Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.) скачати онлайн-> ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС


2. РАХУНКИ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ

1. Засвоїти порядок одночасного паралельного відображення господарських операцій на рахунках синтетичного й аналітичного обліку. Усвідомити взаємозв’язок між ними.

2. Вивчити на спрощених прикладах принципи обліку процесів постачання (придбання предметів праці) та розрахунків із постачальниками за одержані від них матеріальні цінності.

3. Ознайомитися з принципами обліку процесу виробництва (порядком обліку матеріальних, трудових і фінансових затрат на виробництво) і визначенням (калькулюванням) фактичної собівар­тості виготовленої продукції.

4. З’ясувати принципи обліку процесу реалізації продукції, визначення та відображення в обліку фінансових результатів від реалізації.

5. Усвідомити економічний зміст, призначення і побудову рахунків бухгалтерського обліку.

ІІ. Що треба виконати

1. Ознайомитися з даними бухгалтерського балансу і записати суми залишків на рахунках синтетичного обліку на 1-ше число місяця.

Примітка. Відкриваючи рахунки, користуйтеся методичними вказівками до завдання.

2. На підставі наведених конкретних даних у довідці до балансу про залишки матеріалів, затрат у незавершене виробництво та заборгованості постачальникам за станом на початок місяця потрібно відкрити рахунки аналітичного обліку на карт­ках кількісно-вартісного обліку (для обліку матеріалів), багатографних картках (для обліку затрат на виробництво продукції) і контокорентних картках (для обліку розрахунків із постачальниками).

3. Записати короткий зміст господарських операцій в книзі Журнал-Головна і відобразити їх на відповідних рахунках синтетичного обліку (з одночасним зазначенням типу кожної операції). При цьому за окремими операціями (20, 21, 25) треба зробити необхідні розрахунки, передбачені умовою завдання, та визначити потрібні суми.

4. Суми господарських операцій, записані на синтетичних рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», відобразити паралельним записом на відповідних рахунках аналітичного обліку.

5. Підрахувати місячні обороти за дебетом й кредитом кожного синтетичного та аналітичного рахунків та визначити залишки (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.

6. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку. В окремій графі оборотної відомості (виділеній для цього) за кожним рахунком вказати, до якої класифікаційної групи та підгрупи він відноситься за своїм призначенням та структурою.

7. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками, що відкриті до синтетичних рахунків 201 «Сировина і матеріали», 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», та порівняти одержані обороти і залишки з даними відповідних синтетичних рахунків.

8. За даними аналітичного обліку до синтетичного рахунка 23 «Виробництво» скласти калькуляцію випущеної із виробництва готової продукції (користуючись методичними вказівками).

9. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця, згрупувавши статті активу і пасиву за діючою формою № 1, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

10. У довідці до балансу записати залишки на забалансових рахунках на звітну дату.

ІІІ. Вихідні дані

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

за листопад 200__ р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Грн

АКТИВ Код

рядка

На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість (12) 011 ( )
знос (133) 012 ( )
незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1 089 200
первісна вартість (10) 031 (1 134000)
знос (131) 032 (44 800)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі

в капіталі інших підприємств (141)

040
інші фінансові інвестиції (142, 143) 045
Довгострокова дебіторська заборгованість (16) 050
Відстрочені податкові активи (17) 060
Інші необоротні активи (18) 070
Усього за розділом І 080 1 089 200
АКТИВ Код

рядка

На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси (20, 22, 25) 100 223 400
тварини на вирощуванні та відгодівлі (21) 110
незавершене виробництво (23) 120 105 000
готова продукція (26) 130 184 000
товари (28) 140
Векселі одержані (34) 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість (36, 37) 161
резерв сумнівних боргів (38) 162 ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом (641) 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів (373) 190
із внутрішніх розрахунків (372) 200
Інша поточна дебіторська заборгованість (377) 210
Поточні фінансові інвестиції (35) 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті (301, 311) 230 459 200
в іноземній валюті (302, 312) 240
Інші оборотні активи (33) 250
Усього за розділом II 260 971 600
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 4 400
Баланс 280 2 065 200
ПАСИВ Код

рядка

На початок звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал (40) 300 1 211 200
Пайовий капітал (41) 310
Додатковий вкладений капітал (42) 320
Інший додатковий капітал (425) 330
Резервний капітал (43) 340 40 400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (441) 350 358 000
Неоплачений капітал (46) 360 ( ) ( )
Вилучений капітал (45) 370 ( ) ( )
Усього за розді лом І 380 1 609 600
ІІ. Забезпечення наступних виплат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування (48) 420 193 000
Усього за розділом ІІ 430 193 000
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Інші довгострокові кредити банків (501) 440
Довгострокові фінансові зобов’язання (53) 450
Відстрочені податкові зобов’язання (54) 460
Інші довгострокові зобов’язання (55) 470
Усього за розділом IІІ 480
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків (60) 500 20 400
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (61) 510
Векселі видані (62) 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (63) 530 40 000
ПАСИВ Код

рядка

На початок звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1 2 3 4
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів (681) 540
з бюджетом (64) 550 25 400
з позабюджетних платежів 560
зі страхування (65) 570
з оплати праці (66) 580 96 000
з учасниками (67) 590
із внутрішніх розрахунків (683, 684) 600
Інші поточні зобов’язання (685) 610 45 200
Усього за розділом IV 620 227 000
V. Доходи майбутніх періодів 630 35 600
Баланс 640 2 065 200

Керівник

Головний бухгалтер

1. Додаток до балансу на 01.12.200__ р.

Орендовані необоротні активи (01) 200 000
Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні (023) 3 000
Списана дебіторська заборгованість (071) 2 000

2. Довідка до балансу про залишки на рахунках аналітичного обліку за станом на 01.12.200__ р.

До синтетичного рахунка 20 «Матеріали»

Найменування матеріалу Сорт Одиниця виміру Кількість Ціна,

грн

Сума, грн
Сталь сортова 35 мм 1 т 800 150 120 000
Латунь 1 т 400 200 80 000
Разом ? ? ? ? 200 000

До синтетичного рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

Постачальники Сума, грн
Оптова база 24 000
Металургійний завод 16 000
Разом 40 000

До синтетичного рахунка 23 «Виробництво»

Постачальники Сума, грн
Виріб Р Виріб К
Сировина і матеріали 41 200 20 800
Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби 18 800 12 000
Основна заробітна плата робітників 8 000 4 200
Загальновиробничі витрати
Разом 68 000 37 000

До статті балансу 230 «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті»

Рахунок Сума, грн
Каса в національній валюті (301) 1 200
Поточний рахунок в національній валюті (311) 458 000
Разом 459 000

IV. Господарські операції за грудень 200__ р.

№ з/п Дата Зміст господарської операції Сума, грн
1 02.12 Одержані в касу з поточного рахунка в банку кошти для виплати заробітної плати робітникам і службовцям за попередній місяць 96 000
2 02.12 Перераховано з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості
а) бюджету 25 400
б) банку за короткостроковими кредитами 20 000
в) різним кредиторам 30 200
Разом 75 200
№ з/п Дата Зміст господарської операції Сума, грн
3 02—04.12 Виплачена із каси заробітна плата робітникам і службовцям 96 000
4 03.12 Відпущено зі складу у виробництво для виготовлення виробів Р сталь сортову 600 т по 150 грн за 1 т на суму 90 000
5 05.12 Відпущено зі складу у виробництво для виготовлення виробів К латунь 260 т по 200 грн за 1 т на суму 52 000
6 06.12 Перераховано з поточного рахунка в банку 24 000
7 08.12 Одержані на умовах операційної оренди основні засоби (що належать іншому підприємству) вартістю 320 000
8 09.12 Оприбутковано на склад сталь сортову 600 т за ціною 150 грн за 1 т, яку одержано від оптової бази, на суму:

— без податку на додану вартість

— податок на додану вартість

60 000

12 000

Разом 72 000
9 11.12 Оприбутковано на склад сталь сортову 600 т за ціною 150 грн за 1 т, яку одержано від металургійного заводу, на суму:

— без податку додану вартість

— податок на додану вартість

90 000

18 000

Разом 108 000
10 12.12 Оплачено банком постачальникам у рахунок наданого короткострокового кредиту за раніше одержані матеріали:

— оптової бази

— металургійного заводу

72 000

108 000

Разом 180 000
11 20.12 Зарахована на поточний рахунок підприємства орендна плата, одержана від орендарів за передані їм в оперативну оренду основні засоби:

а) за поточний місяць (записано на збільшення доходу)

б) на наступні два місяці

10 000

20 000

Разом 30 000
Див. метод. вказівки до операції 11
12 29.12 Нарахований знос на основні засоби загальногос­подарського призначення 21 700
№ з/п Дата Зміст г осподарської операції Сума, грн
13 30.12 Нарахований знос основних засобів загальногосподарського призначення 16 000
14 30.12 Нарахована заробітна плата за поточний місяць:

1) робітникам, що зайняті виробництвом

а) виробів Р

б) виробів К

2) адміністративному персоналу

3) персоналу цехів

63 000

21 000

10 200

11 300

Разом 105 500
15 30.12 Нарахована допомога по соціальному страхуванню робітникам і службовцям 33 000
16 30.12 Утримано із заробітної плати робітників і службовців:

а) прибутковий податок

б) збір до Пенсійного фонду

в) збір до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

г) за виконавчими листками (аліменти тощо)

14 400

2 110

525

365

Разом 17 400
17 30.12 Перерахована з поточного рахунка зв’язку абонентна плата за користування службовими телефонами за поточний місяць (сума записана на адміністративні витрати) 37 500
18 30.12 Повернені орендодавцю основні засоби, що знаходились в оперативній оренді підприємства, вар­тістю 200 000
19 30.12 Списані на адміністративні витрати здійснені у минулому періоді витрати на періодичні видання (передплата на газети, журнали, спеціальну літературу та ін.) у частці, що відноситься до звітного місяця 6 000
20 31.12 Наприкінці місяця витрати, відображені на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Загальновиробничі витрати», списані з кредиту цього рахун­ка на затрати основного виробництва і розподілені між видами виготовленої продукції пропорційно сумі основної заробітної плати робітників (базис розподілу):

а) на затрати з виробництва виробів Р

б) на затрати з виробництва виробів К

?

?

Разом
№ з/п Дата Зміст господарської операції Сума, грн
Примітка: суму загальновиробничих витрат, що відносяться до окремих видів виготовленої продукції, визначити самостійно, виконавши належний розрахунок у табл. 1 (див. методичні вказівки до цієї операції)
21 31.12 Оприбуткована на склад за фактичною собівартіс­тю випущена із виробництва готова продукція:

а)вироби Р

б) вироби К

?

?

Разом
Примітка: собівартість продукції визначити самостійно, виконавши належний розрахунок у табл. 2, користуючись методичними вказівками до операції. При цьому слід взяти до уваги, що по виробах К затрат у незавершене виробництво на кінець місяця не було, а по виробах Р вони становили, грн:

матеріали — 21 400,

основна заробітна плата — 10 000;

разом — 31 400

22 31.12 Відпущена зі складів покупцям готова продукція

— за фактичною собівартістю

— за відпускними продажними цінами

400 000

600 00

23 31.12 Списано ПДВ на зменшення доходу від реалізації готової продукції ?
24 31.12 Списано з балансу за собівартістю відвантажену (реалізовану) покупцям продукцію 400 000
25 31.12 Списано на фінансовий результат:

— собівартість реалізованої продукції (суму визначити на рахунку № 90);

— адміністративні витрати (суму визначити на рахунку № 92);

— суму чистого доходу (суму визначити на рахунку № 70)

?

?

?

?

26 30.12 Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за реалізовану їм готову продукцію за відпускними (продажними) цінами 600 000
27 31.12 Нараховано податок на прибуток (30% від суми прибутку до оподаткування) ?
28 31.12 Списано податок на прибуток на фінансовий результат ?
29 31.12 За даними рахунка «Фінансові результати» визначено і списано фінансовий результат діяльнос­ті підприємства. Суму визначити самостійно ?

V. Методичні вказівки

Завдання полягає в обліку господарських операцій, складанні калькуляції та бухгалтерського балансу (ф. № 1).

Виходячи з того, що в наведеному балансі (на 1 грудня 20__ р.), складеного за формою № 1, затвердженою наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, назва окремих статей балансу не збігається з назвою рахунків, синтетичні рахунки рекомендується відкрити в порядку збільшення їх номерів. Окрім цього, відкрити забалансові рахунки 01 «Орендовані необоротні активи» 023, «Матеріальні цінності на відповідальному збереженні», 071 «Списана дебіторська заборгованість».

При відкритті рахунка 10 «Основні засоби» треба взяти до уваги, що в підсумок балансу основні засоби включаються за залишковою вартістю, поточний облік їх здійснюється за початковою вартістю. Тому залишок на початок місяця на рахунку 10 «Основні засоби» треба показати за їх початковою вартістю (1.134.000).

Для того, щоб зменшити обсяг роботи під час виконання завдання і разом із тим одержати чітке уявлення про організацію аналітичного обліку, в завданні передбачено здійснення аналітич­ного обліку тільки стосовно трьох об’єктів: матеріалів, виробництва і розрахунків із постачальниками.

Записи залишків (сальдо) на початок місяця й суми господарських операцій з обліку затрат на виробництво на картках аналітичного обліку багатографної форми треба робити в окремих графах відповідно до назви статей калькуляції, що наведені в довідці до рахунка 23.

Затрати основного виробництва відображаються в обліку окремо за кожним аналітичним рахунком (вироби, що виготовляються). При цьому основні затрати (матеріалів, заробітної плати робітників та ін.) відносяться безпосередньо на дебет калькуляційного рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків (п. 4, 5, 14). Витрати з обслуговування виробництва й управління (загальновиробничі витрати) попередньо обліковуються на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Зага­льновиробничі витрати» (п. 13, 14), а на затрати виробництва — п. 20 — між окремими видами продукції, що встановлено галузевою інструкцією (у даному разі пропорційно основній заробітній платі робітників).

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат між видами продукції, що виробляється та включення їх у собівартість цієї продукції, треба зробити в табл. 1 (комплекті облікових бланків).

Адміністративні витрати (рахунок 92) наприкінці місяця пов­ністю (без залишку) списуються з кредиту цього рахунка на фінансові результати в дебет рахунка 79 (п. 25).

Рух матеріальних цінностей, що не належать підприємству, а тимчасово перебувають у нього в користуванні або на відповідаль­ному зберіганні (п. 7, 18), треба відображати на відповідних забалансових рахунках одинарним записом.

Складаючи бухгалтерські проводки з операції 11 важливо усві­домити, які доходи (витрати) повинні бути віднесені на поточний місяць, а які — на майбутні періоди.

Для визначення фактичної собівартості виготовленої продукції (п. 21) потрібно до затрат на виробництво за звітний місяць (оборот за дебетом рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків) додати затрати у незавершене виробництво та початок місяця (залишок на початок місяця за дебетом рахунків виробництва) і відняти затрати у незавершене виробництво на кінець місяця.

Відомості про затрати в незавершене виробництво на кінець місяця наведені у змісті самої операції 21.

Розрахунок собівартості виготовленої продукції треба виконати в табл. 2 (комплект облікових бланків).

Складаючи бухгалтерські проводки з операцій 25, 28, 29, треба пам’ятати, що фінансові результати діяльності підприємства відображаються на активно-пасивному рахунку № 79 «Фінансові результати». Дохід на даному рахунку обліковується за кредитом. Сума невикористаного прибутку відноситься на рахунок

№ 44 «Нерозподілений прибуток».

Визначаючи підсумок за місяць у графі «Сума обороту» книги Журнал-Головна, а також складаючи оборотні відомості за синтетичними рахунками, суми оборотів і залишків на позабалансових рахунками не можна включати у підрахунок.

3алишки на позабалансових рахунках на звітну дату треба показати за підсумком балансПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)