Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.) скачати онлайн-> БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ


І. Мета завдання

1. Закріпити знання щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій.

2. Ознайомити з порядком відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, затрат праці та її оплати,

3. Ґрунтовніше засвоїти порядок організації синтетичного й аналітичного обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

4. Оволодіти методикою відображення в обліку операцій по оприбуткуванню готової продукції, випущеної із виробництва, її відвантаження (відпуску) покупцям і реалізації, визначення і списання фінансових результатів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

5. Засвоїти порядок обліку капіталу фондів та формування фінансових результатів діяльності підприємства.

7. Оволодіти технікою складання бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності.

ІІ. Що потрібно виконати

1. Ознайомитися з вихідними даними завдання і на підставі Балансу на 31,11.20__ р. (табл. 3 і 4) відкрити рахунки синтетичного обліку і записати на них залишки на 1 грудня 20__ р.

2. До синтетичних рахунків 20 «Виробничі запаси», 23 «Вироб­ництво», 26 «Готова продукція» відкрити передбачені умовою завдання рахунки аналітичного обліку і записати на них залишки на 1 грудня 20__ р.

3. Крім того, необхідно відкрити такі рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків, які не мали залишків на початок місяця.

4. Записати до реєстраційного журналу (за формою, наведеною в табл. 1) короткий зміст господарських операцій і на їх основі скласти бухгалтерські проводки. По операціях, по яких необхідно визначити певні суми, необхідно виконати потрібні розрахунки.

5. Відобразити господарські операції на відповідних рахунках синтетичного й аналітичного обліку.

6. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахун­ка за місяць і визначити залишки (сальдо) на 31 грудня 200_ р.

7. Скласти оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку до синтетичних рахунків 20 «Виробничі витрати», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» і звірити їх підсумки з оборотами і залишками відповідних синтетичних рахунків.

8. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками і звірити підсумки оборотів за дебетом й кредитом рахунків з підсумком Реєстраційного журналу операцій за звітний місяць.

9. Скласти бухгалтерський Баланс на 31 грудня 20__ р., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал.

10. Підготувати в робочому зошиті реєстраційний журнал (за формою, наведеною в табл. 1):

Таблиця 1

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

за грудень 20__ р.

Номер операції Зміст господарської

операції

Сума, грн Бухгалтерська проводка
часткова загальна дебет кредит
1 2 3 4 5 6
Оборот ?

III. Навчальний матеріал

Таблиця 2

А. Планові калькуляції собівартості одиниці продукції на

20__ р., тис. грн.

Стаття затрат Вироби А Вироби Б
Матеріали (за собівартістю) 4905 2188
Основна заробітна плата 2136 3800
Додаткова заробітна плата 250 470
Відрахування на соціальні заходи 1049 2242
Витрати на утримання та експлуатацію

устаткування

2600 2500
Загальновиробничі витрати 1060 2000
Затрати від браку
Разом виробнича собівартість 12 000 13 200

Таблиця 3

БАЛАНС

на 31 листопада 200_р.

Грн

АКТИВ Код рядка На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

ПАСИВ Код рядка На початок

звітного періоду

На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи І. Власний капітал
Нематеріальні активи: Статутний капітал 300 21800
залишкова вартість 010 1381 Пайовий капітал 310
первинна вартість 011 2500 Додатковий вкладений капітал 320
знос 012 1119 Інший додатковий капітал 330
незавершене будівництво 020 1295 Резервний капітал 340
Основні засоби: Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 9220
залишкова вартість 030 13090
первісна вартість 031 16800 Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
знос 032 9710 Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції: Усього за розділом І 380 31020
які обліковуються за методом участі

в капіталі інших підприємств

040 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
інші фінансові інвес­тиції 045 3354 Забезпечення виплат персоналу 400 175
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Інші забезпечення 410
Відстрочені податкові активи Цільове фінансування 420
Інші необоротні активи 060 Усього за розділом ІІ 430 175
Усього за розділом І 070 ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Продовження табл. 3

АКТИВ Код рядка На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

ПАСИВ Код рядка На початок

звітного періоду

На кінець звітного періоду
ІІ. Оборотні активи 080 19120 Довгострокові кредити банків 440 2295
Запаси: Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
виробничі запаси 100 23203
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 Відстрочені податкові зобов’язання 460
незавершене виробництво 120 1155 Інші довгострокові зобов’язання 470
готова продукція 130 4630 Усього за розділом ІІІ 480 2295
товари 140 IV. Поточні зобов’я­зання
Векселі одержані 150 Короткострокові кредити банків 500 2876
Дебіторська заборгованість за товари, ро­боти, послуги: Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
чиста реалізаційна вартість 160 4071 Векселі видані 520
первинна вартість 161 4081 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 9210
резерв сумнівних бор­гів 162 10
Дебіторська заборгованість за розрахунками: Поточні зобов’язання за розрахунками
з бюджетом 170 з одержаних авансів 540
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190 з бюджетом 550 2924
із внутрішніх розрахунків 200 з позабюджетних пла­тежів 560
Інша поточна дебіторська заборгованість (377) 210 585 зі страхування 570 1622
Поточні фінансові інвестиції (35) 220 з оплати праці 580 9958

Закінчення табл. 3

АКТИВ Код рядка На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

ПАСИВ Код рядка На початок

звітного періоду

На кінець звітного періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти: з учасниками 590
у національній валюті (301, 311) 230 9512 із внутрішніх розрахунків (683, 684) 600
в іноземній валюті (302, 312) 240 604 Інші поточні зобов’язання (685) 610 2300
Інші оборотні активи (33) 250
Усього за розділом II 260 43760 Усього за розділом IV 620 28890
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 V. Доходи майбутніх періодів 630 500
Баланс 280 62880 Баланс 62880

Таблиця 4

РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ БАЛАНСУ

Тис. грн

Код рядка балансу Рахунок Субрахунок Сума, грн
1 2 3 4
045 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 142 «Інші інвестиції пов’я­заним сторонам» 3354
100 20 «Виробничі запаси» 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети» 201 «Сировина і матеріали» 18288

4915

210 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 375 «Розрахунки за відшко­дуванням завданих збитків»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

5

580

230 30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

301 «Каса в національній валюті»

311 «Поточні рахунки в на­ціональній валюті»

313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

12

9500

10

Закінчення табл. 4

Код рядка балансу Рахунок Субрахунок Сума, грн
1 2 3 4
240 31 «Рахунки в банках» 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» 604
400 47 «Забезпечення наступних витрат і платежів» 471 «Забезпечення виплат відпусток» 175
550 64 «Розрахунки за податками і платежами» 6411 «Розрахунки за прибутковим податком»

6412 «Розрахунки з ПДВ»

6415 «Розрахунки з податку на прибуток»

312

1612

1000

570 65 «Розрахунки за страхуванням» 651 «Розрахунки за пенсій­ним забезпеченням»

6521 «Розрахунки за соціаль­ним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності»

6522 «Розрахунки за соціаль­ним страхуванням від не­щасних випадків на вироб­ництві та професійних зах­ворювань»

653 «Розрахунки за страхува­нням на випадок безробіття»

1064

220

136

202

580 66 «Розрахунки з оплати праці» 661 «Розрахунки за заробіт­ною платою»

662 «Розрахунки з депонен­тами»

9945

13

Таблиця 5

1. Дані аналітичного обліку до окремих синтетичних рахунків на 31 листопада 20__ р.

1.1. Рахунок 23 «Виробництво» (затрати на незавершене виробництво)

Стаття затрат На 1 грудня 2000 р. На 1 січня 2000 р.
Вироби А Вироби Б Вироби А Вироби Б
Матеріали 264 785 355 902
Витрати на оплату праці 30 40 234 180
Відрахування на соціальні заходи 3 4 10 20
Амортизація 12 17 28 74
Разом 309 846 627 1176

Таблиця 6

1.2. Рахунок 40 «Готова продукція»

Аналітичні рахунки Одиниця виміру Планова ціна, тис. грн Кількість Вартість,

тис. грн

Вироби А шт. 80 47 3760
Вироби Б шт. 240 5 1200
Разом за плановою собівартістю 4960
Відхилення від планової собівартості (економія) грн – 330
Усього за фактичною собівартістю 4630

Таблиця 7

РЕЄСТР ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

за грудень 20__ р.

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
1 Акт приймання-передачі основних засобів

Прийнято на баланс і зараховано до складу основних засобів введену в експлуатацію будівлю механо-складального цеху за первісною вартістю

1295
2 Акт приймання-передачі основних засобів

Прийнято на баланс і зараховано до складу основних засобів одержаний у порядку безоплатної передачі горизонтальний 4-шпіндельний токарний верстат-автомат:

первісна вартість

сума зносу, нарахована на час експлуатації

Щодо даної операції скласти акт приймання-передачі основних засобів та інвентарну картку за даними, наведеними у додатку 1

1080

120

3 Акт приймання-передачі основних засобів

Взяті в оренду вантажні автомобілі для перевезення готової продукції покупцям балансового вартістю

8630

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
4 Відомість нарахування амортизації основних засобів

За звітний місяць нарахована амортизація по основних засобах підприємства:

а) по виробничому устаткуванню і внутрішньоцеховому транспорту;

б) по будівлях, спорудах та інших основних засобах цехів

в) по будівлях, спорудах, інвентарю та інших основних засобах адміністративного призначення

2) За звітний місяць амортизація нематеріальних активів (суму визначити самостійно)

Для визначення суми амортизації нематеріальних активів необхідно скласти розрахунок з урахуванням наступних даних:

— термін експлуатації всіх нематеріальних активів — 10 років;

— для нарахування амортизації підприємство використовує прямолінійний метод

Разом

170

100

70

340
5 Розрахунково-платіжні документи підрядних організацій з доданими актами прийому-здаванні робіт

Підрядними організаціями виконані і прийняті за актом ремонтні роботи:

1) капітальний ремонт і модернізація машин і устаткування цехів основного виробництва;

2) поточний ремонт основних засобів, в т. ч.:

а) по утриманню та експлуатації устаткування;

б) на загальновиробничі затрати цехів;

в) на адміністративні витрати;

3) ПДВ.

Разом

636

71

151

42

180

1080
6 Довідка-розрахунок бухгалтерії

Нарахована орендодавцю належна за звітній місяць орендна плата за взяті в оренду вантажні автомобілі:

ПДВ.

Разом

130

26

156

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
7 Виписки банку з поточного рахунка підприємства

Перераховано банком з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості;

1) підрядним організаціям за виконані роботи по модернізації і поточному ремонту основних засобів;

2) орендодавцю — належна орендна плата.

Разом

1080

156

1236
8 Довідка бухгалтерії

Списані затрати по виконаній підрядним способом модернізації основних засобів: віднесені на збільшення балансової вартості відремонтованих об’єктів

636

9 Акт ліквідації основних засобів

Списано в результаті зносу і недоцільності подаль­шого ремонту зубофрезерний напівавтомат:

1) сума зносу, нарахована на час експлуатації

(суму визначити самостійно),

2) залишкова вартість ліквідованого обладнання (суму визначити самостійно).

Для визначення суми зносу по переданих компресорах н еобхідно скласти розрахунок з урахуванням наступних даних: первинна вартість-6 тис. грн, очікуваний період часу використання — 8 ро­ків, фактичний термін експлуатації — 5 років; для нарахування амортизації підприємство використовувало метод прискореного зменшення залишкової вартості

3) підрядною організацію виконані роботи з демонтажу зубофрезерного напівавтомата:

— вартість виконаних робіт

— ПДВ

4) від ліквідації обладнання отримано металобрухт (оприбуткований за ціною можливої реалізації).

Щодо цієї операції скласти акт ліквідації основних засобів за даними, наведеними у додатку 2

15

3

1

10 Акт приймання-передачі основних засобів

У зв’язку із закінченням строку оренди повернуті орендодавцю раніше взяті в оренду вантажні автомобілі

8630

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
11 Прибутковий ордер

Згідно з транспортними документами оприбутковані на склад прийняті від постачальників матеріали:

1) вартість матеріалів за відпускними (покупними) цінами;

2) залізничний тариф, що підлягає відшкодуванню підприємством

3) ПДВ за встановленою ставкою (20% відпускної вартості матеріальних цінностей і транспортних послуг)

Разом

2350

150

500

3000
12 Прибутковий ордер

Згідно з транспортними документами оприбутковані на склад прийняті від постачальників інші матеріали, придбані на умовах відстрочення платежу:

1) вартість матеріалів за купівельними цінами;

2) залізничний тариф та інші транспортно-заготі­вельні затрати;

3) ПДВ (20% відпускної ціни матеріалів та транспортних послуг)

Разом

1050

240

258

1548
13 Товарно-транспортні накладні й платіжні документи автотранспортного підприємства

Підлягають оплаті розрахунково-платіжні документи автотранспортного підприємства за перевезення вантажу від порту до складів підприємства:

1) вартість перевезень за тарифом

2) податок на добавлену вартість (20%).

Разом

300

60

360

14 Акти приймання матеріалів на відповідальне зберігання

Надіслана відмова від оплати розрахунково-платіж­них документів постачальнику на матеріали, що надійшли на адресу підприємства (з причини невідповідності якості матеріалів вимогам стандартів).

Матеріали, прийняті за актами на відповідальне зберігання

1174

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
15 Виписки банку з поточного і позикового рахунків

Оплачено банком розрахунково-платіжні документи постачальників і транспортних організацій за одержані матеріали і надані послуги:

1) із поточного рахунка підприємства;

2) за рахунок наданого банком короткострокового кредиту під 6% річних.

Разом

3000

360

3360
16 Реєстр виписаних векселів

Видано постачальнику короткостроковий вексель зі сплатою 10% річних за поставлені матеріали на умовах відстрочення платежу

1548
17 Виписки банку з поточного рахунка

Сплачено підприємством з поточного рахунка належні постачальникам штрафи за несвоєчасну оплату розрахунково-платіжних документів і транспортних організацій (залізниці) за несвоєчасне розвантаження вагонів

191
18 Відомість використання матеріалів

За даними видаткових первинних документів (лімітно-забірних карт, вимог та ін.), списані за обліковими (покупними) цінами матеріали, що були використані:

1) в основному виробництві для виготовлення продукції:

< /td>

2) для різних потреб підприємства інші матеріали: а) для догляду за виробничим устаткуванням;

б) для адміністративних потреб;

в) для упаковки готової продукції на складах.

Разом

380

260

100

12660
19 Відомість передачі в експлуатацію малоцінних і швидкозношуваних предметів

Передані зі складу малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатацію:

1) загальновиробничого призначення;

2) адміністративним підрозділам госодарський інвентар;

3) відділ збуту

30

31

48

109

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
20 Відомість списання транспортно-заготівельних затрат

Списані транспортно-заготівельні витрати (суми визначити самостійно), що відносяться до матеріалів, використаних:

1) в основному виробництві

а) для виготовлення виробів А;

б) для виготовлення виробів Б;

Усього

2) для догляду за роботою машин і устаткування;

3) для загальногосподарських потреб;

4) для пакування готової продукції на складах.

Разом

Щодо даної операції скласти розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат

21 Довідка бухгалтерії

За розпорядженням постачальника (металургійного заводу) повернені йому матеріали, від оплати яких підприємство відмовилося і які знаходилися в нього на відповідальному зберіганні

11174
22 Порівняльна відомість із доданими інвентаризаційними описами

Під час проведення інвентаризації матеріальних цінностей на загальнозаводських складах виявлені:

1) надлишок малоцінних і швидкозношуваних предметів;

2) нестача інших матеріалів за обліковою вартістю.

143

82

23 Протокол засідання інвентаризаційної комісії, затверджений керівником підприємства

За рішенням керівника підприємства нестача матеріалів, виявлена під час інвентаризації, списана:

1) в межах норм природних втрат — на витрати операційної діяльності;

2) понад норми природних втрат із вини матеріаль­но відповідальних осіб — на їх рахунок.

Разом

62

20

82

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
24 Довідка-розрахунок бухгалтерії

Віднесена на матеріально-відповідальних осіб різниця між обліковою вартістю нестачі матеріалів і сумою, за якою визначений матеріальний збиток

Розрахунок:

1) подвійний розмір відшкодування

20 ? 2 = 40 грн;

2) ПДВ — 40 ? 20 % = 8 грн;

загальна сума відшкодування — 48 тис. грн

3) сума різниці 48 – 20 = 28.

28
25 Прибуткові касові ордери

Оприбутковано в касу кошти, внесені матеріально-відповідальними особами у відшкодування збитку через нестачу матеріальних цінностей

48
26 Довідка-розрахунок бухгалтерії

Підлягає перерахуванню до бюджету податок на додану вартість, що увійшов до суми відшкодованого збитку

8
27 Довідка-розрахунок бухгалтерії

Нараховані проценти

1) за виданими короткостроковими векселями (суму визначити самостійно за даними операції 16);

2) за отриманим короткостроковим кредитом (суму визначити самостійно за даними операції 15)

28 Виписки банку з поточного рахунка

Перераховано з поточного рахунка підприємства:

1) постачальникам

а) в оплату векселів, виданих за одержані матеріали і надані послуги;

б) проценти за виданими векселями (див. операцію 27)

2) банку:

а) в погашення заборгованості за короткостроковими кредитами

б) в сплату процентів за користування кредитами (див. операцію 27).

Разом

1548

360

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
29 Звіт касира з доданими прибутковими касовими ордерами

Оприбутковані в касу грошові кошти, одержані з поточного рахунка підприємства для виплати робітникам і службовцям заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності за листопад поточного року

9958
30 Виписка банку з поточного рахунка

За платіжним дорученням підприємства перераховано з його поточного рахунка:

1) до бюджету — прибутковий податок, утриманий із заробітної плати працівників підприємства;

2) до Пенсійного фонду збори на обов’язкове державне пенсійне страхування;

3) внесків до фонду соціального страхування на випадок безробіття;

4) внесків на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

5) внесків до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Разом

312

1200

220

202

136

1934
31 Звіт касира за доданими видатковими касовими ордерами

Виплачено із каси підприємства робітникам і службовцям:

1) основна і додаткова заробітна плата;

2) допомога по тимчасовій непрацездатності, нарахована за рахунок коштів соціального страхування;

3) депонована (своєчасно не одержана) заробітна плата.

Разом

9340

605

12

9957
32 Звіт касира з доданим прибутковим касовим ордером

Одержані за чеком з розрахункового рахунка підприємства грошові кошти для виплати авансу робітникам і службовцям за першу половину грудня

2500

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
33 Звіт касира з доданими видатковими касовими ордерами

Виплачено із каси підприємства робітникам і службовцям аванс за першу половину грудня

2470
34 Реєстр депонованої заробітної плати

Зарахована на рахунок депонентів своєчасно не одержана (протягом 3 робочих днів) робітниками і службовцями заробітна плата

30
35 Виписка банку з розрахункового рахунка

Внесено із каси і зараховано на розрахунковий рахунок підприємства депоновану заробітну плату

30
36 Відомість нарахування і розподілу заробітної плати

1) Нарахована заробітна плата за звітній місяць

а) робітникам, зайнятим виготовленням:

виробів А…………… 1000

виробів Б……………. 4000

Усього

б) інженерно-технічним робітникам-службовцям, молодшому обслуговуючому персоналу цехів;

в) адміністративно-управлінському персоналу;

г) робітникам складу, зайнятим пакуванням продукції, що відвантажується покупцям;

2) нарахована робітникам за поточний місяць допомога по тимчасовій непрацездатності.

Разом

Щодо даної операції скласти розрахунок заробіт­ної плати за даними наведеними у додатку 3

5000

1500

3200

1800

100

11600
37 Відомість нарахування заробітної плати робітникам за час чергової відпустки

Нарахована заробітна плата за час наданих чергових відпусток за рахунок раніше створеного резерву.

Щодо даної операції необхідно скласти розрахунок заробітної плати працівнику за час чергової відпустки на підставі даних, наведених у додатку 4

356

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
38 Розрахунок заробітної плати за час тимчасової непрацездатності

За рахунок коштів соціального страхування нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності працівників підприємства.

Щодо даної операції необхідно скласти розрахунок допомоги за тимчасовою непрацездатністю працівнику за даними, наведеними у додатку 5

174
39 Розрахунок резерву на оплату майбутніх відпусток робітникам

Складено розрахунок резерву на оплату майбутніх відпусток робітникам за плановими процентами до суми заробітної плати, нарахованої:

1) робітникам основного виробництва, зайнятим виготовленням виробів

А……………. 150 виробів

Б…………….. 600.

Разом

750
40 Розрахунок внесків на державне пенсійне страхування

Складено розрахунок відрахувань на пенсійне страхування робітників і службовців підприємства за встановленою ставкою (32%) до суми нарахованої заробітної плати (суму визначити самостійно):

1) робітникам основного виробництва, зайнятим виготовленням:

виробів А

виробів Б.

Усього

2) ІТР, службовцям та молодшому обслуговуючому персоналу цехів;

3) адміністративно-управлінському персоналу;

4) робітникам, зайнятим пакуванням продукції, що відвантажується покупцям.

Разом

Для визначення суми відрахувань до Пенсійного фонду необхідно скласти розрахунок.

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
41 Відомість відрахувань на соціальне страхування

Складено розрахунок відрахувань на соціальне страхування робітників і службовців підприємства за встановленими ставками до суми нарахованої заробітної плати (суму визначити самостійно):

1) робітникам основного виробництва, зайнятих виготовленням:

виробів А

виробів Б.

Усього

2) ІТР, службовцям та молодшому обслуговуючому персоналу цехів

3) адміністративно-управлінському персоналу;

4) робітникам, зайнятим пакуванням продукції, що відвантажується покупцям.

Разом

Для визначення суми внесків до фондів соціального страхування необхідно скласти розрахунок.

42 Відомість нарахування заробітної плати

Із суми заробітної плати, нарахованої робітникам і службовцям, здійснені утримання:

1) прибуткового податку, що підлягає перерахуванню до бюджету;

2) відрахувань до Пенсійного фонду;

3) утримань до фондів соціального страхування:

а) на випадок безробіття;

б) у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

4) за виконавчими документами (аліменти).

Разом

Щодо даної операції необхідно зробити розрахунок утримань із заробітної плати робітників і службовців прибуткового податку, відрахувань до фондів Пенсійного та соціального страхування за даними, наведеними у додатку 6

1409

88

42

20

7

1566

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
43 Виписка банку з поточного рахунка

Перераховано за виконавчими листами суми утриманих із заробітної плати аліментів

20
44 Відомість втрат від виробничого браку

За актом про брак списана собівартість остаточно забракованих детале й (при виробництві виробів А)

786
45 Накладні на здавання матеріалів на склад

Оприбутковані здані на склад забраковані деталі, оцінені як металобрухт за ціною можливої реалізації

10
46 Відомість виробничих втрат

За рішенням керівника підприємства у відшкодування втрат від браку:

1) утримано із заробітної плати виробників винуватців браку;

2) пред’явлена претензія постачальникам, що поставили підприємству напівфабрикати з прихованими дефектами, що спричинило брак.

Разом

126

350

476
47 Відомість виробничих втрат

Списані на затрати виробництва (включені до собівартості продукції А) невідшкодовані втрати від браку (суму визначити самостійно за даними рахунка 24 «Брак у виробництві»)

48 Відомість розподілу загальновиробничих затрат цехів

Списані загальновиробничі затрати цехів на затрати виробництва і розподілені між об’єктами калькулювання (видами продукції) пропорційно основній заробітній платі робітників:

виробів А

виробів Б

Разом

676

2702

3378

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
49 Відомість випуску готової продукції із виробництва і калькуляції собівартості товарного випуску продукції

1) випущена протягом місяця готова продукція, яка за накладними здана на склад і оприбуткована за плановою виробничою собівартістю:

а) вироби А — 150 шт. по 80 грн за одиницю на суму 800 грн

б) вироби Б — 55 шт. по 240 грн за одиницю на суму 480 грн

Разом планова собівартість

2) наприкінці місяця після складання звітної калькуляції визначена і списана сума відхилення (економія, перевитрата) між плановою і фактичною собівартістю випущеної продукції:

виробів А;

виробів Б

Разом сума відхилення

Щодо даної операції необхідно зробити розрахунок відхилення фактичної собівартості готової продукції від планової за аналітичними даними до рахунка 23 «Виробництво».

25 200

50 Виписки банку з поточного рахунка

Оплачено банком з поточного рахунка спеціалізованому автотранспортному підприємству за перевезення готової продукції (від складів підприємства до станції відправлення за рахунок підприємства без ПДВ)

180

51 Виписки банку з поточного рахунка

Зараховано банком на поточний рахунок підприємства:

1) виручку від реалізації готової продукції за продажними цінами;

2) ПДВ

Разом

25 000

5000

30 000

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
52 Відомість відвантаження продукції

Відвантажена зі складу готова продукція, оплачена покупцями:

1) за договірними цінами;

2) за плановою собівартістю:

виробів А — 140 шт. за ціною 80 грн за одиницю;

виробів Б — 20 шт. за ціною 240 грн за одиницю

3) в кінці місяця визначена та списана сума відхилення між плановою та фактичною собівартістю

Щодо даної операції необхідно зробити розрахунок відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від планової за аналітичними даними до рахунка 26 «Готова продукція».

24 000

53 Відомість обліку фінансових результатів від реалізації готової продукції

Наприкінці місяця списана собівартість реалізованої продукції (суму визначити самостійно за даними операції 52)

54 В ідомість обліку витрат на збут

Наприкінці місяця списані на фінансові результати витрати на збут (суму визначити самостійно за даними рахунка 93 «Витрати на збут»

55 Виписка банку з поточного рахунка

За платіжними дорученнями підприємства перераховано з його розрахункового рахунка:

1) до бюджету:

а) належну суму податку на додану вартість (суму визначити самостійно)

б) суму податку на прибуток за попередній місяць.

2) банку в погашення заборгованості за короткостроковими кредитами

1000

2876

56 Відомість-розрахунок бухгалтерії

Підлягають списанню суми заборгованості:

1) за якими минули строки позовної давності:

а) кредиторської заборгованості;

б) депонентської заборгованості;

Разом

2) дебіторської заборгованості у зв’язку з визнанням покупця неплатоспроможним

54

1

55

4

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
57 Виписки банку поточного рахунка

Інвестовано підприємством кошти (перерахуванням з розрахункового рахунка) на придбання акцій та інших цінних паперів підприємств з метою одержання прибутку протягом 2 років

3000
58 Виписка банку з поточного рахунка

Придбані депозитні сертифікати з розрахунку 8% річних з метою одержання доходів (процентів) за ними протягом 1 місяця

1000
59 Виписка банку з поточного рахунка

Одержані на поточний рахунок:

1) доходи від володіння корпоративними правами (дивіденди за акціями та доходи за іншими цінними паперами, що належать підприємству)

2) проценти від придбаних депозитних сертифікатів (суму визначити самостійно за даними операції 58)

Разом

1786
60 Виписка банку з поточного рахунка

Зараховані на поточний рахунок підприємства грошові кошти:

1) одержані від інших підприємств, які за угодою використовують науково-технічні розробки (технічну документацію) даного підприємства

2) раніше депоновані банком грошові кошти під час видачі депозитних сертифікатів

Разом

410

1000

1410
61 Виписка банку з поточного рахунка

Зараховані на поточний рахунок кошти, одержані за реалізовані облігації власної емісії, випущені:

1) з премією — терміном погашення більше одного року:

а) номінальна вартість реалізованих облігацій;

б) премія за облігаціями

Усього

2) з дисконтом — терміном погашення менше одного року:

а) номінал;

б) дисконт за облігаціями

Усього

Разом

1000

40

1040

950

42

908

1948

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
62 Довідка-розрахунок бухгалтерії

За результатами звітного періоду:

1) нараховано проценти за облігаціями:

а) довгостроковими, випущеними з премією;

б) короткостроковими — випущеними з дисконтом;

2) амортизується частина премії за облігаціями, випущеними терміном погашення більше одного року, яка відноситься до звітного періоду

Разом

44

15

10

69
63 Виписка банку з поточного рахунка

Сплачено проценти за довгостроковими та короткостроковими облігаціями власної емісії

59
64 Довідка-розрахунок бухгалтерії

Після закінчення визначеного терміну обігу амортизується дисконт за випущеними короткостроковими облігаціями

42
65 Довідка-розрахунок бухгалтерії

Відображені поточні зобов’язання, переведені зі складу довгострокових у зв’язку з настанням терміну погашення довгострокового кредиту протягом 12 місяців

1200
66 Установчі документи підприємства

Здійснена додаткова підписка на акції підприємства:

1) за номінальною вартістю;

2) на суму перевищення номінальної вартості.

5000

1000

67 Довідка-розрахунок бухгалтерії

Отримані внески від акціонерів за реалізовані акції у формі:

1) грошових коштів;

2) основних засобів;

3) нематеріальних активів;

4) матеріалів;

5) цінних паперів (облігацій) інших підприємств.

Разом

2400

1600

100

80

320

4500

Продовження табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
68 Виписка банку з поточного рахунка

Викуплена частина раніше випущених акцій у акціонерів (300 акцій), в тому числі:

1) 100 акцій за номінальною вартістю;

2) 100 акцій за ціною, нижчою за номінальну вартість;

3) 1000 акцій за ціною, вищою за номінальну вартість.

Разом

100

90

120

310
69 Довідка-розрахунок бухгалтерії

Анульовано 150 акцій, що раніше були викуплені:

1) 100 акцій за номінальною вартістю;

2) 50 акцій за ціною, вищою за номінальну вартість:

а) на суму номінальної вартості;

б) на суму, що перевищує номінальну вартість.

Разом

100

50

10

160
70 Виписка з Протоколу зборів засновників

Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок збільшення номінальної вартості акцій.

2000
71 Виписка з протоколу зборів засновників

За результатами діяльності підприємства за попередній період нараховані дивіденди акціонерам.

620
72 Виписка з протоколу зборів засновників

Здійснені відрахування до резервного капіталу.

250
73 Виписка з протоколу зборів засновників

Списано прибуток, використаний у звітному періоді (суму визначити самостійно)

74 Довідка-розрахунок бухгалтерії

Списані на фінансові результати діяльності підприємств:

1) адміністративні витрати;

2) фінансові витрати;

3) інші витрати операційної діяльності;

4) інші витрати звичайної діяльності (суми визначити самостійно)

5) нарахований податок на прибуток за встановленою ставкою

300

Закінчення табл. 7

Номер операції Зміст господарської операції Сума, грн
часткова загальна
1 2 3 4
75 Довідка-розрахунок бухгалтерії

Списані на фінансові результати діяльності підприємства:

1) доходи від реалізації;

2) інший операційний дохід;

3) дохід від участі в капіталі;

4) інші фінансові доходи;

5) інші доходи;

6) податок на прибуток (суми визначити самостійно)

76 Довідка-розрахунок бухгалтерії

Визначено і списано за звітний період фінансовий результат:

1) від основної діяльності;

2) від фінансових операцій;

3) від іншої звичайної діяльності (суми визначити самостійно за даними рахунка 79 «Фінансові результати»)

&nbsp ; За результатами діяльності за звітний рік складена фінансова звітність «Баланс» за формою № 1, «Звіт про «Фінансові результати» за формою № 2.

Щодо даної операції необхідно заповнити зазначені форми звітності в табл. 10—13 (форми облікових регістрів).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)