Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.) скачати онлайн-> ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС


І. Мета завдання

1. На практичних прикладах з’ясувати взаємозв’язок балансу й рахунків бухгалтерського обліку.

2. Засвоїти порядок відображення господарських операцій підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку способом подвійного запису.

3. Засвоїти порядок визначення дебетових і кредитових оборотів та кінцевих залишків на активних і пасивних рахунках.

4. Усвідомити зміни, зумовлені господарськими операціями в складі засобів та джерел їх утворення, їх типи.

5. Засвоїти порядок складання оборотної відомості за синтетичними рахунками. Усвідомити зумовленість рівності трьох пар підсумків в оборотній відомості.

6. Використати показники оборотної відомості за синтетичними рахунками для складання балансу на 1-ше число наступного за звітним місяця.

ІІ. Що треба виконати

1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку (схематичної форми) і записати на них залишки на 1-ше число місяця, використавши для цього дані двостороннього балансу, складеного за завданням 1.

2. Записати господарські операції в реєстраційний журнал та скласти за ними бухгалтерські проводки, вказавши при цьому тип операції. Підрахувати підсу мок за операціями, зареєстрованими в журналі за місяць.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку подвійним записом.

4. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахун­ка і визначити залишки: (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.

5. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за звітний місяць і порівняти підсумки оборотів в оборотній відомос­ті з підсумком у реєстраційному журналі.

6. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця (за формою № 1).

№ з/п Зміст операції Сума, грн
1 2 3
1 З поточного рахунка в банку одержано в касу підприємства грошові кошти для виплати заробітної плати за вересень 214 000
2 Виплачена з каси заробітна плата 214 000
3 Перераховано з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості
а) бюджету

— прибутковий податок

— податок на прибуток підприємства

б) органам соціального страхування

в) різним кредиторам

42 000

40 000

20 000

31 000

4 Відпущені зі складу у виробництво матеріали для виготовлення продукції 558 000
5 Отримані основні засоби від постачальників 220 000
6 Відображено ПДВ за придбаними основними засобами 44 000
7 Введені основні засоби в експлуатацію 220 000
8 Оплачено з поточного рахунка підприємства постачаль­никам за основні засоби, які надійшли 264 000
9 Отримано матеріали від постачальника 500 000
10 Відображено ПДВ за придбаними матеріалами 100 000
11 Перераховано з поточного рахунка підприємства постачальникам у погашення заборгованості за матеріали 600 000
12 Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим виробництвом продукції 100 000
13 Утримано прибутковий податок із заробітної плати, сума якого підлягає перерахуванню до бюджету 230 000
14 Утримано прибутковий податок із заробітної плати, сума якого підлягає перерахуванню до бюджету 40 000
15 Утримано збір до Пенсійного фонду 3 500
16 Утримано збір зі страхування на випадок безробіття 1 150
17 Нараховано збір по Пенсійного фонду (32%) на заробітну плату робітників 73 600
18 Нараховано відрахуванння на соціальне страхування (2,5%) на заробітну плату 5 750
19 Нараховано відрахуванння на соціальне страхування на випадок безробіття (2,5%) на заробітну плату 5 750

Закінчення форми 1

r

№ з/п Зміст операції Сума, грн
1 2 3
20 Оприбуткована на склад випущена із виробництва продукція за фактичною собівартістю 800 000
21 Відвантажена готова продукція покупцям за продажною вартістю 900 000
22 Нараховано податок на додану вартість, визначений за встановленою ставкою від обсягу реалізації 150 000
23 Списано з балансу собівартість реалізованої продукції 650 000
24 Списано суму чистого доходу на фінансовий результат (суму визначити на рахунку 70 «Доходи від реалізації») ?
25 Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції 650 000
26 Отримана оплата від покупців готової продукції 900 000
27 Нараховано податок на прибуток 20 000
28 Списано податок на прибуток на фінансовий результат 20 000
29 За даними рахунка «Фінансові результати» визначено і списано фінансовий результат діяльності підприєм-

ства. Суму визначити самостійно

IV. Методичні вказівки

Вихідними даними до завдання № 2 є балансові суми завдання 1. Починати виконання завдання треба з відкриття рахунків, назва яких відповідає найменуванню статей вказаного балансу.

Крім того, необхідно відкрити додатково такі рахунки: «Собівартість реалізованої готової продукції», «Дохід від реалізації готової продукції», «Податок на прибуток» та «Фінансові результати». Ці рахунки наприкінці звітного періоду закриваються, залиш­ків не мають, а тому в балансі не відображаються.

Статтю «Незавершене виробництво» треба записати як початковий залишок рахунка «Виробництво».

При відкритті рахунків у таблицях схематичної форми рекомендується підкреслювати суми початкових залишків, перенесених із балансу. Це необхідно для того, щоб при визначенні оборотів на рахунках не включити суми цих залишків у оборот.

При складанні бухгалтерських проводок треба взяти до уваги, що основні засоби та матеріальні цінності оприбутковуються на підприємстві без податку на додану вартість (п. 5, 9).

Фінансовий результат від реалізації продукції (п. 29) визначається як різниця між доходом від реалізації продукції за продажними цінами (відображеної за кредитом рахунка «Фінансові результати» та собівартістю цієї продукції (записаною до дебету рахунка «Фінансові результати»).

При складанні бухгалтерського балансу за формою № 1 зважте на те, що залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між її початковою вартістю і сумою нарахованого за ними зносу. В підсумок балансу ці засоби включаються за залишковою вартістю.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)