Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка підприємства (Гаєвська) скачати онлайн-> Практичне заняття № 2

Практичне заняття № 2


Тема 2.1. Персонал

Мета роботи: оволодіти навичками розрахунків показників продуктивності праці та впливу факторів на її рівень.

Продуктивність праці – це виробіток продукції на одного працюючого. На підприємстві продуктивність праці визначається за формулою:

,                                                                         (1)

де ВП – обсяг продукції (шт., т, м3, м2, грн., н-год.);

Чсс – середньосписковий склад промислово виробничого персоналу (ПВП), чол.

Виробіток буває :

–         річний:

(2)

–         годинний :

(3)

де Ф – відпрацьована кількість часу за рік,

денний:

(4)

де Др – відпрацьована кількість днів за рік.

Продуктивність праці може бути визначена і як кількість продукції за одиницю часу.

(5)

де Т – час, витрачений робітником на виробництво продукції.

Трудомісткість – це кількість робочого часу на одиницю продукції:

.                                                                   (6)

Зріст продуктивності праці визначається за формулою:

,                                                      (7)

де Пф – фактичний виробіток на одного працюючого;

Ппл – плановий виробіток на одного працюючого.

Зріст продуктивності праці (%) за рахунок зменшення чисельності працюючих визначається за формулою:

(8)

де D П – зріст продуктивності праці;

Еч – економія чисельності, чол.;

Чб – чисельність ПВП, розрахована для обсягів вироб­ ництва планового періоду за виробітком базисного року, чол.

Зріст продуктивності праці (%) залежно від зміни об’єму виробництва і чисельності працюючих визначається за формулою:

(9)

де  Ву – плановий приріст виробництва, %;

Чу – збільшення кількості працюючих за планом, %.

На зростання продуктивності праці впливають такі техніко-економічні фактори:

– підвищення технічного рівня підприємства за рахунок втілення прогресивних технологій, механізації та автоматизації виробництва тощо;

– удосконалення управління, організації виробництва і праці за рахунок зменшення питомої ваги обслуговуючого персоналу;

– зміна об’єму і структури виробництва пов’язана зі змінами питомої ваги кооперативних постачань, змінами випуску різних видів продукції з різкою зміною питомої ваги матеріальних і трудових витрат.

Приклад 1

Виробіток на одного працюючого в минулому році складав 5 000 грн. Об’єм виробництва за планом на рік – 16 млн. грн. За рахунок підвищення технічного рівня виробництва звільняється – 300 чол. Внаслідок удосконалення управління і організації виробництва звільняється – 60 чол. Зміни об’єму і структури виробництва потребують додаткової чисельності у кількості – 130 чол. Визначити зростання продуктивності праці у плановому році.

Розв’язання:

1. Визначається чисельність робітників у минулому році (Чм) :

2. Визначається чисельність робітників за планом (Чпл):

Чпл = 3 200 – (- 300 + 130 – 60) = 2 970 (чол.).

3. Виробіток на одного працюючого за планом (Ппл):

4. Зростання продуктивності праці становить:

або

Еч = – 300 + 130 – 60 = – 230 (чол.);

Приклад 2

Підприємство виготовляє вироби з пластмаси способом лиття. Річний обсяг виробництва виробів – 900 тис. шт., а трудомісткість виробу – 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни – 8 годин (при однозмінному режимі роботи). Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників – 1,5 %, регламентоване невикористання обладнання – 3 %. Процент виконання норм виробітку – 105 %. Кількість робочих днів у році – 223. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.

Розв’язання:

1. Чисельність основних робітників-відрядників можна визначити за трудомісткістю виробничої програми:

2. Дійсний фонд робочого часу одного робітника становить:

;

Задачі для розв’язання:

Задача 1

Визначити процент зростання продуктивності праці у плановому році порівняно зі звітами заготівельного, механічного і складального цехів та заводу в цілому при таких даних:

Найменування

цеху

Валова продукція

тис. грн.

Середньоспискова

кількість робітників

звіт план звіт план
Заготівельний 2500 2900 240 245
Механічний 4500 5800 480 500
Складальний 6900 7779 625 650

Задача 2

Розрахувати підвищення продуктивності праці порівняно з планом, якщо план випуску продукції – 920 тис. грн., чисельність працюючих – 210 чоловік, фактичний план виконано на 105 %, а чисельність зменшилася на 5 чоловік.

Задача 3

У звітному році було випущено виробів “А” – 450 000 шт., виробів “Б” – 80 000 шт., виробів “В” – 15 000 шт. Трудомісткість виробів “А” – 35 год., “Б” – 52 год ., “В” – 105 год. У плановому році намічено знизити трудомісткість виробу “А” на 5 год., виробу “Б” – на 2 години і випустити 18 000 шт. виробів “В” при витратах 102 год. часу на виріб. Програма виконання плану за виробами “А” і “Б” залишається незмінною. Визначити процент зростання продуктивності праці заводу в цілому, якщо на заводі працює 950 чоловік промислового персоналу.

Задача 4

Виробниче завдання для механічного цеху на місяць – 420 комплектів виробів замість 360 у минулому місяці. Умови виконання робіт за звітний місяць і планові нормативи наступні:

Показники Звіт План
1. Трудомісткість одного комплекту, н-год. 15 14
2. Середня тривалість робочого дня, год. 7,7 7,8
3. Кількість робочих днів у місяці 21 21
4. Кількість допоміжних робітників у % відношенні до основних 25 25

Визначити виробіток на одного робітника у н-год. і процент зростання продуктивності праці.

Задача 5

За звітний період випущено 576 000 виробів при чисельності 2 300 чол. У наступному році планується випустити 835 000 виробів при збільшенні чисельності на  20 %. Визначити зростання та показники продуктивності праці у звітному і плановому періодах.

Задача 6

Обсяг виробничої програми підприємства у базовому періоді становив 368 млн. грн. і зріс у плановому періоді на 11 %. Виробіток на одного працюючого у базовому періоді становить 2,3 млн. грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться у плановому періоді на 9 чол. Визначити процент зростання продуктивності праці та чисельність працюючих на підприємстві у плановому періоді.

Задача 7

У зв’язку з проведенням заходів щодо вдосконалення технології виробництва, трудомісткість виготовлення виробів у цеху зменшилась наступним чином:

Вироби Кількість виробів за планом, Nпл, шт. Норма часу на один виріб фактична, t шт.ф, н-год Норма часу на один виріб планова, t шт. пл,

н-год

А 3500 12 10
Б 9000 15 12
В 6000 20 15

35 % загальної чисельності працюючих у цеху – ро ­ бітники-відрядники. У середньому дійсний річний фонд часу роботи одного робітника вважати таким, що дорівнює 1900 год. Визначити процент зростання продуктивності праці за рахунок удосконалення технології виробництва.

Задача 8

Введення системи регламентованої подачі інструмента на робоче місце та своєчасна його заміна (за графіком) призводить до усунення внутрішньозмінних витрат робочого часу в середньому на 22 хв. Робітники цеху становлять 60 % загальної чисельності працюючих. Визначити показник зростання продуктивності праці за рахунок вве­деної системи обслуговування.

Задача 9

У плановому році передбачається введення нової техніки, зміни об’єму кооперованих поставок та деякі заходи щодо організації робочих місць, які забезпечують більш повне використання робочого часу.

Введення нового устаткування призвело до зниження трудомісткості робіт на верстатах з 230 до 218 тис. н-год. Верстатники у цеху становлять 40 % усіх робітників. У результаті покращання організації обслуговування робочих місць у верстатників у середньому скоротились витрати часу на 12 хв. за зміну. За рахунок покращання планування обсяг виробів кооперованих поставок зріс на 15 %.

Визначити загальний показник зростання продуктивності праці у цеху за рахунок цих заходів.

Задача 10

Ливарний цех за рік випускає 300 тонн сталевих відливок з трудомісткістю на 1 тонну – 20 н-год; 10 тис. тонн сталевих фасонних відливок при середній трудомісткості 1 тонни – 30 н-год. Частка чисельності робітників, зайнятих на нормованій праці, становить 60 %, тобто – 700 чол.

Визначити показник річної продуктивності праці на одного робітника в умовно-натуральних показниках та нормо-годинах.

Задача 11

Виробіток одного робітника в базисному періоді становив 6 000 грн. Чисельність робітників 400 чол. У плановому періоді зростання продуктивності праці повинно становити 107,9 %, а чисельність робітників повинна змен­ шитись на 2 %. Визначити продуктивність праці і чисельність робітників у плановому періоді, а також величину приросту обсягу виробництва.

Перевір себе!

1. Дайте визначення поняття “продуктивність праці”.

2. Охарактеризуйте поняття “продуктивність індивідуальної праці” та “продуктивність суспільної праці”.

3. Які Ви знаєте методи вимірювання та показники продуктивності праці?

4. Дайте визначення поняттю “виробіток”. Визначте його показники.

5. Дайте визначення поняття “трудомісткість”. Які ви знаєте види трудомісткості? Охарактеризуйте їх.

6. Охарактеризуйте фактори підвищення продуктивності праці.

Тестові завдання

1. Професія характеризує:

а) вид трудової діяльності;

б) відносно вузький вид робіт;

в) якість, складність праці.

2. Продуктивність індивідуальної праці відображає:

а) затрати живої праці робітників;

б) затрати живої та речової праці.

3. Норми виробітку це:

а) необхідна для виконання певної роботи чисельність персоналу;

б) кількість продукції, яка повинна бути вироблена за  одиницю часу;

в) кількість одиниць обладнання, яка обслуговується одним робітником.

4. До норм праці належать:

а) норма часу;

б) норма виробітку;

в) норма чисельності;

г) норма обслуговування.

5. Рівень продуктивності праці характеризують:

а) фондовіддача і фондомісткість;

б) виробіток на одного працюючого;

в) трудомісткість продукції;

г) фондоозброєність праці;

д) прибуток.

6. Продуктивність праці вимірюється показниками:

а) натуральними;

б) вартісними;

в) трудовими;

г) трудовими, натуральними, вартісними.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка підприємства (Гаєвська)