код

рядка

Визначення статей

згідно з П(С)БО 2

Рахунки,

субрахунки,

сальдо яких

відображені

у відповідних

статтях звіту

із внутрішніх розрахунків 600 59. У статті «Поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків» відображається заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків К-т 682,

К-т 683,

К-т 63 (в частині заборгованості пов’язаним сторонам)

інші поточні зобов’я­зання 610 60. У статті «Інші поточні зобов’язання» відображаються суми зобов’язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі «Поточні зобов’язання» К-т 684,

К-т 683,

К-т 605,

К-т 606

Усього за розділом ІV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630 61. До складу доходів майбут­ніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів К-т 69
Баланс 640


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)