Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.) скачати онлайн-> 11.7Примітки до річної фінансової звітності

11.7Примітки до річної фінансової звітності


За принципом повного висвітлення фінансова звітність повин­на містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

Наказом Міністерства фінансів України від 29.ХІ.2000 р. № 302 «Про примітки до річної фінансової звітності» затверджена типова форма фінансової звітності 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (табл. 11.8).

Примітки до річної фінансової звітності складаються з десяти розділів (рис. 11.6).

Фінансову звітність суб’єкти малого підприємництва складають відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Звітність (річна і квартальна) складається з двох форм:

  • Баланс (ф. № 1—М);
  • Звіт про фінансові результати (ф. № 2—М).

Обидві форми значно скорочені порівняно з формами фінансової звітності, які здають підприємства, що не підпадають під визначення суб’єктів малого підприємництва. Скорочення здій-

снено шляхом об’єднання кількох статей в одну, при цьому коди рядків збережені (табл. 11.9).

Таблиця 11.8

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство …………………………………..… ………………………………………… за ЄДРПОУ
Територія …………………………………………. ………………………………..……… за КОАТУУ
Орган державного управління ………………….. ………………………………………… за СПОДУ
Галузь ……………………………………………… …………………………………………… за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ……………………… …………………..………………………. за КВЕД
Середньооблікова чисельність працюючих …… ………………………………….. Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн …………………………

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Групи нематеріальних активів Код

рядка

Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка

(дооцінка +,

уцінка –)

Вибуло за рік Нараховано

амортизації за рік

Втрати від зменшення

корисності за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна

(переоцінена)

вартість

знос первісної

(переоціненої) вартості

зносу первісна

(переоцінена)

вартість

знос первісної (переоціненої) вартості зносу первісна (переоцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурса­ми 010
Права користування майном 020
Права на знаки для товарів і послуг 030
Права на об’єкти про­мислової власності 040
Авторські та суміжні з ними права 050
Гудвіл 060
Інші нематеріальні ак­тиви 070
Разом 080

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)____________

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)____________

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)____________

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)____________

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Групи

основних

засобів

Код

рядка

Залишок

на початок року

Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка –) Вибуло за рік Нарахування

амортизації за рік

Втрати від зменшення

корисності за рік

Інші зміни

за рік

Залишок на кінець року в тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна

(переоцінена)

вартість

знос первісної

(переоціненої)

вартості

зносу первісна

(переоцінена)

вартість

знос первісної

(переоціненої)

вартості

зносу первісна

(переоцінена)

вартість

знос первісна

(переоцінена)

вартість

знос первісна

(переоцінена)

вартість

знос
1 2 3 4 5 6 7 а 9 10 11 12 13 І4 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні при­строї 120
Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150
Робоча і продуктивна худоба 160

n

Багаторічні насад­ження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200
Тимчасові (нетиту­льні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні ма­теріальні активи 250
Разом 260

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)____________

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)____________

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)____________

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264)____________

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)____________

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)____________

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)____________

ІІІ. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300
Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Формування основного стада 320
Інші 330
Разом 340

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380
акції 390
облігації 400
інші 410 14
Разом (розд. А + розд. Б) 420

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)________________

за справедливою вартістю (422)________________

за амортизованою собівартістю (423)________________

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)________________

за справедливою вартістю (425)________________

за амортизованою собівартістю (426)________________

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника Код

рядка

Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480
Інші операційні доходи і витрати 490
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 X
Проценти 540 X
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570
Реалізація необоротних активів 580
Реалізація майнових комплексів 590
Неопераційна курсова різниця 600 &nb sp;
Безоплатно одержані активи 610 X
Списання необоротних активів 620 X
Інші доходи і витрати 630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)________________

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами (632)________________

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника Код

рядка

На кінець року
1 2 3
Каса 640
Поточний рахунок в банку 650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки ) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690

Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)___________

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Види забезпечень Код

рядка

Залишок

забезпечення

на початок року

Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок Сума забезпечення,

що використана

протягом року

Невикористана

сума забезпечення,

що сторнована у

звітному періоді

Сума очікуваного

відшкодування

витрат іншою стороною,

що врахована

при оцінці

забезпечення

Залишок забезпечення на кінець року
створення

забезпечення

додаткових

вирахувань

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобо­в’язань щодо обтяжливих контрактів 750
760
770
Разом 780

VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника Код

рядка

Балансова

вартість на

кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої

вартості реалізації *

уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810
Паливо 820
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

Із рядка 920 гр. 3 Балансова вартість запасів,

відображених за чистою

вартістю реалізації (921)________________

переданих у переробку (922)________________

оформлених у заставу (923)________________

переданих на комісію (924)________________

Активи на відповідальному

зберіганні — рахунок 02 (925)________________

*Визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

ІХ. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування показника Код

рядка

Всього

на кінець року

в т. ч. за строками

непогашення

до 3

місяців

від 3

до 6

місяців

від 6

до 12

місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги 940
Інша поточна дебіторсь­ка заборгованість 950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)________________

Х. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

Найменування показника Код

рядка

Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980

Керівник

Головний бухгалтер

Структура приміток до річної фінансової звітності

Рис. 11.6. Структура приміток до річної фінансової звітності

Таблиця 11.8

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство………………….… ..……………за ЄДРПОУ
Територія………………………… ……..………за КОАТУУ
Форма власності…………………. ……..……………за КФВ
Орган державного управління….. ………………за СПОДУ
Галузь…………………………….. …..……………за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності…….. ..……………….за КВЕД
Середньооблікова чисельність працюючих
Одиниця виміру: тис. грн……….. ………Контрольна сума
Адреса………………………….… …..………………………

1. БАЛАНС

АКТИВ Код

рядка

На початок

звітного року

На кінець звіт­ного періоду
1 2 3 4
1. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030
первісна вартість 031
знос 032
Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080

Продовження табл. 11.8

АКТИВ Код

рядка

На початок

звітного року

На кінець звіт­ного періоду
1 2 3 4
ІІ. Обороти; активи
Виробничі запаси 100
Готова продукція 130
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахун­ками з бюджетом 170
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280

Продовження табл. 11.8

ПАСИВ Код

рядка

На початок звітного року На кінець звітного

періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300
Додатковий капітал 320
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

350
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Усього за розділом І 330
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480
IV. Поточні зобов’яз ання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов’язання за розрахунками
з бюджетом 550
зі страхування 570
з оплати праці 560
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640

Продовження табл. 11.8

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ______________ 200_ р.

Форма № 2-М Код за ДКУД І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період поперед­нього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Непрямі податки та інші нарахування з доходу 020 ( ) ( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продук­ції (товарів, робіт, послуг) (010—020) 035
Інші операційні доходи 040
Інші звичайні доходи 050
Надзвичайні: доходи 060
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080
Матеріальні затрати 090 ( ) ( )
Витрати на оплату праці 100 ( ) ( )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( ) ( )
Амортизація 120 ( ) ( )
Інші операційні витрати 130 ( ) ( )
у тому числі 131 ( ) ( )
140 ( ) ( )
Інші звичайні витрати 150 ( ) ( )
Надзвичайні витрати 160 ( ) ( )
Податок на прибуток 170 ( ) ( )
Разом витрати

(090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ±

± 080 + 160 + 070)

180 ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (070 – 080) 190

Закінчення табл. 11.8

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код

рядка

За звітний період За аналогічний період поперед­нього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280

Керівник

Головний бухгалтерПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)