Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.) скачати онлайн-> 11.5. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів

11.5. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів


Зміст і форма Звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

Сфери дії П(С)БО 4 стосується Звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків та бюджетних установ, малих підприємств та консолідованих Звітів про рух грошових коштів.

У П(С)БО 4 використовуються такі терміни: грошові кошти, група, еквіваленти грошових коштів, негрошові операції, інвестиційна діяльність, операційна діяльність, рух грошових коштів, фінансова діяльність.

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах та їх еквівалентах за звітний період.

Звіт містить дані про рух грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Окремо зазначають надходження і видаток коштів стосовно різних видів діяльності. Негрошові операції (отримання активів від фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів через емісію акцій тощо) не включаються до Звіту про рух грошових коштів.

Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту не включаються.

Форма звіту про рух грошових коштів наведена в табл. 11.6.

Структура звіту складається із одної таблиці, яка має такі три розділи:

 • рух коштів у результаті операційної діяльності;
 • рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;
 • рух коштів у результаті фінансової діяльності.

У світовій практиці звіт про рух грошових коштів складається за двома методами:

 • прямий, за допомогою якого розкриваються основні валові грошові надходження і витрати;
 • непрямий, за допомогою якого чистий прибуток або збиток коригуються з урахуванням операцій негрошового характеру, відстрочення, нарахування минулих років, майбутніх надходжень чи платежів, статей доходів і витрат, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Таблиця 11.6

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство ………….………….. …………………… за ЄДРПОУ
Територія ………………………….. …………………… за КОАТУУ
Форма власності ………………….. ………………………… за КФВ
Орган державного управління …… ……………………… за СПОДУ
Галузь ……………………………… ……………………… за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ……… ………………………. за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн ……….. ……………….. Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20__ рік

1801004

Стаття Код

рядка

За звітний

період

За попередній

період

надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 020 Х Х
збільшення (зменшення) забезпечень 030
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050
Витрати на сплату відсотків 060 Х Х
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070

Продовження табл. 11.6

Стаття Код

рядка

За звітний

період

За попередній

період

надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
Зменшення (збільшення):
оборотних активів 080
витрат майбутніх періодів 090
Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань 100
доходів майбутніх періодів 110
Грошові кошти від операційної діяльності 120
Сплачені:
відсотки 130 Х Х
податки на прибуток 140 Х Х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

фінансових інвестицій

180 Х Х
необоротних активів 190 Х Х
майнових комплексів 200
Отримані:
відсотки 210 Х Х
дивіденди 220 Х Х
Інші надходження 230 X х
Придбання:
фінансових інвестицій 240 X X
необоротних активів 250 X X
майнових комплексів 260 X X

Закінчення табл. 11.6

r

Стаття Код

рядка

За звітний

період

За попередній

період

надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
Інші платежі 270 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 X X
Отримані позики 320 X X
Інші надходження 330 X X
Погашення позик 340 X X
Сплачені дивіденди 350 X X
Інші платежі 360 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390
Чистий рух коштів за звітний період 400
Залишок коштів на початок року 410 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року 430 X X

Керівник

Головний бухгалтер

П(С)БО 4 передбачає застосування непрямого методу складання Звіту про рух грошових коштів, який полягає у визначенні суми чистого надходження (видатку) у результаті операційної діяльності послідовним коригуванням показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, наведеного у Звіті про фінансові результати.

Рух грошових коштів у разі інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу Балансу «Необорот­ні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції».

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях Балансу за розділом «Власний капітал» та статтях, пов’язаних з фінансовою діяльністю у розділах Балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов’язання» і «Поточні зобов’язання» (статті «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобо­в’язаннями», «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками»).

Процес складання Звіту про рух грошових коштів включає п’ять основних етапів:

 • збір і підготовка необхідної інформації;
 • визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності;
 • визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності;
 • визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності;
 • визначення чистого руху коштів та узгодження їхніх залишків.

Для складання звіту використовують такі джерела інформації:

 • Баланс;
 • Звіт про фінансові результати;
 • примітки;
 • Головна книга;
 • аналітичні дані за окремими рахунками бухгалтерського облік


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)