Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.) скачати онлайн-> Розділ 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Завдання 1 ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Розділ 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Завдання 1 ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС


І. Мета завдання

Під час виконання завдання студенти повинні:

  • засвоїти принципи групування господарських ресурсів (активів) підприємства та джерел їх фінансування (капітал, зобо­в’язання);
  • з’ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтерського обліку і форми фінансової звітності;
  • вивчити побудову балансу і основні способи групування його статей, ознайомитися з видами бухгалтерських балансів.

ІІ. Що потрібно виконати

1. На підставі даних інвентаризації господарських засобів (ресурсів) підприємства (табл. 1) скласти відомість групування господарських засобів (ресурсів) підприємства за їх складом та функ­ціональною участю в процесі діяльності та за джерелами їх утворення й цільовим призначенням.

2. Використовуючи показники відомості групування господарських засобів (ресурсів), скласти спочатку баланс двосторонньої форми, а потім баланс за формою Х° 1, затвердженою на-

казом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 (у спро­щеному вигляді).

ІІІ. Вихідні дані

Таблиця 1

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НАЯВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ УТВОРЕННЯ

на 1 жовтня 200__ р.

№ з/п Показники Сума, грн
1 2 3
1 Готова продукція на складі 90 000
2 Заборгованість банку за короткостроковими кредитами 60 000
3 Грошові кошти в касі в національній валюті 5 500
4 Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті 1 600 000
5 Матеріали на складі та в цехових коморах 590 000
6 Статутний капітал 6 700 000
7 Заборгованість постачальникам за одержані матеріали 180 000
8 Будинки цехів основного та допоміжного виробництв 2 800 000
9 Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення 2 190 000
10 Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробни цтва 600 000
11 Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби 120 000
12 Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання 300 000
13 Паливо на складі 35 000
14 Незавершене виробництво (необроблені до кінця вироби, що знаходяться в цехах) 33 000
15 Прибуток підприємства нерозподілений 840 000
16 Заборгованість з податку на прибуток 40 000
17 Резервний капітал 360 000
18 Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи 108 000
19 Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання 60 000
20 Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати робітників і службовців 42 000
21 Заборгованість підприємства різним кредиторам 31 000

Закінчення табл. 1

№ з/п Показники Сума, грн
1 2 3
22 Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком більше одного року 170 000
23 Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах 30 000
24 Заборгованість покупців за відвантажену (відпущену) готову продукцію 48 000
25 Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів 3 500
26 Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці 214 000
27 Заборгованість банку за довгостроковими кредитами 450 000
28 Знос (амортизація) основних засобів 690 000
29 Електронні обчислювальні машини 20 000
30 Придбані патенти, ліцензії 70 000
31 Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування 20 000
32 Акції і облігації інших підприємств 240 000
33 Лінії електропередач, телефонна і газова 230 000
34 Вкладання в статутний капітал інших підприємств 500 000

IV. Методичні вказівки

При складанні Відомості групування господарських засобів (ресурсів) за їх складом, розміщенням та джерелами їх утворення (табл. 1) треба взяти до уваги, що інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів.

Суми згрупованих видів господарських засобів та їх джерел потрібно записати у відомості проти назви кожної групи (графа «Сума»). Після цього треба підрахувати підсумки вартості всіх груп господарських засобів і окремо джерел їх утворення. Ці підсумки повинні бути рівними між собою, вони служать підставою для складання бухгалтерського балансу.

При складанні бухгалтерського балансу (двостороннього і за фор­мою № 1) необхідно звернути увагу на те, що він має послідовну форму побудови: спочатку наведені статті активу, а потім — пасиву. В цьому балансі залишки основних засобів та залишки дебіторської заборгованості за продукцію показати за їх первинною вартістю.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)