Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.) скачати онлайн-> 11.4. Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати

11.4. Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати


Зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» — це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Структура П(С)БО 3:

  1. загальні положення;
  2. визначення доходів і витрат;
  3. визначення прибутку (збитку) за звітний період;
  4. елементи операційних витрат;
  5. розрахунок показників прибутковості акцій.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Доходи і витрати наводяться у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку. Фінансові результати у звіті визначаються і відображаються в розрізі звичайної діяльнос­ті та надзвичайних подій.

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибут­ку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Звіт про фінансові результати за 2000 р. складається з двох роз­ділів, кожний з яких розкриває певний аспект доходів, витрат і фінансових результатів підприємства (табл. 11.4).

Розділ І «Фінансові результати» подає інформацію про доходи і витрати з точки зору власника підприємства.

Розділ ІІ «Елементи операційних витрат» надає інформацію для аналізу структури витрати за економічними елементами.

Таблиця 11.4

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство …………………….……….. ……………… за ЄДРПОУ
Територія ………………………….……… ……………… за КОАТУУ
Форма власності ………………….……… …………………… за КФВ
Орган державного управління …..……… ……………… за СПОДУ
Галузь ……………………………..……… ………………… за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ……………… …………………. за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн ………..……… ………. Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 20__ рік

1801003 І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код

рядка

За звітний

період

За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015 ( ) ( )
Акцизний збір 020 ( ) ( )
025 ( ) ( )
Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( ) ( )
Валовий прибуток 050
збиток 055 ( ) ( )
інші операційні доходи 060 ( ) ( )
Адміністративні витрати 070 ( ) ( )
Витрати на збут 080 ( ) ( )
Інші операційні витрати 090 ( ) ( )

Продовження табл. 11.4

Стаття Код

рядка

За звітний

період

За попередній період
1 2 3 4
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100
збиток 105 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( )
Інші витрати 160 ( ) ( )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170
збиток 175 ( ) ( )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( ) ( )
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190
збиток 195 ( ) ( )
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205 ( ) ( )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( )
Чистий:
прибуток 220
збиток 225 ( ) ( )

Закінчення табл. 11.4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код

рядка

За звітний

період

За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код

рядка

За звітний

період

За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

Керівник

Головний бухгалтер

Порядок складання звіту про фінансові результати подано у табл. 11.5.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код

рядка

П(С)БО № 3 Джерело

інформації

Дохід (виручка) від реалізації про­дукції (товарів, ро­біт, послуг) 010 Відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо) Рахунок 70 «Доходи від реалізації» (кредитовий оборот)
Податок на додану вартість 015 Сума податку на додану вар­тість, яка включена до скла­ду доходу (виручки) від реа­лізації продукції (товарів, робіт, послуг) Рахунок 70 «Доходи від реалізації» (відображення ПДВ за дебетом рахунка)
Акцизний збір 020 Підприємства — платники ак­цизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Рахунок 70 «Доходи від реалізації» (відображення суми акцизного збору за дебетом рахунка)
025 Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати Рахунок 70 «Доходи від реалізації» (відображення інших зборів або податків за дебетом рахунка)
Інші вирахування з доходу 030 Відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалі­зації продукції (товарів, робіт, послуг) Рахунки 701—704
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 035 = 010 – 015 – 020 – 030

Продовження табл. 11.5

Стаття Код

рядка

П(С)БО № 3 Джерело

інформації

Собівартість реалізованої продук­ції (товарів, робіт, послуг) 040 Показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих то­варів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згід­но з Положенням (стандартом) бухгалтерського облі-

ку 9 «Запаси»

Рахунок 90 «Собівартість реалізації»
Валовий:
прибуток 050 050 = 035 – 040
збиток 055
Інші операційні доходи 060 Відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): до­хід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше спи­саних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо Рахунок 71

«Інший операційний дохід»

Адміністративні витрати 070 Відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства Рахунок 92 «Адміністративні витрати»
Витрати на збут 080 Відображаються витрати під­приємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів) — витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продук­ції (товарів), рекламу, до-

ставку продукції споживачам тощо

Рахунок 93 «Витрати на збут»

Продовження табл. 11.5

Стаття Код

рядка

П(С)БО № 3 Джерело

інформації

090 Відображаються собіварті­сть реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних опе­раційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності»
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 (050 або 055) + 060 +

+ 070 + 080 + 090

збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110 Відображається дохід, отри­маний від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні під­приємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі»
Інші фінансові доходи 120 Показуються дивіденди, проценти та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі) Рахунок 73 «Інші фінансові доходи»
Інші доходи 130 Показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різ­ниць та інші доходи, які ви­никають у процесі звичайної діяльності, але не по­в’язані з операційною діяль­ністю підприємства Рахунок 74

«Інші доходи»

Продовження табл. 11.5

Стаття Код

рядка

П(С)БО № 3 Джерело

інформації

Фінансові вит­рати 140 Показуються витрати на про­центи та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу Рахунок 95 «Фінансові витрати»
Втрати від участі в капіталі 150 Відображається збиток, спри­чинений інвестиціями в асо­ційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких про­вадиться методом участі в капіталі Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі»
Інші витрати 160 Відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства Рахунок 97 «Інші витрати»
Фінансові резу­льтати від зви­чайної діяль­ності до оподаткування:
прибуток 170 (100 або 105) + 110 + 120 +

+ 130 + 140 + 150 + 160

збиток 175
Податок на при­буток від зви­чайної діяльності 180 Показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бух галтерського обліку 17 «Податок на прибуток» Рахунок 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»
Фінансові резу­льтати від зви­чайної діяль­ності
прибуток 190 190=170-180
збиток 195 195=175+180

Закінчення табл. 11.5

Стаття Код

рядка

П(С)БО № 3 Джерело

інформації

Надзвичайні:
доходи 200 Прибутки або збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню над­звичайних подій Рахунок 75 «Надзвичайні доходи»
витрати 205 Невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виник­ненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел. Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків Рахунок 99 «Надзвичайні витрати» мінус 982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій»
Податки з надз­вичайного прибутку 210 Відображається сума податків, що підлягає сплаті з при­бутку від надзвичайних подій
Чистий прибуток 220 (190 або

195) + 200 + 205 + 210

Чистий збиток 225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування

показника

Код

рядка

Джерело

інформації

Матеріальні затрати 230 Рахунок 80

«Матеріальні витрати»

Витрати на оплату праці 240 Рахунок 81«Витрати на оплату праці»
Відрахування на соці-

альні заходи

250 Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи»
Амортизація 260 Рахунок 83 «Амортизація»»
Інші операційні витрати 270 Рахунок 84

«Інші операційні витратиПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)